راک باز ها

یکشنبه 31 شهریور 1398

دفتر ثبت تجارتی.

نویسنده: nazanin nazanin   


از لحاظ نظام امور تجارت باید در هر کشور متمدن،مقامی وجود داشته باشد که تجار را شناخته و نوع تجارت آن ها را بداند.فایده ی این عمل زیاد است و بدون داشتن آمار دقیق،دولت ها نمی توانند از تجارت کشور حمایت کنند.به این جهت در بعضی از کشورها نه تنها اسم تجار و نوع تجارت به ثبت می رسد بلکه کلیه ی معاملات نیز از طرف مقامات مربوطه دقیقاَ نظارت می شود.

 

قانون تجارت در ماده ی 16 مقرر داشته «در نقاطی که وزارت دادگستری مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تاسیس کند،کلیه ی اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارتی اشتغال دارند اعم از ایرانی و خارجی به استثناء کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را به ثبت به رسانند.»

در قانون تجارت در این مورد دو تکلیف برای تاجر معلوم شده:

1-تجارتخانه ی خود را به ثبت به رساند.

2-منتهی پس از شش ماه از تاریخ ثبت،در کلیه ی صورت حساب ها و نشریات خطی یا چاپی تجارتخانه تصریح نماید که تجارتخانه در تحت چه شماره به ثبت رسیده است.

طبق آئین نامه ی وزارت دادگستری مقام صالح ثبت دفتر تجارتی،اداره کل ثبت اسناد و املاک است.در کلیه ی شهرهای ایران آگهی تاسیس ثبت دفتر تجارتی منتشر شده است.

بازرگانان با مراجعه به اداره ی ثبت محل سه نسخه اظهاریه که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده دریافت و اطلاعات ذیل را در آن درج می نمایند:

1-نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه ی تاجر و تابعیت او.

2-در صورتی که تاجر تبعه ی خارجه باشد تاریخ ورود به ایران و شماره و محل صدور پروانه ی اقامت.

3-شماره ثبت دفتر تجارتی.

4-رشته تجارت(داخلی یا خارجی)

شرکت  ها نیز موظف هستند که علاوه بر ثبت در دفتر ثبت شرکت ها اظهارنامه ی ثبت دفتر تجارتی اخذ و علاوه بر مطالب بالا میزان سرمایه ی خود را قید کنند.

متصدی مربوطه،مفاد اظهارنامه را در دفتری که قبلاَ به امضای دادستان محل رسیده و مهر شده به ردیف و شماره معین ثبت نموده و یک نسخه را به وزارت دارایی ارسال و نسخه ی دیگر را به خود تاجر پس می دهد.

لازم به یادآوری است، شرکتی که در اداره ی ثبت شرکت ها ثبت نشده و به تبع آن شرکتنامه اش اعلان نگردیده است،ممکن است با خطر انحلال مواجه شود.در واقع،ماده ی 2 قانون ثبت شرکت ها(مصوب 1310) ،ثبت شرکت های تجاری را الزامی تلقی کرده و برای مدیران شرکتی که به ثبت نرسیده باشد،جزای نقدی معین نموده و اضافه کرده است که«...در صورت تقاضای مدعی العموم ،حکم انحلال شرکت متخلف  نیز صادر خواهد شد.»

هرگاه در مندرجات اظهارنامه تغییراتی داده شود و یا بازرگان فوت کند و یا تجارتخانه و یا شرکت برچیده و یا ورشکسته شود مراتب از طرف تاجر یا قائم مقام او به اطلاع می رسد.

نظر به اهمیت و رواج روزافزون تجارت مخصوصاَ برای تهیه ی اطلاعات تجارتی ،تنظیم مقرراتی درباره ی ثبت دفتر تجارتی کمال لزوم را دارد.

همان طور که گفنه شد ،هر کشوری باید از جزئیات عملیات تجارتی داخل مملکت مطلع باشد.علاوه بر آن هر کشور یا تاجر خارجی که قصد تجارت با این کشور را داشته باشد،به آمار و میزان فعالیت بازرگانان نیازمند است.بنابراین تجدیدنظر در مقررات ثبت تجارتی و تنظیم مقرراتی درباره ی جزئیات امر نشانه ی رشد اقتصاد مملکت است.

از مواردی که باید به موجب قانون مقرر شود موارد زیر است:

1-لزوم صحت اطلاعاتی که از ناحیه ی بازرگانان در دفتر تجارتی ثبت می شود و تعیین مجازات برای اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع اعلام نمایند.

2-الزام به این که هرگاه تغییراتی در اساس امور تجارتی پیش آمد کند باید به ثبت به رساند.

3-دخالت دادگاه در موقع اختلاف بین متقاضی ثبت و متصدیان دفتر ثبت تجارتی.

4-دخالت دادسرا در روش عمومی بازرگانان و اجبار به این که هرگاه عمل خلاف مقرراتی از بازرگانان ملاحظه شود،دادسرا از دادگاه تقاضای صدور حکم حذف ثبت تجارتی بازرگان متخلف را بنماید.

5-الزام به این که بانک ها فقط کسی را بازرگانی بشناسد که در مکاتبات و صورت حساب های او شماره ثبت دفتر تجارتی او قید شده باشد.

تاجر به علت وسعت امور تجارتی خود یا به علل دیگر می تواند کسی را قائم مقام خود قرار دهد و این چنین شخصی قادر است تمام یا قسمتی از امور مربوط به تجارتخانه ی تاجر را بدون مراجعه به تاجر انجام دهد.مطابق ماده ی 395 قانون تجارت«قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه ی امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضاء او برای تجارتخانه الزام آور است . »لیکن می بایست بین قائم مقام تجارتی و وکیل فرق گذاشت،قانون مقررات مربوط به قائم مقام تجارتی را تابع مقررات وکالت قرار نداده و احکام آن جداست.چنانچه با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه،قائم مقام تجارتی منعزل نیست ولی در مورد شرکت های تجارتی با انحلال شرکت،قائم مقام تجارتی منعزل است.زیرا دیگر شرکتی وجود نداشته تا قائم مقام بودن او صدق کند.

نظرات() 

یکشنبه 31 شهریور 1398

ثبت شرکت های ایرانی.

نویسنده: nazanin nazanin   


در ایران ، ثبت شرکت ها بر عهده ی اداره ی ثبت شرکت ها است . تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید.تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد:مواردی چون تغییر مدیر شرکت یا تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری  که در حقوق اشخاص ثالث تاثیر داشته باشد و شرکت می خواهد که اشخاص ثاالث از آن آگاهی پیدا کنند.

 ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت مقرر می دارد:در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا  تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکای ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ی 58 قانون تجارت اتخاذ شود،مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود.

مدیران شرکت ها،برای ثبت شرکت باید مدارکی را تسلیم مرجع ثبت کنند.این مدارک را نظامنامه ی قانون تجارت به این نحو معین کرده است:

-در شرکت های تضامنی:

1-یک نسخه ی مصدق از شرکتنامه

2-یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

3-نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

4-نام شریک یا شرکایی که برای اداره کردن شرکت معین  شده اند.

-در شرکت های نسبی:

1)یک نسخه مصدق از شرکتنامه ها 

2) یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

3)نام مدیر یا مدیران شرکت

4)نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی و تسلیم تمام سرمایه ی  نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

-در شرکت های مختلط غیر سهامی:

1)یک نسخه مصدق از شرکتنامه ها 

2) یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

3)نام شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند

برای ثبت شرکت های ایرانی نیز ماده ی 10 قانون ثبت شرکت ها اصل مطالبه ی حق الثبت برای مرجع ثبت شرکت را پیش بینی کرده است.از آن جا که این میزان حق الثبت پیوسته در تغییر است،ذکر جزئیات آن در این جا ضرورت ندارد.

البته باید تذکر داد که علاوه بر ثبت شرکت،خلاصه شرکتنامه و منضمات آن باید انتشار پیدا کند(ماده ی 197 ق.ت)این امر باید در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت و توسط اداره ی ثبت محل یا جانشین آن،بسته به مورد،در مجله ی رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت،به خرج خود شرکت انجام  گیرد(ماده ی 6 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه و تبصره ی آن)

ثبت شرکت غیر از ثبت شرکتنامه است،عمل و دفاتر آن نیز جدااست.متصدی مربوطه پس از ثبت شدن شرکتنامه و رسیدگی به مدارک و سوابقی که از طرف مدیر شرکت ضمن تقاضانامه به عمل می آید،در دفتری که به این موضوع تخصیص داده شده ذیل شماره  ردیفی که برای شرکت ها معین می شود خلاصه مفاد شرکتنامه و اساسنامه را در ستون های آن ثبت و برای هر شرکت یک صفحه مترادف تخصیص می دهد.

انتشار خلاصه ی شرکتنامه

اداره یا دایره ای که به ثبت شرکت مبادرت نموده باید خلاصه ای از شرکتنامه و منضمات آن را در ظرف ماه اول تشکیل شرکت در روزنامه ی رسمی وزارت دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار به خرج شرکت به طریق اعلان انتشار دهد . خلاصه ی مزبور متضمن نکات ذیل است:

1-شماره ای که جهت ثبت شرکت در نظر گرفته شده و تاریخ ثبت آن و محل و اقامتگاه شرکت،با تعیین نام و نوع آن و موضوع شرکت 

2-مقدار سرمایه(با تشخیص این که چه مقدار پرداخت و چقدر تعهد شده )

3-اسامی مدیر یا مدیران

4-تاریخ آغاز و ختم شرکت در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد

5-در شرکت های تضامنی و شرکت مختلط علاوه بر نکات فوق باید اسم تمام شرکا ی ضامن نیز منتشر شود

در شرکت های سهامی موارد دیگری که قبلاَ تذکر داده شده در آگهی قید می شود 

هر گاه شرکت در چندین حوزه ی ثبتی شعبه داشته باشد انتشار خلاصه ی شرکت به نحوی که برای خود شرکت مقرر است در محل شعبه نیز باید به عمل آید،و برای انجام این مقصود مقامی که خود شرکت در آن جا به ثبت رسیده است باید سواد مصدق از تقاضا نامه و منضمات آن را به ثبت اسناد محل وقوع شعبه ارسال دارد تا اقدام به انتشار نماید.(ماده ی 8 آئین نامه)

ثبت شعبه ی شرکت در دو حال است:نخست این که در موقع ثبت خود شرکت است در این صورت ضمن انتشار خلاصه شرکت نامه،محل شعب شرکت در آگهی باید ذکر و آگهی مزبور برای انتشار در جراید محلی ضمن رونویس تقاضا نامه و منضمات آن به اداره ی ثبتی که شعبه ی شرکت در آن جا واقع است فرستاده شود.دیگر این که پس از ثبت شرکت مبادرت به افتتاح شرکت می شود.در این حال شعبه ی شرکت مانند تغییراتی که بعداَ در شرکت واقع گردد ذیل ثبت شرکت به ثبت رسیده و آگهی می شود سپس آگهی مزبور و رونویس تقاضا نامه و منضمات به ثبت محل فرستاده می شود.در هر حال مدیر شعبه و یا کسی که از طرف شرکت در شعبه ی مزبور حق امضا دارد یعنی امضای او برای شزکت الزام آور است باید معرفی و آگهی شود.

سرانجام ،همان طور که گفتیم ،ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت،انتشار تغییراتی را که در وضعیت شرکت ثبت شده ایجاد می شود،ضروری دانسته است.نتیجه ی عدم انتشار مواردی که نظامنامه به عهده ی مدیران گذاشته این  است که اولاَ مدیران ممکن است مطابق قواعد عام،به سبب خطای خود،محکوم به جبران خسارت اشخاص ثالث شوند و ثانیاَ اشخاص ثالث می توانند تاثیر این تغییرات را نادیده بگیرند،چه تغییراتی که به نظر آن ها نرسیده ،در مقابل آن ها قابل استناد نیست. 

نظرات() 

یکشنبه 31 شهریور 1398

علائم غیر قابل ثبت.

نویسنده: nazanin nazanin   

 
وجه تمایز محصولات و خدمات شرکت های مختلف برند یا علامت تجاری این شرکت ها می باشد. از این رو امروزه استفاده از این برند یا علامت تجاری به یک امر بسیار مهم مبدل شده است. چرا که نه تنها وجود شمار بسیار زیاد محصولات مشابه در بازار باعث سردرگمی مشتریان شرکت ها در انتخاب محصولات مورد نظرشان شده است بلکه نبود این برند بر روی محصولات و خدمات یک شرکت در واقع محصولات و خدمات این شرکت را بی هویت و بی اعتبار خواهد کرد.

برند می تواند ابزار قدرتمندی باشد تا بواسطه آن تبلیغات صورت بگیرد، مشتریان محصولات را بشناسند، خرید های دوباره از محصول انجام شود، مشتریان وفا دار تعریف شوند، اعتبار شرکت بالاتر برود و در وجهه داخلی و بین المللی شناخته تر شوند و هزاران مزایای دیگر که تنها با داشتن یک برند تجاری قوی و ثبت آن بصورت داخلی و یا بین المللی امکان پذیر می شود.

اهمیت داشتن برند و یا چندین برند در شرکت ها باعث شده تا این روزها شاهد هجوم میلیون ها طرح و ایده برای ثبت به عنوان برند در همه نقاط دنیا باشیم. این موضوع ثبت برند را مشکل تر کرده و به یک چالش برای ذهن طراحان و یک خواسته همراه با اما و اگر برای فعالان اقتصادی مبدل شود.

در این راستا به دنبال پیاده سازی نظام جامع ثبت بین المللی برند به همت کشورهای عضو کنواسیون پاریس در قراردادی  تحت عنوان قرارداد و یا تفاهم نامه مادرید و همچنین پروتکل الحاقی این تفاهم نامه قوانین و مقرراتی اتخاذ و بصورت بین المللی اجرایی شده که هر گونه برند و یا علامت تجاری قابلیت ثبت ندارد. دلیل اصلی این قوانین حمایت محکم تر و با پشتوانه بهتر از برند ها و طرح های تجاری در سطح دنیا است و ضمنا باعث می شود تداخلات و ابهامات کمتر شده و دست طراحان و ایده پردازان برای طراحی برند و یا علامت تجاری باز تر باشد.

در این راستا هر چند هرگونه حرف، عدد، خط و خطوط، تصویر، نشانه، رنگ، برچسب، ترسیم و یا استفاده هم زمان از چندین نمونه از این تعاریف می توانند به عنوان برند به ثبت برسند و هر چند ثبت برند محدودیتی ندارد و حتی در برخی از کشور ها بو ، صدا و مزه هم به عنوان برند ثبت شده است ولی با این وجود استفاده از برخی از علائم و نشانه ها نمی تواند موجبات ثبت برند را فراهم کند.

از این رو سازمان های مالکیت معنوی در هر کشور و یا سازمان بین المللی ثبت برند wipo موظف هستند قبل از ثبت برند طرح را به خوبی بررسی نمایند تا در صورتیکه موارد مشکوک و یا موضوعاتی که ثبت برند را محدود می کند در طرح مشاهده نمودند برند را ثبت نکنند.

علائم تجاری غیر قابل ثبت

به همین منظور مطابق با این قوانین و مقررات و متناسب با تعاریف موجود در قانون تجاری ایران و توافق نامه مادرید می توان علائم تجاری غیر قابل ثبت را به شرح زیر دانست:

واژه های عام : البته واژه عام تنها در خصوص طبقه و موضوع فعالیت شرکت قابل احراز است. مثلا ثبت واژه لوله برای یک تولید کننده لوله و اتصالات واژه عام محسوب می شود و دست افراد دیگر تولید کننده در این موضوع فعالیت را می بندد. از این رو لوله به عنوان واژه عام برای تولید لوله و اتصالات قابل ثبت نیست.
واژه های توصیف کنند : واژه های توصیف کننده هم هرگاه در خصوص موضوع و طبقه برند حالت توصیفی داشته باشند قابل ثبت نیستند. مثلا شما می توانید شیرین را برای هر محصولی ثبت کنید به غیر از محصولاتی که با مواد غذایی از جمله شیرینی پزی، شکلات و .. سر و کار دارند . این موضوع خارج از عدالت است که واژه ای مانند شیرین به یک تولید کننده شیرینی انحصار داده شود.
علائم فریب دهنده و گمراه کننده : معمولا درخواست این نوع ثبت برند مربوط به حوزه خاصی نیست. شما هر گاه از نام و یا اعتبار یک مکان ، یک شناخت و یا یک موقعیت سو استفاده کرده باشید نمی توانید آن برند را به ثبت برسانید. مثلا اگر شما تولید کننده کیف مصنوعی هستید نمی توانید از شکل و یا نام شتر، گاو، گوسفند به عنوان معرف محصولات چرمی در برند خود استفاده کنید و یا نمی توانید از یک مکان جغرافیایی به عنوان مکانی مشهور در تولید چرم طبیعی بر روی برند خود بهره ببرید. دلیل آن هم این است که استفاده از این شکل ها و یا مکان ها باعث ذهنیت اشتباه مشتریان و خرید محصولی می شود که در اصل با خواسته آنها متفاوت است.
علائم متضاد با اخلاق حنه و نظم عمومی: هر گونه شکل و یا تصویر و حروفی که با معیارهای انسان دوستانه و موازین و هنجارهای حسنه متضاد باشد نمی تواند به عنوان برند به ثبت برسد. البته این موضوع در کشور های مختلف تعاریف متفاوتی دارد. در ایران باید مراقب باشید که نه تنها متضاد با فرهنگ جامعه نباشد بلکه با معیارهای مذهبی و هنجارهای اخلاقی نیز تضاد نداشته باشد.
استفاده از نشانه های ملی و بین المللی: هر گونه پرچم ، نشان و علائم حکومتی و رسمی در داخل دولت ها و یا خارج از دولت ها که به دولت های دیگر تعلق داشته باشد و یا هر گونه استفاده از نشان های بین المللی و سازمان های چند ملیتی که نمونه آن در سازمان جهانی مالکیت معنوی wipo وجود داشته باشد برای ثبت برند ممنوع است.
البته با استناد به قوانین ثبت بین المللی برند و همچنین مطابق با ماده 32 قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات در ایران موضوعات مورد درخواست ثبت برند نباید شامل هر یک از موارد زیر باشد . در غیر این صورت برند نمی تواند ثبت شود:

علامت و یا طرح هایی که قابلیت ایجاد تمایز و تفاوت بین محصولات و خدمات یک شرکت با شرکت یا موسسات دیگر را نداشته باشد
هر گونه طرح و یا علامتی که با اخلاق و فرهنگ دینی و اجتماعی و موازین فرهنگی و اخلاقی متضاد باشد
هرگونه علامت تجاری که ادرس اشتباهی به مشتریان داده و باعث ایجاد ابهام و اشباه در مشتریان در خصوص مبدا تولید و یا تولید کننده محصول بشوند.
هرگونه علامت تجاری که کاملا شبیه یک برند یا علامت تجاری داخلی و یا خارجی دیگر باشند و در واقع کپی شده باشند
هرگونه علامت تجاری که به شکل بسیار گمراه کننده ای مطابق با برند دیگری طراحی شده باشند ، بخصوص اگر در همان طبقه برند باشند.
هر گونه برند و یا علامت تجاری که قبلا ثبت شده و مالکیت آن همچنان در دست فرد دیگری باشد
هرگونه برند و یا علامت تجاری که قبلا ثبت شده و از زمان انقضا آن هنوز شش ماه نگذشته باشد
هرگونه برند و یا علامت تجاری که فرد دیگری نیز با انتشار آگهی ادعای مالکیت آن را داشته باشد.
البته با رعایت همه این موارد باز هم امکان عدم ثبت برند و یا علامت تجاری بنا بر کارشناسی کارشناسان اداره مالکیت معنوی در ایران و یا سازمان مالکیت معنوی جهانی wipo  وجود خواهد داشت. از این رو اگر متقاضیان ثبت برند یا علامت تجاری طرحی را ارائه نمایند که با رعایت تمامی موارد مورد نظر طراحی شده و فکر می کنند نباید  مشکلی در ثبت آنها باشد این حق را دارند که در صورت رد درخواستشان برای ثبت برند در خصوص آن اعتراض داشته باشند.

برند و یا علامت تجاری باید با دیدگاه و خواسته های شما سنخیت داشته باشد و بتواند مفهوم و دیدگاه شما را به مشتریان انتقال دهد. همیشه در نظر داشته باشید که برند ها متفاوت و خاص بیشتر جلب نظر می کنند و پوشش بیشتری بر مشتریان ایجاد می کنند. از این رو طرح یک برند خاص و ناب هنری است که آینده شما را تضمین می کند.

با ما در موسسه حقوقی ثبت برند  همراه باشید تا با نظرات کارشناسی استادان ثبت برند در ایران  بتوانید برندی را در دست بگیرید تا اعتبارات زیادی را برای شما به همراه داشته باشد. تجربه سالیان سال مشاوره و خدمت رسانی به مشتریان مختلف ما را برای ثبت برند شما از دیگران متمایز کرده است.

نظرات() 

یکشنبه 31 شهریور 1398

ثبت شرکت در بجنورد

نویسنده: nazanin nazanin   

 
بجنورد یکی از شهرستان‌های استان خراسان شمالی است. طی مصوبه مجلس و دولت در سال 1383 استان خراسان به سه استان مستقل خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی تبدیل‌شده و در حال حاضر بجنورد به‌عنوان مرکز استان خراسان شمالی در نظر گرفته‌شده است. استان خراسان شمالی به‌جز بجنورد شامل 7 شهرستان دیگر با نام‌های: مانه و سملقان، اسفراین، جاجرم، شیروان، فاروج، گرمه و رازوجرگلان است.

استان خراسان شمالی به دلیل بافت طبیعی و جغرافیای خود شامل معادن طبیعی متعددی است. از معدن‌های فعال این استان در حال حاضر می‌توان به اکسید آلومینیوم، کلسیت، بنتونیت، باریت، ماسه سیلیسی، سنگهای تزئینی و... اشاره نمود که هرکدام از این‌ها تعدد دارند و به طبع وجود معادن طبیعی در این استان صنعت‌های مرتبط و غیر مرتبط با آن‌ها نیز در این استان رواج دارد. ازجمله کارخانه‌ها و صنعت‌هایی که در بجنورد در حال فعالیت هستند می‌توان به کارخانه‌های پلاستیک بجنورد، کارخانه تولید انواع لوله و پروفیل فلزی، کارخانه ساخت و تولید دستگاه‌های جوش القائی و کوره القائی و موارد متعدد دیگر اشاره نمود.

جمعیت غالب مردم بجنورد را کردها تشکیل داده‌اند و در میان آن‌ها تعدادی از فارس‌های بومی و مردمان بومی بجنورد و خراسان شمالی یافت می‌شوند.

ضمن آشنایی با شهر بجنورد می‌خواهیم شمارا از نحوه سرمایه‌گذاری و ثبت شرکت در این شهر آگاه سازیم. پس اگر به هر دلیلی قصد دارید در آینده به عرصه تجارت واردشده و در بجنورد سرمایه‌گذاری و ثبت شرکت کنید این مطالب برایتان مفید فایده است.

کلیاتی در زمینه ثبت شرکت در بجنورد

ثبت شرکت در تمامی نقاط ایران در اداره ثبت شرکت استان مربوطه صورت می‌گیرید. تمامی این استان‌ها تحت نظر اداره کل ثبت شرکت‌های کشور فعالیت می‌کنند و قوانین و مقررات اساسی از این طریق به آن‌ها ابلاغ می‌شود. استان خراسان شمالی نیز بعد از استقلال خود و تعیین بجنورد به‌عنوان مرکز استان، اداره کل ثبت شرکت‌های خود را در بجنورد قرارداد. تمامی شهرستان‌های این استان اداره ثبت شرکت دارند و همه تحت پوشش اداره کل بجنورد مشغول به فعالیت هستند. شما در هر نقطه از استان خراسان شمالی که می‌خواهید ثبت شرکت داشته باشید باید به اداره مربوطه بروید و طی انجام امور اداری به ثبت شرکت خود بپردازید. بدیهی است نمونه‌ای از اطلاعات شرکت ثبت‌شده شما در اداره مرکزی که همان اداره ثبت شرکت بجنورد است، بایگانی می‌گردد.

لازم است بدانید شما صرفاً برای فعالیت رسمی و قانونی ملزم به ثبت شرکت هستید و به طبع از امتیازات مربوط به این عمل نیز برخوردار می‌گردید. همچنین در قانون حیطه عملکردی شرکت‌ها دسته‌بندی‌شده و درنهایت 8 نوع شرکت با حوزه فعالیت مختص خود تعریف گردیده است. اینکه فعالیت مدنظر شما در کدام دسته قرار می‌گیرد را می‌توانید از مشاوران و متخصصان این زمینه سؤال کنید و درباره روند اداری و ثبت آن اطلاعات لازم را کسب کنید. دسته خبره‌ای از این متخصصان در ثبت شرکت  جمع شده و آماده خدمت‌رسانی به شما هستند. کافی است شما از طریق یکی از راه‌های ارتباطی با آن‌ها تماس حاصل فرمایید.

جالب است بدانید طی آماری که از شرکت‌های ثبت‌شده در کل کشور از اداره کل ثبت شرکت‌ها گرفته‌شده شرکت‌های با مسئولیت محدود و شرکت‌های سهامی خاص جایگاه بالاتری نسبت به دیگر شرکت‌ها داشته‌اند. به همین دلیل ما در ادامه مطلب در ذیل این دودسته از شرکت‌ها توضیحاتی را آورده‌ایم که برای شما مفید فایده است. ضمناً جهت دریافت هرگونه اطلاعات درزمینه‌ی دیگر شرکت‌ها می‌توانید با «ثبت شرکت  تماس برقرار کنید.

اطلاعاتی در مورد ثبت شرکت با مسئولیت محدود در بجنورد

شرکت‌هایی را شرکت با مسئولیت محدود می‌خوانند که شرکا جهت امور تجاری اقدام به تشکیل آن کرده باشند و سرمایه آن شرکت توسط شرکا تأمین‌شده و سهام شرکت را به وجود بیاورد. نکته اینجاست که سهام این شرکت قابلیت تقسیم به سهام‌های متعلق به افراد را ندارد و کل سهام به صورت سرمایه محاسبه می‌شود. حیطه مسئولیت هر فرد نیز در شرکت محدود به میزان سرمایه اولیه تأمین‌شده توسط اوست.

برای اینکه بتوانید اقدام به ثبت شرکت با مسئولیت محدود در بجنورد بکنید باید مشمول شرایطی شوید. این شرایط بدین گونه است: حداقل افراد لازم برای شروع به کار شرکت 2 نفر هستند که به سن قانونی رسیده باشند و هیچ‌گونه سوءپیشینه‌ای نداشته باشند. سرمایه اولیه شرکت باید توسط حداقل 2 نفر از اعضای شرکت تأمین‌شده باشد اما اینکه میزان سرمایه هر فرد چقدر است اهمیتی ندارد. در آخر باید توجه داشته باشید که حداقل سرمایه‌ای که برای ثبت شرکت باید معرفی کنید یک‌میلیون ریال است.

با توجه به شرایطی که قانون برای افرادی که می‌خواهند ثبت شرکت با مسئولیت محدود انجام دهند قرارداده و علم به مشمولیت آن می‌توانید جهت تهیه و تنظیم مدارک اولیه که در روند ثبت شرکت با مسئولیت محدود در بجنورد نیازمندید آماده شوید. این مدارک به‌طور کامل در زیر نام‌برده شده‌اند:

کپی مدارک شناسایی اعضا
گواهی عدم سوءپیشینه‌ی هیئت‌مدیره
دو برگ اظهارنامه‌ی شرکت با مسئولیت محدود
دو جلد اساسنامه‌ی شرکت با مسئولیت محدود
دو نسخه صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسان
دو نسخه صورت‌جلسه‌ی هیئت‌مدیره
وکالت‌نامه
ممکن است برای شما این سؤال به وجود آمده باشد که بعضی از این مدارک چیستند و چگونه می‌توانید آن‌ها را تهیه و تنظیم کنید؟ از بابت این قضیه نگران نباشید؛ شما می‌توانید در این زمینه اطلاعات لازم را از «ثبت شرکت  دریافت کنید.

بعدازآنکه تمامی مدارک را تهیه و تنظیم کردید مراحل اداری ثبت شرکت با مسئولیت محدود در بجنورد را در اداره ثبت شرکت بجنورد باید بگذرانید. این مراحل نیز به شرح زیر است:

امضای قرارداد با ثبت شرکت  
کامل کردن مدارک لازم (کپی مدارک شناسایی، گواهی عدم سوءپیشینه، اطلاعات و هزینه‌های لازم)
ثبت‌نام در سایت «اداره‌ی ثبت شرکت‌ها»
مشخص کردن نام شرکت
امضای فرم‌ها و مدارک
ارسال مدارک به اداره‌ی ثبت شرکت‌ها
واریز وجوه حق‌الثبت و حق‌الدرج به ثبت شرکت  
همان‌طور که پیش‌تر گفتیم توجه داشته باشید که در زمینه ثبت شرکت نیز هرگونه ابهام سؤال و یا مشکلی برای شما به وجود آمد و یا نیازمند اطلاعات کامل‌تر و جامع‌تری بودید می‌توانید با متخصصان «ثبت شرکت  تماس برقرار کنید.

تا اینجا شما با آنچه باید در مورد ثبت شرکت با مسئولیت محدود در بجنورد به‌صورت کلی و شاکله‌ای بدانید آشنا شدید. بدیهی است که این نوع شرکت از حیث محاسن و معایب، حیطه اختیارات، نوع فعالیت، آینده‌ای که می‌تواند برای شما رقم بزند حتی میزان سوددهی و بازدهی و خیلی دیگر از موارد نیازمند اطلاعات جامع است تا دید درستی را به شما در این زمینه بدهد. همچنان به این امر واقف باشید که «ثبت شرکت  به همین جهت آماده‌به‌خدمت شماست.

اطلاعاتی در مورد ثبت شرکت سهامی خاص در بجنورد

در ذیل این موضوع باید بگوییم که به‌طورکلی به شرکت‌هایی شرکت سهامی خاص اطلاق می‌شود که شرکای آن جهت امور تجاری اقدام به تأسیس شرکت کرده‌اند و در تأمین هزینه منحصراً خودشان دخیل بوده‌اند. سهام این شرکت را می‌توان به قطعه‌های سهام تقسیم نمود و به طبع شیوه تأمین هزینه آن صرفاً در میان اعضا عرضه داشت و میزان مسئولیت هر فرد برابر با میزان مبلغ اسمی است که در تأمین سرمایه دخیل بوده است.

این شرکت نیز مانند قبلی ملتزم شرایطی است که توسط دولت تعیین گردیده و شما برای اینکه صلاحیت ثبت شرکت سهامی خاص در بجنورد را داشته باشید باید مشمول تمامی این شرایط گردید. این شرایط را مختصراً در ادامه شرح داده‌ایم:

حداقل 3 نفر عضو اصلی شرکت باید به سن قانونی (18 سال تمام) رسیده باشند. حداقل 2 نفر باید عضو هیئت‌مدیره و یک نفر سهام‌دار شود.
حداقل 2 نفر از اعضای شرکت باید به‌عنوان بازرس اصلی و علی‌البدل معرفی شوند. این دو نفر نباید با اعضای هیئت‌مدیره نسبت نسبی داشته باشند (نباید باهم فامیل باشند).
هیئت‌مدیره و اعضای شرکت باید حداقل یک سهم داشته باشند.
هیئت‌مدیره و اعضا نباید سوءپیشینه‌ی کیفری داشته باشند.
حداقل 100 هزار تومان باید به‌عنوان سرمایه‌ی شرکت معرفی شود. 35 درصد از مبلغ تعهد شده باید در یک حساب بانکی واریز شود.
اگر شرایط لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص در بجنورد که در بالا به آن اشاره نمودیم را شامل می‌شوید در گام بعدی باید مدارکی را که درروند ثبت به آن نیازمندید را تهیه و تنظیم کنید. این مدارک به شرح زیر است:

کپی مدارک شناسایی اعضا
گواهی عدم سوءپیشینه‌ی اعضا
ارائه‌ی گواهی واریز حداقل 35 درصد سرمایه
دو برگ اظهارنامه‌ی شرکت سهامی خاص
دو جلد اساسنامه‌ی شرکت سهامی خاص
دو نسخه صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسان
دو نسخه صورت‌جلسه‌ی هیئت‌مدیره
وکالت‌نامه
اینکه ماهیت این مدارک چیست یا از کجا تهیه و تنظیمشان کنید ممکن است سؤال خیلی از دوستان باشد توضیحات مفید و لازم را مشاوران ما در «ثبت شرکت  به شما خواهد داد؛ اما گام بعدی گام اصلی یعنی ثبت شرکت سهامی خاص در بجنورد است. روند اداری که باید پشت سر بگذارید به ترتیب در زیر آمده است:

امضای قرارداد با ثبت شرکت  
کامل کردن مدارک لازم (کپی مدارک شناسایی، گواهی عدم سوءپیشینه و اطلاعات و هزینه‌های لازم)
ثبت‌نام در سایت «اداره‌ی ثبت شرکت‌ها»
مشخص کردن نام شرکت
واریز حداقل 35 درصد سرمایه و ارائه‌ی گواهی آن
امضای فرم‌ها و مدارک
ارسال مدارک به اداره‌ی ثبت شرکت‌ها
واریز وجوه حق‌الثبت و حق‌الدرج به ثبت شرکت  
 

نظرات() 

یکشنبه 31 شهریور 1398

ثبت ایده فکری

نویسنده: nazanin nazanin   

 
آیا تا به حال به این اندیشیده اید که موضوعی را انجام دهید و یا اقدام به  فعالیت و راه اندازی ایده ای بکنید که قبلا نمونه آن موجود نبوده است؟ حتما پس از تفکر بسیار به این نتیجه رسیده اید که با انتشار این ایده حتما به راحتی افرادی این ایده را از شما کپی خواهند کرد و تا شما دست بجنبانید موضوع تفکر شما توسط فرد دیگری مورد استفاده قرار گرفته است.

ایده فکری چیست؟

همیشه ایده ها و نظرات افراد صنعتی نیستند. یعنی اینکه آنها را در قالب موضوعات قابل لمس و دیدنی بیافرینند و پس از آن برای همه مشهود شوند. گاهی حاصل یک اندیشه ایجاد یک ایده نو است که قبلا وجود نداشته. مثلا راه اندازی یک کار جدید، انجام یک کار متفاوت با راه حل جدید، تولید یک اثر مانند کتاب و داستان، یک محتوا، یک فیام و شاید یک اختراع . همه این موضوعات حاصل تفکر و ایدئولوژی شما هستند و هنوز بر کسی بر ملا و فاش نشده اند. گاهی برای اینکه این ایده ها به سرانجام برسند باید مشورت کرد و یا باید اقدامات اولیه انجام شود و همیشه بیم این وجود دارد که نکند با فاش سازی این ایده ، احتمال سرقت آن وجود داشته باشد.

در لاتین به این موضوع Intellectual Property یا مالکیت فکری گفته می شود. مالکیت فکری درست متضاد مالکیت صنعتی است ولی هر دو قابل دفاع و ثبت می باشد و اصل و درست کار هم همین می باشد. شما قبل از فاش سازی ایده خود می توانید با آوردن آن بر روی کاغذ و مستنداتی و اثبات وجود آن به نام خود و تفکر خود آن را در سازمان مالکیت معنوی به ثبت برسانید تا احتمال سرقت آن به حداقل برسد و در صورت مشاهده نمونه قابل دفاع باشد.

چرا باید ایده فکری را به ثبت رساند؟

هرگاه شما موضوعی قابل لمس را ارائه کنید که تازه و جدید باشد یا به عنوان اختراع قابل ثبت است و یا به عنوان طرح صنعتی ولی گاهی این موضوع جدید در حد ایده و حاصل تفکر است. قابل لمس نیست و نامحسوس است. تا زمانی که این ایده  نا محسوس در ذهن شما چرخش می کند که جایی برای نگرانی نیست ولی در نهایت برای شروع ایده خود مجبور خواهید بود آن را فاش سازید و این ابتدای خطر برای ایده و تفکر شما است.

برای همین ضرورت دارد تا ایده ها و داشته های معنوی افراد هم قابل ثبت و دفاع باشند. شاید با یک توضیح بتوان بیشتر این مورد را آشکار کرد. شما وقتی یک کتاب را خریداری می کنید صاحب کتاب می شوید ولی صاحب محتوای درون کتاب فرد دیگری است که اولین بار آنها را بر روی رشته قلم جاری ساخته و حاصل تفکرات او بوده است.

چه نوع ایده های فکری قابل ثبت هستند؟

هر آنچه حاصل تفکرات و ایده های شما باشد به عنوان یک ایده فکری قابل ثبت است. از نمونه های این گونه ایده های فکری می توان به انواع برند ها و نشانه های تجاری، فیلم ها و فیلم نامه ها ، فرمول های شیمی، کتاب، اجرا های جدید مثلا در موسیقی و یا تئاتر و نوازندگی، تابلو ها و نقاشی ها، نشانه های جغرافیایی، طرح ها، تصاویر، گونه های گیاهی، عطرها، موضوع شرکت ها، برنامه های جدید رایانه ای، و .... اشاره نمود.

نحوه ثبت ایده فکری

مطابق با قانون تجاری ایران صاحبین مالکیت معنوی می توانند ایده های خود را به ثبت برسانند و از حقوق ناشی از آن بهره مند شوند. این حقوق می تواند به کار گرفته شود و یا همانند سایر موضوعات دارای ارزش ریالی فروخته و یا اجاره داده شود. حتی مالک ایده فکری می توان امتیاز ایده خود را لیسانسه کند یعنی بصورت اجاره برای مدت زمانی محدود به دیگری و در ازا مبلغ و یا هر توافق دیگری قرار دهد. ایده های فکری می توانند هم زمان توسط یک تا چند مالکیت معنوی مورد حمایت باشند.

حقوق مالکیت معنوی بصورت داخلی و بین المللی قابل ثبت می باشند و در صورتیکه بصورت بین المللی به ثبت رسانده شوند حمایت از یک ایده در سطح جهانی اجرا می شود. متولی ثبت ایده فکری در سطح بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی wipo می باشد

هر فرد حقوقی و حقیقی در صورتیکه مالک یک ایده فکری جدید باشد می توان آن را به نام خود و با ارائه مدارک لازم به ثبت برساند.

ایده فکری باید جدید و نوین باشد و قبلا نمونه آن همانگونه که اشاره شد مشهود نشده باشد. اگر این ایده و فکر قابل استناد و اجرایی باشد  و قابل دفاع شناخته شود و موهومات و خرافات نباشد می تواند به ثبت برسد و با توجه به اینکه نمونه آن قبلا ارائه نشده فردی که اولین بار ادعای ثبت چنین تفکر و ایده ای را داشته باشد به عنوان صاحب ایده شناخته خواهد شد. لذا درک حفاظت و مراقبت از ایده فکری تا زمان ثبت بسیار مهم است.

چه ایده هایی را می توان به  عنوان ایده فکری به ثبت رساند؟

ایده های فکری باید سه لازمه اصلی را رعایت کرده باشند تا قابل ثبت باشند:

جدید و نو باشند و قبلا نمونه آنها ارائه نشده باشد
کاربردی بوده و بتوان آن را اجرایی کرد بخصوص در صنعت
دارای نوآوری، ابتکار و خلاقیت باشد
هدف اصلی از ثبت ایده فکری چیست؟

حمایت از ایده و تفکرات جدید و نو لازمه نوآوری و خلاقیت و رشد روز افزون در صنایع مختلف است. از آنجایی که افراد خلاق و قابل ایده باید برای تفکرات خود ارزش قائل شوند و هر روز این ایده ها و تفکرات در جامعه بیشتر شود و ایده های فکری بهبود مستمر در هر صنعت و کاری را موجب می شود و حتی بسیاری از کارآفرینی ها و توسعه کشوری در گرو این ایده های فکری است لذا حمایت و ارزش گذاری بر ایده های فکری افراد خلاق و نوآور لازمه هر جامعه مدنی و قانون مندی می باشد. نبود حمایت از ایده های فکری باعث از بین رفتن انگیزه افراد خلاق می شود و دزدی و سرقت و ورود انواع کالا بی کیفیت و بی هویت در بازار از نشانه های آن می باشد.

مدارک لازم برای ثبت ایده های فکری

اشخاص حقوقی:

روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت
کپی مدارک شناسایی مدیر عامل شرکت
نمونه ایده فکری و یا توضیحات کامل در این خصوص
آدرس دقیق محل فعالیت شرکت
اشخاص حقیقی:

کپی مدارک شناسایی متقاضی
نمونه ایده فکری و یا توضیحات کامل
آدرس دقیق پستی
برای ثبت ایده های فکری خود از متخصصین این حوزه در موسسه حقوقی ثبت شرکت  مشاوره لازم را دریافت نمایید. ما در این موسسه بهترین کارشناسان را گرد هم آورده ایم تا بتوانیم بهترین خدمات را به علاقمندان به رشد و شکوفایی میهن عزیزمان ایران بکنیم.

نظرات() 

شنبه 30 شهریور 1398

استاندارد ملی ایران

نویسنده: nazanin nazanin   


 
سازمان ملی استاندارد ایران به منظور بالا تر بردن کیفیت خدمات و محصولات شرکت های مختلف تجاری و غیر تجاری اقدام به تدوین سلسله اصول و قوانین و مقرراتی نموده تا بوسیله ان با ارزیابی شرکت ها واجد صلاحیت که این استاندارد ها را رعایت کرده اند نشان استاندارد و یا گواهینامه استاندارد اعطا کند.
استاندارد ملی ایران نوعی استاندارد اجباری است که باید همه شرکت ها و موسساتی که خدمات و محصولاتی را وارد بازار می کنند این استاندارد را دریافت نمایند. این استاندارد ها همچنین بصورت استاندارد های تشویقی برای شرکت هایی که الزامی برای دریافت استاندارد ملی ایران ندارند نیز صادر خواهد شد تا بوسیله انها شرکت ها با ارائه محصولات با کیفیت و تحت نظارت سازمان ملی استاندارد در واقع تعهد خود را به بازار مشتریان و جامعه داشته باشند.
سازمان ملی استاندارد ایران یا موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران متولی تدوین استاندارد ملی و همچنین نظارت بر این استاندارد می باشد. استاندارد در معنی کاربردی ان یعنی داشتن یک نظم و پیروی از یک سری قوانین و قواعد خاص . این استاندارد های ملی در واقع حداقل های مورد نیاز برای یک محصول و یا خدمات را مشخص و تدوین می کنند.
همانگونه که اورده شد استاندارد های ملی ایران یا اجباری هستند و یا تشویقی.

استاندارد اجباری

تولید و ارائه برخی از محصولات و خدمات به بازار نیاز مند پیروی از اصول استانداردی تعیین شده در سازمان استاندارد ملی ایران می باشد. شرکت هایی که این نوع محصولات را تولید و یا عرضه می کنند موظفند محصولات و خدمات خود را مطابق با این استاندارد ها دقیقا برنامه ریزی و تولید و عرضه نمایند و عدم رعایت این استاندارد ها می تواند منجر به تعطیلی کارخانه و یا شرکت تولید کننده و یا عرضه کننده خدمات شود.
برخی از این شرکت ها که باید حتما استاندارد اجباری برای محصولات خود دریافت نمایند شرکت های مواد غذایی و تولید کننده های دارو ها و ملزومات پزشکی هستند که باید این نشان را حتما بر روی محصولات خود درج نمایند.

استاندارد های تشویقی

برخی از شرکت های تولیدی و خدماتی الزامی به دریافت استاندارد ملی ندارند ولی می توانند با رعایت موارد تعریف شده در استاندارد ملی ایران اقدام به دریافت استاندارد ملی نموده و با تایید سازمان ملی استاندارد از علامت استاندارد این سازمان به منظور تبلیغ و یا تایید و اطمینان به مشتریان خود در خصوص کیفیت محصولات خود استفاده نمایند. این دسته از شرکت ها که الزامی ندارند استاندارد را دریافت نمایند در واقع استاندارد ملی ایران برای انها بصورت تشویقی می باشد.

مراحل اخذ استاندارد ملی ایران

1- تکمیل فرم های مرتبط برای اخذ استاندارد ملی ایران

اداره استاندارد ایران به منظور صدور مجوز و گواهینامه های استاندارد برای متقاضیان دریافت این استاندارد فرم هایی را تدوین و در دسترس متقاضیان قرار داده است. این فرم ها اغلب شامل اطلاعات عمومی و فنی محصولات و متقاضیان هستند.

2- تعیین مسئول کنترل کیفیت

تمامی شرکت ها و موسساتی که خواهان استفاده از استاندارد ملی ایران می باشند باید با استخدام و به کار گماری فرد یا افرادی مسئولیت کنترل کیفیت محصولات و خدمات خود را به او واگذار نموده و او را به اداره استاندارد معرفی نمایند. فرد تعیین شده باید دارای شرایط احراز مطابق با دستور العمل ها و مقررات اداره استاندارد باشد. مشخصات این فرد باید به همراه مدارک وی و معرفی نامه شرکت و سایر مدارک مورد نیاز به اداره استاندارد ارسال شود.

3- مجوز های قانونی

برای دریافت استاندار ملی ایران باید مجوز هایی دریافت شده و ارائه شود و این مجوز ها باید کاملا قانونی باشند و به اداره استاندارد تحویل داده شود. این مجوز ها عبارتند از :

3.1- آگهی ثبت شرکت و یا موسسه در روزنامه رسمی به همراه اگهی اخرین تغییرات شرکت
3.2- تصویر پروانه معتبر تاسیس و بهره برداری و یا مجوز فعالیت معتبر
3.3- مدارکی که اثبات نماید شرکت دارای کد ملی یا همان ایران کد از وزارت بازرگانی می باشد.

4- مستند سازی استاندارد ملی ایران

برخی از مستندات و فرم های مورد نیاز جهت استاندارد سازی محصولات و یا خدمات شرکت باید با توجه به الزامات استاندارد ملی ایران در خود سازمان تدوین شود. این مستندات باید به شکلی تدوین شوند که اجرای فرایند های کاری برای تحقق محصول و خدمت و همچنین نحوه نظارت و اندازه گیری و ... را مشخص نماید.
یکی از بهترین راه ها برای اثبات شرایط کنترل و فرایند سازی محصولات و خدمات و نحوه تدوین و اندازه گیری مستندات یک محصول استفاده از استاندارد بین المللی ISO9001 مربوط به مدیریت کیفیت می باشد. این استاندارد با استفاده از شاخصه های بین المللی شرکت را ملزم به تدوین همه مستندات مورد نیاز شرکت نموده و برای اطمینان از روند اجرا و موثر بودن فرایند های اجرایی راه هایی را برای بررسی عملکرد و کنترل و اندازه گیری و در صورت نیاز اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه ارائه می نماید که برای دریافت استاندارد ملی ایران و سایر استاندارد های داخلی و بین المللی به عنوان یک راهکار بسیار موثر و توانمند عمل خواهد کرد و در واقع شرکت را برای دریافت هر گونه استاندارد ملی و بین المللی اماده و محیا خواهد نمود.
بنابر این به منظور سهولت در دریافت استاندارد ملی ایران بهتر است ابتدا شرکت اقدام به مستند سازی و دریافت استاندارد بین المللی ISO9001 مدیریت کیفیت نماید و سپس با ارسال تصویر این استاندارد به اداره استاندارد ایران فرایند صدور استاندار ملی را ساده تر نماید.
برای دریافت استاندارد های بین المللی ایزو مانند ISO9001 مدیریت کیفیت بهترین مهندسین و کار امد ترین تیم تخصصی ایران را می توانید در موسسه حقوقی ویونا پیدا کنید. کارشناسان و متخصصین ما برای دریافت هر نوع گواهینامه داخلی و بین المللی از برترین ممیزان و سرممیزان بین المللی بوده و مورد تایید تمامی سازمان های بین المللی صدور گواهینامه ایزو می باشند.

5- مستندات مربوط به ازمون محصول و یا خدمات

شرکت ها باید خود با به کار گیری کارشناسانی واجد صلاحیت و مورد تایید و یا با عقد قرارداد های معتبر با ازمایشگاه های تخصصی مدارک مبنی بر انجام ازمایشات تخصصی بر روی محصولات و خدمات را اماده و به اداره استاندارد ارسال نمایند.

6- عمل به مستندات تدوین شده

تمامی مستندات ملی ایران که قبلا توضیح داده شد باید در این مرحله عملیاتی بودن خود را به اثبات برسانند. مستنداتی که باید حتما اجرای شده باشند عبارتند از :
• فرم های بازرسی و کنترل کیفیت
• ثبت نتایج ازمایشات تخصصی محصولات یا خدمات در فرم ها و یا نرم افزار های مربوطه
• کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری
• نظر سنجی از مشتریان
• بررسی و رسیدگی به شکایت مشتریان
• اندازه گیری فرایند های اجرایی با استفاده از شاخص های سنجش و اندازه گیری تدوین شده و تعریف شده در سازمان

7- ارزیابی خدمات و محصولات

شرکت ها با اثبات همه شرایط فوق تنها خود را اماده ارسال نتایج و مستندات به شرکت ملی استاندارد ایران نموده اند. در این مرحله باید کارشناسان و متخصصین خود سازمان استاندارد ملی ایران تمامی سیستم های اجرایی و بخصوص کنترل کیفی شرکت ها را که برنامه انها ارائه شده بررسی و تایید نمایند.
در این مرحله در واقع شرکت به نوعی ممیزی خواهد شد و ممکن است از شرکت بازدید هایی صورت گرفته و نمونه محصولات و خدمات به منظور تایید و ارائه نظرات نهایی به سایر ازمایشگاه های مورد تایید اداره استاندارد ارسال شود تا نظر انها در خصوص نقاط ضعف و قوت محصولات و خدمات شرکت ارائه شود.

8- اخذ پروانه استاندارد ملی اجباری و یا تشویقی شرکت

پس از تایید تمامی مراحل فوق و ارائه نظرات مثبت کارشناسان اداره استاندارد ایران در خصوص نمونه های محصول و خدمات ارائه شده با ازمایشگاه های مرتبط و مورد تایید شرکت موفق به دریافت استاندارد ملی ایران خواهد شد و از این پس می تواند از علامت استاندارد ایران بر روی محصولات و خدمات خود استفاده نمایند و حتی در صورت نیاز بر روی ان تبلیغات مثبته انجام دهند. دریافت استاندارد ملی ایران به پیش نیاز ها و اماده سازی مستندات و استاندارد های لازم و همچنین تعریف و تدوین انواع فرایند ها خواهد داشت که باید نه تنها این فرایند ها تدوین شوند بلکه به منظور اثر بخشی هر چه بیشتر انها اندازه گیری های دوره ای و راه کار های سنجش و اعتبار دهی اعمال شود . اجرای این مراحل نیاز به تخصص و تبهر زیادی دارد که حتما باید از مشاور و متخصصین این حوزه برای تمامی این مراحل استفاده شود. موسسه حقوقی ویونا به عنوان یکی از معتبر ترین شرکت های حقوقی و مشاوره ای در زمینه انواع استاندارد های ملی و بین المللی به شما تضمین های لازم را خواهد داد تا نه تنها شرکت شما را برای دریافت استاندارد ملی اماده نماید بلکه با استفاده از فرایندها و سیستم های تعریف شده شرکت شما را برای دریافت استاندارد های بین المللی بسیار موثر و مناسب برای شرکت شما اماده نماید.  

نظرات() 

سه شنبه 26 شهریور 1398

ثبت شرکت در اسپانیا

نویسنده: nazanin nazanin   


ثبت شرکت در اسپانیا ، افرادی که خواهان اخد اقامت اسپانیا از طریق ثبت شرکت در اسپانیا و یا سرمایه گذاری در اسپانیا و یا تمکن مالی در اسپانیا و یا خرید ملک در اسپانیا هستند ابتدا باید درباره ی قوانین کشور اسپانیا در این مورد اطلاعاتی را جمع آوری نمایند. در مرحله ی بعد باید درباره ی مدارک لازم برای ثبت شرکت در اسپانیا اطلاعاتی را جمع آوری نمایند.در سال های اخیر سرمایه گذاری و ثبت شرکت در اسپانیا از روش ها و مسیرهای ورود و اقامت در این کشور است.

لذا افرادی که واجد شرایط می باشند می توانند از طریق ثبت شرکت در اسپانیا اقدام به اخذ اقامت اسپانیا نمایند.

اما نکات بسیار ریز و مهمی در جهت ثبت شرکت در اسپانیا در سایت های اصلی دولت اسپانیا و اداره های مهاجرت منتشر شده است که توجه به این قواعد الزامیست
ثبت شرکت در اسپانیا به عنوان یکی از گزینه های معتبر در صفحات مجازی مورد توجه قرار گرفته است. ثبت شرکت در اسپانیا اگر برای شما که پیرامون علم حقوق اطلاعات دارید یک هدف باشد ، ممکن است شما را گمراه کند و سرمایه های مالی خود را از دست بدهید. به طور معمول ثبت شرکت در اسپانیا از دید افرادی که بر حقوق بین الملل خصوصی تسلط دارند و از اخبار روز حقوق بین المللی دنیا آگاه هستند فقط یک امر حقوقی نا پایدار به شمار می آید . به این دلیل که با تغییر قوانین کشور اسپانیا تمامی مولفه های ثبت شرکت در اسپانیا ممکن است تغییر کند .
یکی از زیر شاخه های سرمایه گذاری در اسپانیا ثبت شرکت در آن کشور می باشد.
جهت ثبت شرکت در اسپانیا ابتدا بهتر است سفری به اسپانیا داشته باشید و باید برای ورود به بازار کسب و کار اسپانیایی اول از امکانات آن آگاه باشید .

برای راه اندازی یک کسب و کار در اسپانیا شما می توانید با این عنوان ها شروع کنید
– به عنوان یک شرکت جدید
– به عنوان یک سرمایه گذاری مشترک
– به عنوان شاخه اسپانیایی
– به عنوان یک فرد خود اشتغال
– به عنوان یک دفتر نماینده
به عنوان یک کسب

چگونه باید برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اسپانیا اقدام کرد
۱- شماره شناسایی مالیات ( NIE )

قبل از اینکه شما راه اندازی یک کسب و کار در اسپانیا را شروع کنید ، همه ی خارجی های مقیم یا غیر مقیم ، باید شماره شناسایی مالیات یا NIE داشته باشند .که برای هرگونه معاملات مالی در اسپانیا ضروری می باشد .
به طور مثال برای ثبت شرکت داشتن NIE الزامیست.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت NIE
– یک فرم درخواست the Solicitud de Numero de Identidad de Extranjero (NIE) yCertificados (form EX-15)
– رسید برای پرداخت ، مهر شده توسط بانک
– اصل و کپی کارت هویت و یا گذرنامه
– دو تا عکس گذرنامه
– اسناد و مدارک گواهی بیان دلیل برای تقاضای گزارش NIE ( شاید لازم شود )

۲- RMC ( Registro Mercantil Central )

اولین قدم در راه اندازی SL بدست آوردن گواهی ( گواهی توافقی بی نام نامیده می شود ) از the Mercantile Registry به منظور این که نام شرکت شما در قبل استفاده نشده است . سپس شما می توانید نام شرکت خود را انتخاب نمایید.
شما ی توانید خودتان از طریق سایت www.rmc.es انجام دهید .

۳- AEAT ( Agencia Estatal de la Administracion Tributaria )

بعد شما باید برای C.I.F( کد شناسایی مالیات ) درخواست بدهید ، اصل وکپی NIE را همراه خود داشته باشید و توصیه داریم این فرم مالیات را قبل از بردن به اداره مالیات با دقت چک و در صورت نیاز اصلاح فرمایید .

۴- بانک

زمانی که کد مالیاتی و گواهی بدون نام توافقی را دریافت می کنید ، یک سپرده از ERU 3,000 ( که حداقل سرمایه ی مجاز می باشد ) باید به یک حساب بانکی اسپانیایی پرداخت شود . مدارک و شواهد از پرداخت را می توان در قالب یک گواهی بانکی به دفتر اسناد رسمی یا وکیل نشان داد .

۵- دفتر اسناد رسمی

در حال حاضر شما با سه سند قبلی می توانید به دفتر اسناد رسمی جهت مدیر موسس شرکت درخواست دهید و همچنین در جهت برپا کردن شرکت آماده شوید .
شما می توانید یک قرار ملاقات با دفتر اسناد رسمی برای امضاء سند ترتیب دهید و نزدیک ترین دفتر اسناد را از سایت www.notariado.org پیدا کنید. این مرحله حداقل یک یا سه روز بسته به دفتر اسناد رسمی طول می کشد.
شما باید به دفتر اسناد رسمی اصل و فتوکپی مدارک ذیل را ارائه دهید :

– فرم مالیات AEAT
– گواهینامه خود از RMC
– NIE
– شواهد از پرداخت بانک
۶- کلیات AEAT

با گرفتن سند اصلی ثبت شرکت از دفتر اسناد رسمی ، شما باید به اداره مالیات دولتی رفته و سند را ثبت نمایید. این مرحله بیشتر از ۲ ساعت طول نمی کشد ، اصل مدارک و فتوکپی از سند و NIE را همراه خود داشته باشید .
۷- RM ( Registro Mercantil )
۸- TGSS ( Tesoreria General de la Seguridad Social )

آخرین مرحله ثبت نام به عنوان مدیر شرکت برای امنیت اجتماعی و هدف بیمه حوادث شغلی می باشد.
پرداخت های ماهیانه برای مدیران که مستقل هستند EUR 235 می باشد.

نظرات() 


 
 
اساسنامه از دو واژه اساس و نامه ترکیب یافته است که بخش اول آن یعنی اساس به معنی پی ، پایه و بنیان و بخش دوم آن را همان نامه یا نوشته معنا کرده اند.
همان گونه که شخص حقیقی ( طبیعی ) با شناسنامه و اطلاعات شناسنامه ای خود معرفی و شناسایی می گردد، یک شخص حقوقی هم به وسیله اساسنامه قابل شناسایی خواهد بود . در واقع، اساسنامه شرکت به منزله سندی است که به آن اعتبار می بخشد.

هر یک از شرکت های تجاری و غیرتجاری، دولتی و غیردولتی دارای اساسنامه مخصوص به خود خواهند بود.
اساسنامه شرکت ماهیتاَ قابل تغییر است و نحوه تغییر آن باید در خود اساسنامه گنجانیده شده باشد. بنابراین مجمع عمومی فوق العاده می تواند در صورت ضرورت هر یک از مواد اساسنامه را به طریقی که در خود اساسنامه پیش بینی شده است تغییر دهد. با این تغییر می تواند برای شرکاء امتیاز جدیدی قائل شود ولی در بعضی از موارد اختیارات مجمع عمومی طبق قانون مشروط و در بعضی از موارد تغییر ممنوع شده است. ذیلاَ به بررسی این موضوع پرداخته ایم. قدر مسلم آن است که خوانندگان محترم ، در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند  

 تغییر مشروط
تغییر امتیازات سهام ممتازه که در بند 6 ماده 28 طرح اساسنامه از موارد ضروری درج شده است و تبصره ذیل ماده 27 همان ماده نیز به آن اشاره نموده است، مورد حمایت ویژه قرار دارد و صرف رای گیری در مورد تغییر آن در مجمع عمومی فوق العاده کافی دانسته نشده است.
طبق این ماده در هر موقع که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع عمومی قطعی نخواهد بود مگر بعد تغییر اساسنامه و آنکه دارندگان اینگونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند. برای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان معمولاَ اکثریت ( در اساسنامه تعیین می شود ) اینگونه سهام در جلسه حاضر باشند. اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان ( اقلاَ یک سوم ) اینگونه سهام کافی خواهد بود.
طبق ماده 313 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر شوند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می شود و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت می یابد و تصمیم می گیرد به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
تصمیمات همواره مجمع عمومی فوق العاده در این خصوص معمولاَ با اکثریت دو سوم آراء معتبر است. هر شرکت سهامی می تواند به موجب اساسنامه یا با تغییر اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام ممتاز ترتیب دهد.
امتیازات اینگونه سهام و نحوه استفاده از آن باید به طور وضوح تعیین گردد. بعد از تخصیص و صدور سهام ممتازه ممکن است موجبات صدور آن مرتفع شود یا اینکه امتیازات داده شده کافی نباشد و اقتضای تغییر امتیازات به وجود آید. در این موارد نیز به همان ترتیب قبلی هرگونه تغییر باید با تغییر اساسنامه و تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت با جلب موافقت دارندگان حد نصاب تعیین شده در اساسنامه انجام گیرد.
بنابراین تغییر بند 22 ماده 28 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری در اختیار مطلق مجمع عمومی فوق العاده قرار دارد.

تغییر ممنوع
در مورد تغییر تابعیت ، اساسنامه شرکت لایتغیر است. زیرا هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییربدهد . چون ارکان تصمیم گیرنده شرکت سهامی مجامع عمومی هستند و خارج از مجامع عمومی کسی صلاحیت اتخاذ تصمیم برای شرکت را ندارد با سلب اختیار از همه مجامع عمومی تغییر تابعیت شرکت لایتغیر می شود. این قاعده از این اصل پیروی می کند که اعطای تابعیت به اشخاص حقیقی و حقوقی اصولاَ از اختیارات دولت ها است و خود اشخاص، در مساله مورد بحث ارگان های تصمیم گیرنده شرکت سهامی نمی توانند در مورد آن اتخاذ تصمیم نمایند. حتی در ماده 10 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری مقرر شده است که اشخاص حقوقی ایرانی نمی توانند اقامتگاه خود را در خارج از قلمرو حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران قرار دهند.
بنابراین حق تابعیت به افراد داده شده است ولی تغییر تابعیت اعم از کسب تابعیت یا سلب تابعیت مقوله دیگری است که باید با توجه به مقررات حاکم در حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به مقالات ذیل مراجعه نمایید :
- تغییر در اساسنامه شرکت و اهمیت ثبت آن
- الزامات تغییرات اساسنامه شرکت

نظرات() 


  
در مورد سرمایه ثبت شرکت تضامنی موضوع های متعددی قابل بررسی است. از جمله مقدار سرمایه ، نوع سرمایه ، نحوه پرداخت سرمایه و نحوه تقویم سرمایه های غیرنقدی که در این مقاله به آن ها اشاره می شود.

مقدار سرمایه
در قانون تجارت هیچ حداقلی برای سرمایه شرکت تضامنی پیش بینی نشده است و در نتیجه شرکت تضامنی را با هر میزان سرمایه می توان تشکیل داد و به ثبت رساند. به طوری که در ماده 496 لایحه جدید تجارت تصریح شده است که شرکت تضامنی با هر میزان سرمایه قابل ثبت است. عدم پیش بینی حداقل سرمایه در این شرکت ها به این صورت قابل توجیه است که چون در این شرکت ها در قبال دیون و تعهدات شرکت به اشخاص ثالث ، شرکا مسئولیت تضامنی دارند و بر همین اساس اعتبار شرکت به اعتبار شرکا وابسته است نه سرمایه شرکت لذا قانونگذار هیچ حداقلی را مقرر نکرده است. البته شاید یکی از دلایل آن رویه قانونگذار در زمان تصویب قانون تجارت 1311 بوده است که در قانون مزبور نه تنها برای شرکت های شخص، بلکه برای شرکت های سرمایه نیز هیچ حداقلی مقرر نکرده است ، اگرچه در سال 1347 به هنگام تصویب لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت برای شرکت های سهامی عام و خاص، حداقلی مقرر نموده است. از اینکه در لایحه جدید تجارت نیز برای شرکت های شخص هیچ حداقل سرمایه ای مقرر نشده ولی برای شرکت های سرمایه حداقل سرمایه مشخص گردیده روشن می شود که علت این تفکیک به ماهیت شرکت های شخص و مسئولیت نامحدود شرکای این شرکت ها برمی گردد.

اما در هر حال مستفاد از ماده 118 و 119 قانون تجارت این است که وجود سرمایه در شرکت های تضامنی لازم و ضروری است و هیچ شرکت تضامنی را نمی توان بدون سرمایه و صرفاَ به اعتبار شرکای شرکت تشکیل داد. زیرا مطابق ماده 118 لازمه تشکیل شرکت تضامنی پرداخت سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیرنقدی می باشد و مطابق ماده 119 ملاک تقسیم سود میان شرکای شرکت به نسبت سهم الشرکه آن ها می باشد که بدون وجود سرمایه، نسبت سهم الشرکه شرکا امکان تعیین و تشخیص ندارد.

ثبت شرکت تضامنی


بنابراین پیشنهاد می شود در لایحه جدید تجارت ، حداقلی برای سرمایه شرکت های تضامنی نیز پیش بینی شود تا رویه واحدی از این جهت بر شرکت های تضامنی حاکم گردد و بر همین اساس است که امروزه رویه های ثبتی اجازه ثبت هیچ شرکت تضامنی را با سرمایه کمتر از 000/1000ریال نمی دهد.

نوع سرمایه
با توجه به آنچه در قسمت قبل بیان گردید روشن شد که اگرچه قانونگذار در شرکت های تضامنی حداقلی را برای سرمایه مقرر نکرده است ولی وجود آن برای تشکیل شرکت و همچنین ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها لازم و ضروری است.
با توجه به اینکه سرمایه شرکت از آورده های شرکا تشکیل می شود، سوال این است که آیا سرمایه شرکت باید وجه نقد باشد یا می تواند تماماَ غیرنقد نیز باشد ؟
در اینکه همه سرمایه شرکت می تواند وجه نقد باشد تردیدی وجود ندارد و همانگونه که می دانیم ، ساده ترین شکل آورده ها ، آورده نقدی است که هم سرمایه شرکت به راحتی قابل محاسبه بوده و هم نیازی به تقویم وجود ندارد. همچنین در اینکه سرمایه شرکت تضامنی می تواند ترکیبی از آورده های نقدی و غیرنقدی باشد نیز تردیدی وجود ندارد و ماده 118 قانون تجارت ضمن پذیرش آن مقرر داشته است : " شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد ".
اما در خصوص اینکه آیا تمام سرمایه شرکت می تواند غیرنقد باشد تصریح قانونی وجود ندارد ولی با توجه به اصول کلی حقوقی از قبیل اصل اباحه ، با توجه به اینکه قانونگذار منعی از آن ننموده است ، جواز این امر قابل استفاده است.
نکته قابل توجه در مورد سرمایه نقدی این است که باید به صورت وجه نقد بوده و پرداخت نیز شده باشد. بنابراین شریکی که بابت آورده نقدی خود ، سند تجاری از قبیل چک یا سفته در اختیار شرکت قرار داده است به معنی پرداخت نمی باشد و با این اقدام شرکت تشکیل شده محسوب نمی شود. زیرا اسناد تجاری وسیله پرداخت می باشند نه خود پرداخت. بر همین اساس برخی از حقوقدانان اقدام مدیران یا شرکایی که با دریافت اسناد تجاری اعلام می دارند که کلیه سرمایه شرکت تادیه شده است را مشمول کلاهبرداری دانسته و از لحاظ کیفری قابل تعقیب دانسته اند.
به نظر می رسد صرف چنین اقدامی را نمی توان مشمول احکام کلاهبرداری دانست بلکه برای تحقق کلاهبرداری وجود سوء نیت لازم و ضروری است که قانونگذار در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28 / 6/ 1364 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 15 / 9/ 1367 به تایید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده ، به کاربردن حیله و تقلب را شرط لازم و ضروری برای تحقق جرائم مربوطه دانسته است. بنابراین در مواردی که شخص از روی ناآگاهی اقدام به پذیرش اسناد تجاری نموده و گواهی پرداخت سرمایه را صادر نموده است ، کلاهبردار محسوب نمی شود.

نحوه پرداخت سرمایه
در قانون تجارت ، نحوه پرداخت سرمایه شرکت تضامنی پیش بینی نشده و قانونگذار فقط در ماده 118 به لزوم پرداخت آن به این صورت تصریح نموده است : " شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد ".
البته قانونگذار در قانون تجارت 1311، در هیچ یک از شرکت های تجاری حتی شرکت های سهامی ، نحوه پرداخت بخصوصی را مقرر نکرده است اگرچه در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون 1347، در مورد شرکت های سهامی عام و خاص، پرداخت از طریق سیستم بانکی را مقرر نموده است.

ثبت شرکت


در هر حال عدم تعیین نحوه پرداخت ممکن است منجر به سوء استفاده هایی گردد از جمله اینکه موسسین یا مدیران شرکت ممکن است برخلاف واقع، پرداخت سرمایه را اعلام نموده باشند که قانونگذار در مورد شرکت با مسئولیت محدود به این سوء استفاده توجه نموده و در بند الف ماده 115 ق. ت ، موسسین و مدیرانی را که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرمقدی را گواهی نموده باشند، کلاهبردار محسوب و قابل تعقیب و مجازات دانسته است. علاوه بر آن در صورت کشف عدم پرداخت سرمایه ، شرکت را باطل و هیئت نظار ، مدیران و شرکایی را که بطلان مستند به عمل آن ها بوده در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از بطلان متضامناَ مسئول دانسته است.
ولی در شرکت های تضامنی قانونگذار چنین احکامی را مقرر ننموده است که البته عدم پیش بینی کلاهبرداری و مسئولیت تضامنی از نظر حقوقی قابل توجیه می باشد. زیرا در شرکت های تضامنی، سرمایه شرکت چندان مهم نبوده و اشخاص ثالث در اغلب موارد به اعتبار شرکا با شرکت معامله می نمایند ولی اینکه حکمی نسبت به آنچه در ماده 100 در مورد بطلان شرکت آمده در شرکت های تضامنی مقرر نشده است قابل انتقاد می باشد. زیرا مستفاد از ماده 118 ق. ت این است که پرداخت سرمایه شرکت ، شرط صحت تشکیل شرکت می باشد و با این وصف وقتی معلوم می شود که سرمایه شرکت پرداخت نشده و گواهی مدیران یا موسسین شرکت برخلاف واقع بوده است ، باید شرکت را باطل تلقی کرد.

نحوه تقویم سرمایه های غیرنقدی
یکی از موضوع های مهم در مورد آورده های غیرنقد ، عبارت از نحوه تقویم آن ها است. قانونگذار تقویم آورده های غیرنقد را در شرکت های تضامنی به عهده خود شرکا گذاشته که باید با تراضی همه شرکا انجام گیرد. این امر ممکن است سوء استفاده هایی را به دنبال داشته باشد از جمله اینکه شرکا به دلیل رعایت منافع شرکت و خودشان ، ارزش آورده های غیرنقد را بیش از قیمت واقعی تقویم نمایند و به این ترتیب موجبات تضرر اشخاص ثالث فراهم گردد. قانونگذار در شرکت های تضامنی، برای تقویم غیرواقعی ضمانت اجرایی مقرر نکرده است در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود با تقویم غیرواقعی آورده های غیرنقد از سوی شرکای شرکت به شدت برخورد نموده و دو ضمانت اجرای حقوقی و کیفری برای آن مقرر کرده است. ضمانت اجرای حقوقی آن است که به موجب ماده 98 ق. ت ، شرکا در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند و ضمانت اجرای کیفری نیز این است که هر گاه شرکا یا هر شخص دیگری به وسیله متقلبانه ، سهم الشرکه های غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند کلاهبردار محسوب و قابل تعقیب و مجازات می باشند.
علت این تفاوت میان این دو نوع شرکت را باید در ماهیت شرکت تضامنی جستجو کرد که جزو شرکت های شخص بوده و در نتیجه شرکا شخصاَ در مقابل اشخاص ثالث نسبت به بدهی ها و تعهدات شرکت مسئول می باشند و سرمایه ولو با تقویم غیرواقعی چندان تاثیری در اعتبار شرکت ندارد.
از همراهیتان سپاسگزاریم

نظرات() 

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic