راک باز ها

چگونگی ثبت انجمن در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی

انجمن علمی به انجمنی انتساب می شود که در یک رشته علمی تعیین شده (مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم تحقیقات پژوهشی و فناوری )فعالیت کنند.این انجمن ها به عنوان
بنیاد های علمی اجازه فعالیت علاقه مندان را در عرصه های مختلف علمی امکان پذیر میسازد.با اشاره به ماده ی ۱روش تاسیس و صدور تشکیل انجمن های علمی و ادبی و هنری، تاسیس انجمن های علمی و ادبی و هنری و توافق پایانی با تشکیل آن ها و صدور جواز تشکیل و تجدید پروانه و بررسی وجاهت اجرای کار آن ها بر اساس مورد زیر نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی،بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

ثبت انجمن در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی

تقاضا کنندگان تشکیل انجمن های علمی در زمان تقاضا،نیاز به توجه موارد زیر الزامیست:میزان اعضا هیات تاسیس کننده حداقل ۱۰ نفر باشند.(با تلفیق ۶۰% مرتبه علمی استادی و دانشیاری)
اعضاء هیات تاسیس کننده اشخاص معرفی شده هیات علمی دانشگاه ها و سازمان ها تحقیقی و متخصصین دستگاه های اجرایی در رشته مورد نظر باشند.با هدف مشارکت فعال و فراگیر بودن انجمن ها،هیات سازمان ها نباید از یک دانشگاه یا یک موسسه تحقیقی و یا یک دستگاه اجرایی خاص باشند.
اعضای هیات سازمان و هیات مدیره ملزم باید:

    تابعیت ایران
    ملزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
    عدم سوء پیشینه کیفری،عدم نقش مفید در تحکیم رژیم گذشته و عدم وابستگی به احزاب و گروه های ضد با نظام
    ارائه سطح تحصیلی و تجارب علمی،فنی،ادبی و هنری مناسب براساس تشخیص کمیسیون مربوط

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل انجمن های علمی

    کامل کردن و فرستادن فرم درخواست تشکیل از سوی اعضای هیات موسس
    کامل کردن و فرستادن فرم پرسشنامه احراز هویت و اعضای هیات موسس
    عرضه اساسنامه انجمن
    عرضه خلاصه حسب حال علمی هر یک از اعضای هیات موسس(cv)
    عرضه کپی آخرین مدرک تحصیلی و آخرین حکم کارگزینی
    عرضه طرح توجیهی ضرورت تاسیس انجمن( در یک صفحه)
    عرضه مدارکی از انجمن های مشابه بین المللی در صورت وجود

توجه:اساسنامه می بایست در ۳ نسخه اصلی آماده شود و کلیه صفحات آن را اعضا هیات موسس امضا کنند.در این صورت سفارش می شود بعد از کامل شدن اساسنامه،یک نمونه از آن را جهت رسیدگی اولیه به دفتر انجمن های علمی عرضه کنند.همچنین،اساسنامه انجمن ها و هر گونه تغییر در موارد آن باید به تایید وزارت مربوط برسد.
اساسنامه پیشنهادی هیات موسس

    مقصود از تاسیس انجمن،موضوع فعالیت و نام آن
    اساس تشکیلات،شرح وظایف،حدود اختیارات و تعهدات هر رکن
    شرایط عضویت در انجمن
    شرایط انتخاب مسئولان و کارگزاران انجمن
    مرکز اصلی انجمن و شرایط فعالیت احتمالی مرکز انجمن در شهرستان ها
    منابع تامیت مالی انجمن
    زمان فعالیت
    ترتیب انحلال و تسویه

پس از صدور جواز تشکیل انجمن،هیات موسس می تواند برحسب مقررات مربوط نسبت به ثبت انجمن مبادرت کند.زمان اعتبار پروانه صادره حداکثر ۴ سال است و انجمن مکلف است سه ماه قبل از انقضای مدت مذکور درخواست تجدید پروانه انجمن را به کمیسیون تقدیم میکند.

 

هنگامی که ثبت انجمن در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی خود را به شرکت ثبت کریم خان میسپارید مطمئن از دریافت آن در کوتاه ترین زمان و کم ترین هزینه باشید زیرا کادر مجموعه ما شما را در تمامی مراحل همراهی می کند.

نظرات() 

تهیه گزارش های مالی و تنظیم صورت دارایی در شرکت سهامی

کارگزار و به بیان دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن می باشد.سهام داران با انتخاب اعضای هیات مدیره و اطمینان به وجاهت کاری و تدبیر آنان سرمایه های خود را به شرکت می سپارند و آنان هم با استفاده از تفکر و ابتکار خود بعد از انقضای سال مالی سود مناسبی بدست شرکت و سهام داران می رسد.در این بخش تامین گزارش های مالی و صورت دارایی در شرکت سهامی که یکی از وظیفه های هیات مدیره است پیگیری می شود.

تهیه گزارش های مالی و تنظیم صورت دارایی در شرکت سهامی

همان شکل که گفته شد تامین گزارش های مالی و مقرر صورت دارایی و طلب وظایف اصل هیات مدیره است و جهت اینکه بازرس قانونی در طی سال مالی از وضعیت مالی شرکت آگاه باشد و تمامی امور معوق به پایان سال مالی نشود در ماده ۱۳۷ ” لایحه ” هیات مدیره وظیفه دارند هر در نیم یک سال چکیده صورت دارایی و طلب های شرکت را به بازرس قانونی تسلیم کند.در ماده ۲۳۲ ” لایحه ” هم وظیفه ی هیات مدیره در اتمام سال مالی مشخص و تنظیم شده صورت دارایی، طلب ، ترازنامه ، حساب نفع و ضرر و کارکرد شرکت را به پیوسته گزارش فعالیت ها و وضع عمومی شرکت مقرر کرده و حداقل بیست روز پیش از زمان مجمع عمومی عادی شرکت در اختیار بازرس قانونی قرار دهد.

هیات مدیره در مقرر حساب عملکرد و صورت نفع و ضرر مطابق مواد ۲۳۳ تا ۲۳۶ ” لایحه ” نیاز به مراعات موازینی است که در همین حال در استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی واضح و با جزییات مشخص شده است و شرکت ها و بازرسان و حسابرسان شرکت وظیفه ی به مراعات آن ها می باشند.

بعد از تامین و مقرر نمودن صورت های مالی بالا و تسلیم آن به بازرس قانونی شرکت و وصول اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به درستی و نادرستی گزارش هیات مدیره،به هدف رسیدگی و گرفتن تصمیم در مورد کارکرد سال مالی پیش و تایید ترازنامه و حساب نفع و ضرر شرکت مطابق ماده ۱۳۸ ” لایحه ” هیات مدیره مکلفند از مجمع عمومی سالانه سهام داران طی زمانی که در اساسنامه احتیاط شده و طبق معمول حداکثر چهار ماه بعد از انقضای سال مالی خواهد بود فراخوان دهند.

قانون گذار جهت انجام نشدن اصلی ترین وظایف هیات مدیره،تضمین انجام کیفری و حقوقی محکمی در نظر گرفته و مطابق ماده ۲۵۴ ” لایحه ” مادامی که اعضای هیات مدیره حداکثر تا نیم سال بعد از اتمام سال مالی مجمع عمومی عادی را دعوت نکند یا مدارک و اسناد مالی تنظیم شده در ماده ۲۳۲ ” لایحه ” را به موقع مقرر و ارائه ننماید به حبس از دو تا شش ماه و یا به مجزات نقدی از ۲۰ هزار تا ۲۰۰ هزار ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

قابل ذکر است مطابق بند ۲ ماده ۲۰۱ ” لایحه ” هنگامی که تشکیل مجمع عمومی سالانه صورت نگیرد جهت بررسی به حساب های هر یک از سال های مالی تا ده ماه از زمان که اساسنامه مشخص کرده،هر ذی نفع قادراست انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد.آشکار است حق سهام دار که سرمایه خود را در شرکتی به هیات مدیره میدهد احراز اطلاع از وضعیت حساب های شرکت، چگونگی هزینه شدن سرمایه، آگاهی از میزان نفع و دلیل ضرر عملیات شرکت است.بدین معنی فروگذاری و بی مبالاتی هیات مدیره به این حق واضح ترین و بزرگ ترین خطا و جفا نسبت به سهام داران است که سروری مدیران هستند. قانون گذار هم به حق نسبت به این موضوع توجه بخصوص کرده و علاوه بر شرح عنوان مجرمانه جهت مدیران خاطی حق درخواست انحلال شرکت را برای سهام داران منظور کرده است.

تهیه گزارش های مالی و تنظیم صورت دارایی در شرکت سهامی به مرجع ثبت شرکت ها کاری آسان است هنگامی که تیم مجرب ما درثبت حقوقی کریم خان شما را همراهی کنند.

نظرات() 

شنبه 28 اردیبهشت 1398

انتقال مالکیت اظهارنامه طرح صنعتی

نویسنده: nazanin nazanin   

انتقال مالکیت اظهارنامه طرح صنعتی

انتقال حق مالکیت اظهارنامه طرح صنعتی در جریان ثبت

ارائه اظهارنامه به مرجع ثبت از الزامات ثبت طرح صنعتی می باشد. اظهارنامه ثبت طرح صنعتی میبایست در دو رونوشت و در شکل ویژه ای و به زبان فارسی تهیه گردد و بعد از درج تاریخ، به وسیله درخواست کننده یا وکیل او امضاء گردد.تاریخ اظهارنامه اثرات حقوقی بسیاری را دارد که میبایست درخواست کننده آن را رعایت نماید. با نظر به بند الف ماده ۲۷ قانون مصوب ۱۳۸۶، تاریخ اظهارنامه مرتبط با ثبت طرح صنعتی دقیقاٌ مانند تاریخ ارائه آن به اداره مالکیت صنعتی می باشد، البته در هنگام ارائه ، اظهارنامه شامل تمامی مشخصات درخواست کننده و اجرای گرافیکی محصول دربردارنده طرح صنعتی را آسان می نماید.اظهارنامه میبایست حاوی اطلاعات طرح باشد و زمانی که درخواست کننده طراح نباشد،اظهارنامه با مدرکی باشد که حق درخواست کننده را جهت ثبت طرح صنعتی تاکید کند.

انتقال مالکیت اظهارنامه طرح صنعتی

براساس ماده ۴۸ قانون مصوب ۱۳۸۶، حقوق مالکیت متاثر از ارائه اظهارنامه منوط به طرح صنعتی است که قابلیت انتقال را دارا می باشد.البته بنابر ماده ۵۰ قانون مصوب ۱۳۸۶، قرارداد اجازه بهره برداری مرتبط با اظهارنامه طرح صنعتی صورت می گیرد.در انجام مواد مذکور در قانون، در ماده ۸۰ آیین نامه مصوب ۱۳۸۷ ،واگذاری حقوق مالکیت متاثر از ارائه اظهارنامه یا اجازه بهره برداری از آن می بایست بنا به تقاضای کتبی افراد به مرجع ثبت اطلاع داده و در پرونده قید می شود.انجام این دگرگونی ها به واریز مبالغ تعیین شده در جدول هزینه ها بستگی دارد.

با نظر به مواد مذکور نام بردن موارد ذیل الزامی می باشد :

    مالکیت اظهارنامه مرتبط به طرح صنعتی را میتوان به افراد انتقال نمود.البته واگذاری هرنوع اجازه بهره برداری از اظهارنامه مرتبط به طرح صنعتی میسر می باشد.
    دگرگونی در مالکیت اظهارنامه با تقاضای کتبی هر فرد دارای نفع از سوی اداره مالکیت صنعتی صورت می گیرد و میبایست در آن اداره ثبت گردد.اثرات این نوع دگرگونی در رابطه با افراد ثالث به ارائه تقاضای یاد شده بستگی دارد. بنابراین اگر این دگرگونی به اداره مالکیت صنعتی ارسال نگردد و ثبت نشود در رابطه با افراد ثالث قابل اتکا نمی باشد.
    قرارداد اجازه بهره برداری در رابطه با اظهارنامه طرح صنعتی میبایست به اداره مالکیت صنعتی ارائه گردد.این سازمان بنابر ماده ۵۰ قانون ، محتوای قرارداد را به صورت مخفی نگهداری و اجازه بهره برداری آن را ثبت و اطلاع می دهد. اثرات این قراردادها دررابطه با اشخاص ثالث به مرحله های بالا بستگی دارد.
    اجازه بهره برداری که اطلاع داده می شود ولی دگرگونی در مالکیت اظهارنامه به اطلاعیه احتیاج ندارد.
    زمانی که طراح حقوق مالکیت متاثر از ارائه اظهارنامه را به شخصی دیگر واگذار می نمایند،این انتقال مستقر شده و در ادامه این روند و با اجرای روند ثبت و دریافت تاییدیه مرتبط به حقوق مادی متاثر از ثبت طرح به او وابسته است.

استرداد اظهارنامه

حقوق بازگرداندن اظهارنامه از حقوقی می باشد که در قانون مصوب ۱۳۸۶ جهت درخواست کنندگان مقرر شده است.بنابر ماده ۲۶ قانون مصوب ۱۳۸۶، درخواست کننده تا هنگامی که اظهارنامه تحت نظارت می باشد،می تواند آن را بازگرداند.ماده ۷۹ آیین نامه مصوب ۱۳۸۷ در اعمال ماده ۲۶ قانون مصوب ۱۳۸۶ به تفسیر ذیل می باشد :

درخواست کننده یا وکیل قانونی او در مواقع پیش از ثبت طرح صنعتی قادر است علاوه بر ارائه تقاضای کتبی به مرجع ثبت، اظهارنامه خود را تحویل دهد.در صورت بازگرداندن اظهارنامه مبالغ واریزی برگردانده می شود.

مرکز تخصصی کریم خان ، با مشاوران متخصص در زمینه ی حق مالکیت اظهارنامه طرح صنعتی خدمات خود را به صورت خاص ارائه می نماید.

نظرات() 

شنبه 28 اردیبهشت 1398

اوراق معاف از ثبت در سازمان بورس

نویسنده: nazanin nazanin   

اوراق معاف از ثبت در سازمان بورس

موسسه حقوقی کریم خان درخصوص اوراق معاف از ثبت در سازمان بورس و اوراق بهادار توضیحاتی ارائه می دهد:

به زبان عامیانه به معنای بازار است که در فرهنگ واژگان در مقابل کلمه داد و ستد قید شده است . از نگاه علم اقتصاد بورس، به شکلی بازار داد و ستد و یا شکلی از سامانه خرید و فروش انتساب می شود که در آن امور قیمت گذاری و خرید و فروش اوراق بهادار مثل سهام شرکت ها، پول های کشورهای متعدد ، طلا و کالا و … انجام می شود. بورس به دو نوع قسم است :

    بورس کالا
    بورس اوراق بهادار

اوراق معاف از ثبت در سازمان بورس
تعریف بورس اوراق بهادار

بازاری به شرح موارد زیر : ( بند ۳ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار )

    متشکل و خود سامان دهی شده
    در آن اوراق بهادار مثل سهام شرکت ها به وسیله ی کارگزاران و یا معامله گران، مورد داد و ستد قرار می گیرد.
    بورس اوراق بهادار در شکل شرکت سهامی عام تاسیس و اداره می شود.

تعریف اوراق بهادار

هر نوع صفحه برگه یا سند است که : ( بند ۲۴ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار )

    مشتمل حقوق مالی توان واگذاری جهت مالک اصل و یا سود آن باشد.
    انتخاب و ابلاغ اوراق بهادار مستعد داد و ستد بر عهده شورای عالی بورس و اوراق بهادار است.
    به اوراق بهادار ، اسباب مالی هم ابلاغ می شود.

بازارهای مرتبط با بورس اوراق بهادار

بازارهای بورس به توصیف زیر است : ( ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار )
  بازار اولیه

بازاری است که نخستین ارائه و پذیره نویسی اوراق بهادار موخر الانتشار در آن اجرا می شود و منابع ناشی از عرضه اوراق بهادار در دست ناشر قرار می گیرد.
  بازار ثانویه

بازاری است که اوراق بهادار، بعد از ارائه ابتدایی، در آن مورد مبادله قرار می گیرد.
 بازار مشتقه

بازاری است که در آن قراردادهای اخیر و اجازه داد و ستد حاکی بر اوراق بهادار یا کالا مبادله می شود.
اوراق معاف از ثبت در سازمان بورس و اوراق بهادار

اوراق زیر از ثبت در برابر سازمان بورس بخشوده شده اند . با توجه به این موضوع نشر دهنده اوراق بهاداری که از ثبت معاف است، وظیفه دارد اطلاعات و ویژگی های اوراق و روش و موارد توزیع و فروش آن را به سازمان بورس ابلاغ کند . اوراق معاف از ثبت در برابر سازمان بورس از جمله : ( ماده ۲۷ قانون بازار اوراق بهادار )

    اوراق مشارکت دولت ، بانک مرکزی و شهرداری ها
    اوراق مشارکت دولت ، بانک مرکزی و شهرداری ها
    اوراق بهادار ارائه شده در قسمت های خصوصی همچون سهامی که به وسیله شرکت های سهامی عام در مقابل قروض شرکت مختص به طلبکاران صدور می شود.
    سهام هر شرکت سهامی عامی که تمام حقوق مالکین سهام آن کمتر از ارقام مشخص شده به وسیله ی سازمان بورس باشد.
    دیگر اوراق بهاداری که به تفکیک شورای عالی بورس لازم به ثبت نداشته باشند، از جمله اوراق منتشره به وسیله سازمان و مراجع قانونی

همراهی متخصصان مجرب ما را در ثبت حقوقی ثبت کریم خان پذیرا باشید تا در کوتاه ترین زمان ممکن شما را دانستن اوراق معاف از ثبت در سازمان بورس و اوراق بهادار یاری کند.

نظرات() 

شنبه 28 اردیبهشت 1398

آثار عدم ثبت شرکت سهامی عام

نویسنده: nazanin nazanin   

آثار عدم ثبت شرکت سهامی عام

شرکت های تجارتی همواره براساس عقد بوجود می آیند و دارای شخصیت حقوقی می باشند.براساس ماده ی ۵۸۳ قانون تجارت،تمامی شرکت های تجارتی ذکر شده در این قانون شخصیت حقوقی دارند و با توجه به ماده ی ۱۹۵ قانون تجارت،ثبت تمامی شرکت های ذکر شده در این قانون الزامی و تابع کلیه مقررات قانونی ثبت شرکت ها می باشد.درحقوق ایران در مورد آغاز شخصیت حقوقی شرکت های تجاری مطلبی ذکر نشده است،بنابراین تعیین آغاز شخصیت حقوقی شرکت از این جهت مورداهمیت واقع شده است که نقطه آغاز حقوق و تعهدات شرکت را تعیین می نماید.

آثار عدم ثبت شرکت سهامی عام

این که شرکت در چه تاریخی تشکیل می گردد،بستگی به نوع شرکت دارد و هر شرکتی از ضوابط خاصی تبعیت می کند.در مورد شرکت سهامی عام با توجه به ماده ۱۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت از زمان قبولی کتبی مدیران و بازرسان شرکت،شرکت تشکیل شده به حساب می آید و در ماده ی ۲۰ لایحه ی اصلاحی قانون تجارت تاسیس شرکت سهامی خاص معین و ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها تعیین شده است.در خصوص شرکت تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود با توجه به مواد ۹۶ و ۱۱۸ و ۱۸۵ قانون تجارت زمانی شرکت تشکیل می گردد که کلیه سرمایه ی نقدی پرداخت و سهم الشرکه ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم گردد.

بنابراین براساس ماده ی ۱۷ لایحه،اگر چه پیش از ثبت ،شرکت سهامی به وجود می آید اما قانونگذار جهت عدم ثبت،آثاری را از جمله موارد ذیل پیش بینی نموده است:

    ممنوعیت استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت سهامی در حال تاسیس(ماده ۲۲ لایحه)
    ممنوعیت صدور گواهینامه ی موقت سهم و ورقه سهم پیش از ثبت شرکت(ماده ۲۸ لایحه)
    ممنوعیت صدور اوراق قرضه(ماده ۵۵ لایحه)

از دیگر از ضمانت اجراهای عدم ثبت این است که چنانچه شرکت تا شش ماه از تاریخ ارائه اظهارنامه ماده ۶ لایحه ثبت نشده باشد مجاز به انحلال است.(طبق ماده ۱۹ لایحه)در صورتی که شرکت باطل شده یا به دلیل عدم ثبت منحل شود،کلیه هزینه ها و تعهداتی که صورت پذیرفته است تنها بر عهده ی موسسین قرار می گیرد و آن ها در این مورد مسئولیت تضامنی خواهند داشت.(ماده ی ۲۳ لایحه ی اصلاحی قانون تجارت)

یادآوری:مقصود از موسسان افرادی هستند که در راه اندازی شرکت پیشقدم بوده و ابتکار تشکیل آن را به دست دارند،خواه مباشراَ و خواه به واسطه وکیل اقدامات لازم جهت تشکیل شرکت را انجام بدهند.پس از تشکیل شرکت،دیگر سمت یا عنوانی تحت عنوان موسس وجود ندارد.

ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها از شرایط تشکیل هیچ یک از شرکت ها نمی باشد و شرکت ها با رعایت شرایط ذکر شده در قانون تشکیل شده به شمار می روند و از شخصیت حقوقی برخوردار هستند اما به عنوان یک الزام قانونی باید ثبت گردند.

ثبت کریم خان آماده ی پاسخگویی به تمامی سوالات شما در زمینه های ثبت شرکت سهامی عام می باشد.

نظرات() 

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398

ابطال گواهی نامه ثبت طرح صنعتی

نویسنده: nazanin nazanin   

ابطال گواهی نامه ثبت طرح صنعتی

نکاتی در مورد ابطال گواهی نامه ثبت طرح صنعتی

اگر طرح صنعتی ثبت شده با توصیفی که قانونگذار از طرح صنعتی تسلیم کرده سازگاری نداشته باشد، بدین سان که طرح تنها دیدگاه عملکردی و فنی داشته باشد یا اگر طرح صنعتی ثبت شده ناسازگاری با نظم جامعه یا وجاهت رفتاری و برابری با شرع داشته باشد و یا طرح عاری موارد نوآوری یا با اصالت بودن باشد و یا با حقوق شخص ثالث در اختلاف باشد، سبب تقاضای ذینفع که می تواند رقیبان تجاری طراح باشد، دادگاه گواهینامه طرح صنعتی ثبت شده را بطلان اعلام میکند.

ابطال گواهی نامه ثبت طرح صنعتی

دستور دادگاه مربوط با بطلان جزئی یا کلی در بیشتر مقررات کشورها دارای تاثیر افت دارد و اثر آن به مدت ثبت طرح صنعتی بر می گردد.با مسلم شدن حکم دادگاه حاکی بر بطلان طرح صنعتی ثبت شده ، موضوع به مرجع ثبت اعلام و مرجع ذکر شده نسبت به ثبت آن مبادرت و در اولین زمان اقدام به منتشر کردن آن می نماید.در قانون مصوب ۱۳۸۶ و در ماده ۲۹ آن، شرایط بطلان ثبت طرح صنعتی مشخص شده است.

به موجب ماده ۲۹ قانون ، هر ذی نفع قادر است از دادگاه لغو ثبت طرح صنعتی را تقاضا کند . در این حالت میبایست ثابت کند که شخصی که طرح صنعتی به اسم وی ثبت شده سازنده آن طرح یا جانشین قانونی او نیست و یا یکی از شرط های درج شده در مواد ۲۰ و ۲۱ مراعات نشده است . در مواد ۲۰ و ۲۱ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری اشاره شده است :

ماده ۲۰ : از دیدگاه قانون، هر نوع مرکب شدن خطوط یا رنگ ها و هرنوع طرح سه بعدی با خطوط، رنگ ها یا بدون آن، به نوعی که مرکبی از اشکال یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است. در یک طرح صنعتی فقط دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تحول در ظاهری شامل پشتیبانی از این قانون نمی باشد.

مطابق ماده ی ۲۱ ،طرح صنعتی هنگامی توانایی ثبت را دارد که ابتکاری و با مفهوم باشد . طرح صنعتی هنگامی ابتکاری محسوب میشود که توسط انتشار به شکل ملموس و یا توسط بکارگیری به هر روش دیگر پیش از زمان ارائه اظهارنامه یا بر اساس مورد پیش از اولویت اظهارنامه جهت ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای همگام آشکار نشده باشد .با توجه به علت،طرح صنعتی باید ممتاز داشته باشد و جدید باشد.طرح صنعتی هنگامی با اصالت به شمار می رود که به طور خودمختار به وسیله ی طراح به وجود آمده و فتوکپی و تقلید طرح های موجود نباشد ، به روش که از نظر یک کاردان مطلع ، متمایز از طرح هایی باشد که پیش تر در در دسترس همگان قرار گرفته است . به موجب قوانین بیشتر کشورها ،یک طرح صنعتی باید گیرا و جذاب باشد.

به موجب بخش اخیر ماده ۱۸ قانون مصوب ۱۳۸۶، هر گواهینامه طرح صنعتی که ابطال شده باشد، از زمان ثبت طرح فسخ محسوب می شود. رای پایانی دادگاه به اداره مالکیت صنعتی اعلام می گردد و اداره مذکور آن را ثبت و بعد از اخذ هزینه، آگهی مرتبط به آن را در اسرع وقت منتشر می کند.

زیرا، با دقت به ماده ۱۰۳ آیین نامه مصوب ۱۳۸۷ رئیس قوه قضاییه، هر ذی نفع قادراست از دادگاه مورد اطمینان تنظیم در ماده ۵۹ قانون ، لغو طرح صنعتی را تقاضا نماید. به عبارت دیگر میبایست درپی تقاضایی ثابت کند که یکی از موارد درج شده در مواد ۲۰ و ۲۱ قانون مراعات نشده است و یا فردی که طرح صنعتی به اسم وی ثبت شده، سازنده حقیقی آن طرح یا جانشین قانونی او نیست.با دقت به بخش اخیر ماده ذکر شده، تقاضایی تنظیم در این ماده میبایست دارای پیوسته های زیر باشد :

    اصل یا کپی گواهینامه تمامی اسناد و مدارک مثبت ادعای بطلان
    رسید مربوط به پرداخت امانت ارائه تقاضایی لغو به دادگاه به توصیف ذکر شده در جدول هزینه ها
    وکالت نامه ،هنگامی که تقاضانامه به وسیله وکیل ارائه شود

به موجب ماده ۱۰۴ آیین نامه مصوب ۱۳۸۷ رئیس قوه قضاییه، هر زمان ثبت طرح صنعتی لغو شود؛ از زمان ثبت ، فسخ محسوب می شود. رای پایانی دادگاه به مرجع ثبت اعلام می شود و مرجع نام برده آن را ثبت و به هزینه محکوم له، آگهی مرتبط به آن را در اسرع وقت احتمال در روزنامه رسمی انتشار میابد . محکوم له قادراست هزینه مذکور را جزء خسارات از محکوم علیه ادعا کند. آگهی نام برده مشمول اطلاعات طرح صنعتی و قید خلاصه ای از محتوایی رای پایان دادگاه در این مورد خواهد بود.

با دقت به مطالب که بالا اشاره شده نکات زیر را اجباری می داند :

    هر زمان در ثبت طرح صنعتی مراعات مقررات نشده باشد، با تقاضا ذینفع موضوع قابل طرح در دادگاه است و دادگاه می تواند دستور به لغو ثبت طرح صنعتی بدهد.
    در قانون از ذینفع توصیفی به عمل نیامده است.
    لغو طرح صنعتی به سبب حکم دادگاه می تواند نسبت به کل طرح یا بخشی از آن باشد.
    پس از صدور حکم حتمی حاکی بر لغو ثبت طرح صنعتی، مراتب به مرجع ثبت اعلام و مرجع ثبت آن را ثبت و به مخارج محکوم له در روزنامه رسمی انتشار یابد.
    حکم صد درصد صادره مربوط با لغو ثبت طرح صنعتی دارای تاثیرات افت دارد ؛ بدین سان که هرزمان ثبت طرح صنعتی لغو شود، از زمان ثبت لغو محسوب می شود.

ارائه خدمات حرفه ای ثبتی درباب ابطال گواهی نامه ثبت طرح صنعتی در دپارتمان تخصصی ثبت کریم خان به بهترین امکانات در اختیار متقاضیان می باشد.

نظرات() 

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398

اقامتگاه و تابعیت شرکت تعاونی

نویسنده: nazanin nazanin   

اقامتگاه و تابعیت شرکت تعاونی

مطالبی درباره ی اقامتگاه و تابعیت شرکت تعاونی

شرکت تعاونی به شرکتی گفته می شود که از اشخاص حقیقی یا حقوقی که جهت رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء بواسطه خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در قانون شرکت های تعاونی مصرح است تشکیل می گردد.شرکت های تعاونی اصولاً برای برداشت سود تشکیل نمی گردند، بلکه هدف اصلی از تشکیل آن ها کمک و همیاری و سهولت در امور شریکان آن می باشد. به همین سبب عده ای از علمای حقوق این قبیل از شرکت ها را تجاری نمی دانند. البته تشکیل این نوع از شرکت ها به منظور از بین بردن واسطه ها به وجود می آید و سبب می گردد که اجناس و خدمات با قیمت ارزانتری به دست شرکای این نوع شرکت ها برسد.

سرمایه گذاری در این شرکت ها معمولاً جزئی است و سود شرکاء وابسته به نسبت معاملاتی است که هر یک از شرکاء با شرکت داشته اند. به همین دلیل است که در پایان هر سال اضافه پرداختی مشتریان به منظور خرید اجناس یا انجام خدمات به آن ها بازگردانده می شود.

نکته : به دلیل نقشی که شرکت های تعاونی در اقتصاد حمایتی دارند و قابلیت آن ها در ایجاد سازو کار جهت حمایت از اقشار کم درآمد، قوانین مربوط به آن ها به گونه ای تنظیم شده است تا دولت بر روی آن ها نظارت بیشتری داشته باشد و وزارتی نیز به نام وزارت تعاون تشکیل شده است تا این نظارت دولتی را اجرا کند.زمانی که شرکت در مرجع ثبت شرکت ها ثبت گردد، شرکت واجد شخصیت حقوقی می شود.

اقامتگاه و تابعیت شرکت تعاونی
اقامتگاه شرکت تعاونی

ماده ۵۹۰ ق. ت ( مصوب ۱۳۱۱) : اقامتگاه شخص حقوقی را محلی می داند که اداره شخص حقوقی در آن جا مستقر است و با توجه به اینکه بنابر ماده ۲۰ قانون تجارت، شرکت های تعاونی نیز در ردیف شرکت های تجاری می باشند،می توان اقامتگاه آن ها را نیز محل اداره آن ها دانست، اما بنا بر ماده ۵ ق.ب.ت که در اساسنامه،ذکر مرکز اصلی عملیات را لازم می داند، و نه محل اداره شرکت را به نظر می رسد که قانونگذار در این شرکت ها، مرکز عملیات را اقامتگاه شرکت دانسته است.

البته این در صورتی است که مرکز عملیات و محل اداره را به یک معنا ندانیم. اگر مانند بسیاری از حقوقدانان آن ها را به یک معنا بدانیم،این تمایز منتفی است.نظراقوی آن است که مرکز عملیات و محل اداره به یک معنا است و منظور قانونگذار عبارت” مرکز عملیات “مرکز عملیات اداری بوده است .
تابعیت شرکت تعاونی

ماده ۵۹۱ ق.ت ( مصوب ۱۳۱۱):یک قاعده کلی را بیان می کند و در خصوص کلیه اقسام اشخاص حقوقی بیان حکم می کند.این ماده اذعان می دارد که :” اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است.” بنابراین در شناخت تابعیت اشخاص حقوقی مشکلی وجود ندارد، زیرا رابطه تابعیت و اقامتگاه در اشخاص حقوقی،رابطه ای تساوی است.بنابراین هر شرکتی که اقامتگاه آن در ایران باشد،ایرانی به حساب می آید و از تابعیت ایرانی برخورداراست.

از آنجایی که شرکت های تعاونی نیز از انواع شرکت های تجاری اند؛بنابرماده ۵۹۱ ق. ت تابعیت همان کشوری را دارند که اقامتگاه آن ها در آن کشور واقع است. تبصره ماده ۵ ق.ب.ت این گونه می گوید که تابعیت تعاونی ها باید ایرانی باشد.یعنی آن شرکت های تعاونی از لحاظ حقوق ایران تعاونی به شمار می روند و مشمول ق.ب.ت که تابعیت آن ها ایرانی باشد. شایددلیل این مقرره، تسهیلات و امتیازاتی است که دولت به شرکت های تعاونی می دهد و قانونگذار قصد داشته است که این تسهیلات و امتیازات به تعاونی های ایرانی داده شود.

لازم به ذکر است به دلیل نقش حمایتی شرکت های تعاونی،آن ها از امتیازات و معافیت هایی نیز نسبت به سایر شرکت ها برخوردار می باشند،از جمله معافیت از پرداخت مالیات،عوارض، واگذاری های اموال دولتی با تسهیلات خاص به آن ها، امکان اخذ وام های بدون بهره و …از انتخابتان متشکریم.

مجموعه حرفه ای و حقوقی ثبت کریم خان، با سالها تجربه مدیریت دراقامتگاه و تابعیت شرکت تعاونی خدمات بهینه ی را براز بازرگانان محترم و عزیز انجام داده است.

نظرات() 

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398

آثار عدم ثبت شرکت سهامی عام

نویسنده: nazanin nazanin   

آثار عدم ثبت شرکت سهامی عام

شرکت های تجارتی همواره براساس عقد بوجود می آیند و دارای شخصیت حقوقی می باشند.براساس ماده ی ۵۸۳ قانون تجارت،تمامی شرکت های تجارتی ذکر شده در این قانون شخصیت حقوقی دارند و با توجه به ماده ی ۱۹۵ قانون تجارت،ثبت تمامی شرکت های ذکر شده در این قانون الزامی و تابع کلیه مقررات قانونی ثبت شرکت ها می باشد.درحقوق ایران در مورد آغاز شخصیت حقوقی شرکت های تجاری مطلبی ذکر نشده است،بنابراین تعیین آغاز شخصیت حقوقی شرکت از این جهت مورداهمیت واقع شده است که نقطه آغاز حقوق و تعهدات شرکت را تعیین می نماید.

آثار عدم ثبت شرکت سهامی عام

این که شرکت در چه تاریخی تشکیل می گردد،بستگی به نوع شرکت دارد و هر شرکتی از ضوابط خاصی تبعیت می کند.در مورد شرکت سهامی عام با توجه به ماده ۱۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت از زمان قبولی کتبی مدیران و بازرسان شرکت،شرکت تشکیل شده به حساب می آید و در ماده ی ۲۰ لایحه ی اصلاحی قانون تجارت تاسیس شرکت سهامی خاص معین و ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها تعیین شده است.در خصوص شرکت تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود با توجه به مواد ۹۶ و ۱۱۸ و ۱۸۵ قانون تجارت زمانی شرکت تشکیل می گردد که کلیه سرمایه ی نقدی پرداخت و سهم الشرکه ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم گردد.

بنابراین براساس ماده ی ۱۷ لایحه،اگر چه پیش از ثبت ،شرکت سهامی به وجود می آید اما قانونگذار جهت عدم ثبت،آثاری را از جمله موارد ذیل پیش بینی نموده است:

    ممنوعیت استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت سهامی در حال تاسیس(ماده ۲۲ لایحه)
    ممنوعیت صدور گواهینامه ی موقت سهم و ورقه سهم پیش از ثبت شرکت(ماده ۲۸ لایحه)
    ممنوعیت صدور اوراق قرضه(ماده ۵۵ لایحه)

از دیگر از ضمانت اجراهای عدم ثبت این است که چنانچه شرکت تا شش ماه از تاریخ ارائه اظهارنامه ماده ۶ لایحه ثبت نشده باشد مجاز به انحلال است.(طبق ماده ۱۹ لایحه)در صورتی که شرکت باطل شده یا به دلیل عدم ثبت منحل شود،کلیه هزینه ها و تعهداتی که صورت پذیرفته است تنها بر عهده ی موسسین قرار می گیرد و آن ها در این مورد مسئولیت تضامنی خواهند داشت.(ماده ی ۲۳ لایحه ی اصلاحی قانون تجارت)

یادآوری:مقصود از موسسان افرادی هستند که در راه اندازی شرکت پیشقدم بوده و ابتکار تشکیل آن را به دست دارند،خواه مباشراَ و خواه به واسطه وکیل اقدامات لازم جهت تشکیل شرکت را انجام بدهند.پس از تشکیل شرکت،دیگر سمت یا عنوانی تحت عنوان موسس وجود ندارد.

ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها از شرایط تشکیل هیچ یک از شرکت ها نمی باشد و شرکت ها با رعایت شرایط ذکر شده در قانون تشکیل شده به شمار می روند و از شخصیت حقوقی برخوردار هستند اما به عنوان یک الزام قانونی باید ثبت گردند.

ثبت کریم خان آماده ی پاسخگویی به تمامی سوالات شما در زمینه های ثبت شرکت سهامی عام می باشد.

نظرات() 

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398

امضا و ثبت صورت جلسه مجمع عمومی

نویسنده: nazanin nazanin   

امضا و ثبت صورت جلسه مجمع عمومی

اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با خریداری سهام از شرکت های سهامی، با تلاش مدیران، منافع و درآمدهای به دست آمده از سرمایه گذاری خود را اخذ نمایند.نقطه عطف امید به حصول نتایج سرمایه گذاری و زمان تحقق آن جلسه مجمع عمومی شرکت ها که با اهمیت ترین تصمیمات شرکت در آن گرفته می شود،نقطه آغاز کسب پیامدهای سرمایه گذاری و اجرای آن میباشد.افراد دارای سرمایه بعد از طی یک سال مالی، با نظارت مدیران و کارکرد آن ها، دست اندرکاران منتهی به سود و زیان را ارزیابی و با پذیرش ترازنامه و صورت حساب ، علاوه بر گواهی عملکرد ،مفاصاحسابی به آن ها ارائه می دهد.بنابراین وظایف مدنی مدیران در دوره مالی به پایان می رسد.
امضا و ثبت صورت جلسه مجمع عمومی

مجامع عمومی

الف- مجمع عمومی موسس

ب- مجمع عمومی فوق العاده

ج- مجمع عمومی عادی سالیانه
امضا و ثبت صورت جلسه مجمع عمومی

بر اساس ماده ۱۰۵″ لایحه ” در هیچ کدام از شرکت های سهامی عام و خاص،دارندگان سهام شاهد در جلسه ملزم به امضای صورت جلسه نمی باشند.هیات رئیسه مجمع به تنظیم و امضای صورت جلسات و چکیده مذاکرات موظف می باشد و پیامد تلاش های یک ساله هیات مدیره، اصول مقاصد و سوال های سهام داران، آرای دارندگان سهام و تعیین رکن های شرکت در ورقه های صورت جلسه به همراه امضای آنان آشکار می باشد.منشی این جلسات میبایست تصمیمات مجمع عمومی را با مراعات نمودن ودیعه و به صورت کوتاه مکتوب نموده و توسط هیات رئیسه امضا گردد. اگر شخصی از هیات رئیسه ،صورت جلسه را امضا ننماید ینابراین صورت جلسه نام برده دارای اعتبار نمی باشد و قابلیت به ثبت رسیدن را ندارد.زیرا در قوانین الگوریتمی جهت حل این مسائل پبیان نشده و میبایست از نو به دعوت و برگزاری مجمع مبادرت نمود.

وظایف مدنی فردی که از سوی دارندگان سهام بعد از نامزد شدن جهت عضویت در هیات رئیسه تعیین شده و آنان هم این مقام را پذیرفته اند ولی از امضای صورت جلسه ممانعت به عمل می آورند میبایست مورد بررسی قرار گیرد. به همین دلیل ایجاد مجمع بخصوص در شرکت های بزرگ به وقت و هزینه نیازمند است و ممکن است آسیب به شرکت وارد گردد.طبق ماده ۱۰۶ ” لایحه “موردهایی که ثبت نمودن صورت جلسه مجمع شرکت ضروری می باشد شامل :انتصاب مدیران و بازرسان، پذیرش ترازنامه ، کاهش یا افزونی سرمایه و دگرگونی در اساسنامه و زوال شرکت و چگونگی تصفیه آن .

به این ترتیب اخذ تصمیم در فعالیت های داخلی شرکت مانند داد و ستد اموال منقول و غیرمنقول غیر قابل ثبت می باشند و با پشیمانی صاحبان سهام از زوال شرکت، اعراض از نابودی و تصمیم به حیات شرکت غیرقابل ثبت می باشد.چنانچه صاحبان سهام بعد از اخذ تصمیم به زوال شرکت منصرف شده اند و نیت حیات آن را پیدا کنند ،میبایست به دادسرا رجوع نموده و شکایت نقض ثبت زوال شرکت به مدیر شرکت را ارائه نمی نمایند.

کادر حقوقی موسسه کریم خان، با چند سال تجربه خدماتی در عرصه ثبت صورت جلسه مجمع عمومی در سریع ترین زمان به شما ارائه می دهند.

نظرات() 

آیا می توان با یک اظهارنامه واحد، طرح های مختلف صنعتی را به ثبت رساند ؟

نکاتی در خصوص اظهارنامه طرح صنعتی

به منظور اینکه به کمک یک اظهارنامه میشود طرح های گوناگون را به ثبت رساند یا خیر مسیرهای مختلفی در قوانین داخلی کشورها موجود است . در بعضی از کشورها در شکل یک اظهارنامه می توان به صورت و طرح های متعددی را به ثبت رساند مادامی که تمام طرح ها با دقت به طبقه بندی مرتبط به طرح های صنعتی به فرآیند یکسان یا طبقه ای از فرآیندها مربوط باشند . به عنوان نمونه اگر مجموعه ای از مبلمان، میز و عسلی طراحی شده باشد مقررات ملی بیشتری از کشورها امکان این را می دهد که آنان در قالب یک اظهارنامه درخواست ثبت شوند، برای اینکه تمامی موارد بالا جز یک طبقه از محصولات بشمار میرود .
آیا می توان با یک اظهارنامه واحد، طرح های مختلف صنعتی را به ثبت رساند ؟

در حالی که اگر در همین نظر درخواست کننده تقاضا کرده باشد لامپی را که در کنار موارد بالا استفاده میشود به ثبت برساند نمی تواند در طرح اظهارنامه بالا و درکنار موارد ذکر شده تقاضایی ثبت کند؛ زیرا لامپ در طبقه دیگر آمده است و تقاضایی ثبت آن ملزم به عرضه ی اظهارنامه تفکیکی و به صورت جداگانه است.

در برخی از کشورها هم انواع گوناگونی از یک طرح در حالی که برای یک محصول یکسان استفاده شوند و اختلاف مهمی با هم نداشته باشند قادرند در طرح یک اظهارنامه ثبت شوند . به طور نمونه مادامی که دو طرح مرتبط به دو جواهر باشند که یکی از آن ها گوشواره که به گوش می چسبد و دیگری انگشتری که در انگشت نما دارد.

همین طور اگر طرح ها به یک جمع یا نمونه ی از کالاها استرداد شوند که دارای هویت برابری باشند و اکثرا با هم بفروش میروند یا با هدف استفاده با هم ساخته می شوند و دارای خصوصیات های مشاع باشند هم قادرند در طرح یک اظهارنامه و با پرداخت به یک هزینه به ثبت برسند . به طور مثال براق كردن، لكه گیری و سائیدن ، صابون ، عطریات یا دستگاههای روشنایی، حرارتی، مولد بخار، طبخ، خنك كردن، تهویه را می توان در طرح یک اظهارنامه به ثبت رساند.

ماده ۲۴ قانون مصوب ۱۳۸۶ امکان ثبت دو یا چند طرح صنعتی را در یک اظهارنامه تحت شرایطی به رسمیت شناخته است.به موجب ماده یاد شده، دو یا چند طرح صنعتی را می توان در یک اظهارنامه قید و تسلیم نمود، مشروط بر آن که مربوط به یک طبقه بندی بین المللی و یا مربوط به یک مجموعه یا ترکیبی از اجزاء باشد.ماده ۷۱ آیین نامه مصوب ۱۳۸۷ نیز به موضوع امکان ثبت طرح های مختلف در قالب یک اظهارنامه پرداخته است.

به سبب ماده ذکر شده، دو یا چند طرح صنعتی مرتبط به یک طبقه از طبقه بندی بین المللی و یا به یک سری یا مرکب از تشکیلات دهنده حتی مرتبط به طبقات متفاوت مادامی که با هم استفاده شوند را مشود در یک اظهارنامه ذکر و به مرجع ثبت ارائه نمود.

با دقت به ماده ذکر شده و با نگاه به ماده ۲۴ قانون مصوب ۱۳۸۶ قید موارد زیر الزامی نیست:

    در ماده ۷۱ آیین نامه هم مادامی که طرح ها مرتبط به یک طبقه از طبقه بندی بین المللی باشند در طرح یک اظهارنامه توان ثبت را دارند.
    اگر طرح ها مرتبط به یک طبقه از طبقه بندی بین المللی نباشند حتی به یک سری یا مرکب از تشکیل دهنده حتی مرتبط به طبقات گوناگونی باشند مادامی که با هم استفاده شوند را هم می توان در طرح یک اظهارنامه ذکر و به مرجع ثبت ارائه نمود.

به طور کلی یک سری یا کالاهای مرکب با هم استفاده می شوند؛ به همین دلیل قانونگذار در ماده ۲۴ قانون توضیح خاصی نداد است . درحالی که وضع کنندگان آیین نامه با هدف رفع هر نوع ایهامی منوط ” استعمال ” هم صحبتی کرده باشند.درحالی که بکارگیری از استعمال چند محصول با یکدیگر بنیاد و قیاس قطعی جهت مجموعه آگاهی آن ها بشمار نمیرود درحالی که وجود نقاط مشاع در تشکیلات طرح ، مورد مهم و اصلی جهت تحقق عنوان اجناس های سری می باشد.

ماده ۷۲ آیین نامه مصوب ۱۳۸۷ رئیس قوه قضاییه ، عنوانی را اعلام کرده است که در قانون مصوب ۱۳۸۶ اشاره نشده است و آن طرح صنعتی متمم است.

به سبب ماده ذکر شده ، در حالی که تقاضا کننده، دو اظهارنامه دارای طرح های صنعتی مشترک را در یک زمان ارائه نماید،به دلیل تقاضایی درخواست کننده، مرجع ثبت می تواند یکی از اظهارنامه ها را به عنوان طرح صنعتی اصلی و دیگری را به صورت طرح صنعتی متمم قبول کنند.

موسسه حقوقی ثبت کریم خان مجموعه ای متشکل از برترین متخصصان و مشاوران جهت یک اظهارنامه واحد، طرح های مختلف صنعتی در خدمت شما بزرگواران باشد.

نظرات() 

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398

انواع طرح صنعتی

نویسنده: nazanin nazanin   

انواع طرح صنعتی

نکاتی در خصوص انواع طرح صنعتی

به دلیل اینکه نظارت انواع مختلف طرح در انتخاب فعالیت های حمایتی تاثیرگذار می باشد،بنابراین در این مبحث گونه های مختلف طرح صنعتی را تفسیر می نماییم.طرح صنعتی نمادی از یک محصول می باشد که توسط خطوط، رنگ ، ساختار ظاهری آن نمایان می گردد. براساس ماده ۲۰ مقررات ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری کشورما مصوب ۱۳۸۶ تصریح شده است که :

” طرح صنعتی عبارت است از هرنوع تلفیق خطوط یا رنگ ها و هرنوع تصویر سه بعدی با خطوط، رنگ ها و یا عدم استفاده از آن ها ، به صورتی که طرح یک محصول صنعتی یا صنایع دستی را دگرگون نماید .در یک طرح صنعتی با پشتیبانی از این قوانین می توان یک پیامد فنی بدون هیچ تغییر ظاهری به دست آورد.

انواع طرح صنعتی

طرح صنعتی براساس مواد مذکور در یک محصول نمایان می شود، بدین سبب اگر طرح در یک محصول نمایان نشود قادر نمی باشد به شکل طرح صنعتی که مطابق قوانین پشتیبانی گردد.
بنابراین تلفیقی از تصویر ،طرح ،رنگ به منظور یک طرح صنعتی آشکار، تعریفی از طرح صنعتی می باشد .طرح باعث دگرگونی در ظاهر یک کالا می باشد، شایان ذکر است که این تغییرات به اجبار نباید باعث زیبایی گردد ، هرچند تغییر ظاهری یک محصول اگرچه دیدگاه های زیبایی نداشته باشد اما در این تفسیر پشتیبانی می گردد. به بیانی دیگر تصویر و بافت ویژه و یا طرح های استفاده شده در محصولات باعث تغییر ظاهری می شود.

یکی از مثال های طرح های صنعتی، طرح های تزیینی می باشد که حاوی خصیصه های مرتبط به شکل و بافت یا طرح های استفاده شده در یک محصول بوده و تنها به بعدهای ظاهری محصول مرتبط می گردد و از با اهمیت ترین ضوابط ماهیتی چشم گیر بودن آن می باشد که از آن به طرح های تزیینی یا زیبایی بیان شده است..

طرح های صنعتی به تفسیر ذیل می باشد :

    مبلمان و عناصر دکوراسیون
    وسایل خانگی و آشپزخانه
    تجهیزات حمل نقل
    تجهیزات پزشکی، علمی و آزمایشگاهی
    ابزارهای برقی و الکترونیک
    کفش، کیف و لباس
    ابزارهای صنعتی و کشاورزی
    وسایل نظامی و انتظامی
    ابزارهای بهداشتی و آرایشی
    وسایل ورزشی
    کالاهای سرگرمی و اسباب بازی
    میانجی فضاهای مجازی
    وسایل های هنری و موسیقی
    نوشت ابزار
    بسته بندی

هرچند احتمال دارد برخی از کالاها در هیچ گروهی نباشد و برخی هم به بیشتر از یک گروه مرتبط می باشد.به عنوان نمونه ساعت مچی به هیچ کدام از دسته های فوق مربوط نمی باشد ولی طراحی روشنایی هم در دسته مبلمان و دکوراسیون و هم در ابزارهای برق و الکترونیک و هم در مبلمان شهری جای می گیرد. این گروه ها، طرح های صنعتی را محدود نمی نماید و فقط برای تصریح برخی از عرصه های متداول ارائه می گردد.

مشاوران ما در موسسه ثبت کریم خان شما عزیزان را درباره طرح صنعتی در کمترین زمان و هزینه مساعدت می نمایند.

نظرات() 

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو