راک باز ها

شنبه 28 اردیبهشت 1398

ترتیب اداره هیات مدیره در شرکت سهامی

نویسنده: nazanin nazanin   

ترتیب اداره هیات مدیره در شرکت سهامی

توضیحاتی درباره ترتیب اداره هیات مدیره در شرکت سهامی

تنظیم شرکت سهامی همچون دموکراتیک ، بر دوش سه پایه اصلی شرکت می باشد: پایه تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) ، پایه اداره کننده ( هیات مدیره ) و پایه ناظر ( بازرس).

ترتیب اداره هیات مدیره در شرکت سهامی
ترتیب اداره هیات مدیره در شرکت سهامی

    هیات مدیره در نخستین جلسه خود ،یک رئیس و یک معاون رئیس که میبایست فرد حقیقی باشند را از میان عضوهای هیات مدیره ، انتخاب نمایند. (ماده ۱۱۹ ل. ا. ق. ت )
    فرد حقیقی به منظور وکیل فرد حقوقی عضو هیات مدیره شناسایی شده باشد و همچنین  به منظور رئیس یا معاون رئیس انتصاب گردد. ( تبصره ۱ ماده ۱۱۹ ل. ا. ق. ت )
    زمان مدیریت رئیس و معاون رئیس هیات مدیره بیشتر از زمان عضویت آن ها در هیات مدیره نمی باشد. ( ماده ۱۱۹ ل. ا. ق. ت )
    هیات مدیره هر زمان قادر است رئیس و معاون رئیس هیات مدیره را از عنوان های ذکر شده خلع نماید. ( ماده ۱۱۹ ل. ا. ق. ت )
    مواقعی که رئیس هیات مدیره به صورت ناپایدار قادر به اجرای مسئولیت های خود نباشد ،مسئولیت های او را معاون رئیس هیات مدیره اجرا می نماید. ( تبصره ۲ ماده ۱۱۹ ل. ا. ق. ت )
    ۱/ نظم دعوت و تاسیس جلسه های هیات مدیره را آیین نامه مشخص می نماید.
    ۲/ تعدادی از مدیران که حداقل شامل یک سوم اعضاء هیات مدیره می باشند، مجازند چنانچه زمان ایجاد جلسه پایانی هیات مدیره دست کم یک ماه گذشته باشد، با دستوری به دعوت جلسه هیات مدیره اقدام نماید. ( ماده ۱۲۲ ل. ا. ق. ت )
    درجهت ایجاد جلسه های هیات مدیره بیش از نیمی از اعضای هیات مدیره میبایست شاهد باشند ، به جز در مواردی که در آیین نامه شمار بیشتری تعیین گشته باشد. ( ماده ۱۲۱ ل. ا. ق. ت )
    تصمیمات هیات مدیره میبایست با توجه به رای های حاضرین باشد، به جز مواردی که در آیین نامه تعداد بیشتری مشخص شده باشند. ( ماده ۱۲۱ ل. ا. ق. ت )
    هر کدام از جلسه های هیات مدیره میبایست صورت جلسه ای تهیه و کلیه یا بیشتر مدیران شاهد در جلسه آن را امضاء نمایند.

در صورت جلسات اسم مدیرانی که غایب می باشند و  مدیرانی که حاضرند،( امضاء کنند یا نکنند) و نیز چکیده ای از صحبت ها و تصمیمات گرفته شده  با درج تاریخ در آن توضیح داده شود.همچنین میبایست در صورت جلسه عقیده های تمام مدیران که با همه تصمیمات یا برخی از آن ها مغایر می باشد، درج گردد. ( ماده ۱۲۳ ل. ا. ق. ت )
وظایف رئیس هیات مدیره : ( ماده ۱۰۱ ، ۱۲۰ ل. ا. ق. ت )

    فراخوانی از جلسات هیات مدیره
    مدیریت جلسات هیات مدیره
    فراخوانی از انجمن های عمومی دارندگان سهام زمانی که هیات مدیره نسبت به دعوت آن ها موظف باشد.
    مدیریت انجمن عمومی

وظایف هیات مدیره

    مدیریت فعالیت های شرکت
    حداقل هر شش ماه تهیه خلاصه صورت حساب مالی و بدهی های شرکت و عرضه آن به ناظران شرکت
    فراخوانی انجمن عمومی سالیانه طی مدت بیان شده در آیین نامه در جهت پذیرش فعالیت های سال مالی پیشین و پذیرش عملکرد و سود و زیان شرکت پس از پایان سال مالی شرکت .
    کاهش و پس‌انداز یک بیستم از سود خالص شرکت به منظور پس‌انداز قانونی در هر سال تا زمانی که این پس‌انداز به اندازه یک دهم سرمایه شرکت باشد.
    فراخوانی انجمن های عمومی در موعد لازم مشابه زمانی که به دلیل ضررهای واردشده حداقل نیمی از سرمایه شرکت برفنا رود ، تا انجمن عمومی عالی درمورد نابودی یا دوام شرکت تصمیم گیری نماید.
    انتصاب و برکناری مدیر عامل و مشخص نمودن چارچوب وظایف و زمان مسئولیت و حق زحمات او.
    دیگر فعالیت هایی که اجرای آن ها به صلاح انجمن عمومی نباشد.

مشاوران ما در موسسه حقوقی کریم خان همواره آماده ارائه کامل ترین خدمات در عرصه ترتیب اداره هیات مدیره در شرکت سهامی به شما عزیزان می باشیم .

نظرات() 

شنبه 28 اردیبهشت 1398

مجمع عمومی شرکت سهامی و ثبت دستور جلسه

نویسنده: nazanin nazanin   

مجمع عمومی شرکت سهامی و ثبت دستور جلسه

تشریفات دعوت مجمع عمومی شرکت سهامی و ثبت دستور جلسه

وظیفه دعوت مجمع عمومی عادی سالانه بر ذمه هیات مدیره شرکت است و مادامی که هیات مدیره مجمع را در مهلت تنظیم فراخوان نداده بازرس شرکت موظف است به وظیفه رسیدگی کنند.زمانی میبنیم در شرکت های سهامی هیات مدیره و بازرسان به مسئولیت خود در مورد دعوت مجمع عمومی شرکت در مهلت های مشخص شده در قانون مبادرت نمی نمایند و سهام داران درپی اجرای مجمع هستند یا سهام دار اخیر که توسط خرید سهام مالکین عمده سهام شده و قادراست تعدادی از اعضای هیات مدیره را انتخاب کند تقاضایی اجرایی مجمع را به شکل عالی دارد.

دعوت مجمع عمومی شرکت سهامی و ثبت دستور جلسه

تشریفات دعوت مجمع عمومی شرکت سهامی و ثبت دستور جلسه به همان شکل در تمامی مطالب پشین گفته شده ، روزنامه کثیرالانتشار انتخاب مجمع مالکان سهام مسیر مستقیم میان شرکت و سهام داران است و در تمامی موارد دعوت مالکان سهام جهت تاسیس مجامع عمومی میبایست با انتشار آگهی در این روزنامه انجام پذیرد.

گاهاً در اساسنامه شرکت ها اضافه بر انتشار آگهی ، فرستادن دعوت نامه بصورت کتبی با پست سفارشی هم احتیاط شده است که در این زمان هر دو مسیر دعوت میبایست انجام شود و اسناد و مدارک آن یعنی اصل آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار، اصل رسید پست سفارشی و کپی دعوت نامه فرستاده شده جهت سهام داران به اداره ثبت شرکت ها تسلیم می شود. فاصله میان انتشار آگهی و اجرایی مجمع کمتر ده روز و بیشتر چهل روز خواهد بود که در اساسنامه شرکت می توان حداقل فاصله انتشار آگهی تا زمان برگزاری مجمع را بیشتر داد.

میبایست دقت کرد با التفات به عبارت ” فاصله ” در ماده ۹۸ ” لایحه ” در حقیقت میبایست فرصت یازده روزه ای را از زمان انتشار تا روز مجمع در نظر گرفت و مادامی که مطابق اساسنامه فرستاده دعوت نامه کتبی به وسیله پست سفارشی هم اجباریست باشد مراعات فاصله بالا از زمان دادن مدارک به پست تا زمان اجرایی جلسه مجمع عممومی نیز لازم دارد.با دقت می توان احتیاط کرد الزام فرستادن دعوت نامه با پست سفارشی در اساسنامه شرکت ها که دلیل پیچیده شدن مقدمات دعوت می شود نزدیک به صلاح نباشد فقط در حالاتی که وجود وضعیت خاص آن را انجام دهد.

در آگهی دعوت نوع مجمع عمومی ( از جمله عادی، فوق العاده و یا عادی به طور فوق العاده ) ،زمان و مکان تشکیل جلسه با ذکر روز و ساعت و آدرس کامل باید آورده شود. دستور جلسه مادامی که مشمول بر کاری باشد که ملزم به ثبت و درج در مرجع ثبت شرکت هاست، میبایست به طور کامل قید شود و شرایطی مانند مشخص کردن حق الزحمه بازرس، حق حضور و پاداش هیات مدیره و استوار کردن معاملات ماده ۱۲۹ ” لایحه ” که ملزم به ثبت و آگهی آن ها نیست تحت عنوان ” سایر موارد ” در دستور جلسه مجمع قرار می گیرد و لازم به وضوح آن ها در آگهی دعوت نیست. اسم و سمت مقام دعوت کننده مجمع ، نیاز در انتهای آگهی دعوت باید صریح بیان کرد.

اگر در مطالب آگهی دعوت آسانی قلم و یا اشتباهی بوجود آید و یا در فاصله آنتشار آگهی تا روز اجرایی مجمع به علل تغییری در زمان و یا مکان اجرایی مجمع و یا دستور جلسه ملزم باشد ، میبایست آگهی تصریح شده حداقل یک روز پیش از روز اجرایی مجمع در روزنامه کثیرالانتشار شرکت منتشرشود. این تغییر ممکن خواهد بود. هر چند ممکن است در ابتدایی این کار عجیب و تضاد با قانون به نظر برسد. مسیر عملی اداره ثبت شرکت ها هم پذیرش آگهی تصریح شده و انتشار آگهی تصریح شده و تغییر و اصلاح متن درج شده در آگهی در محدوده موارد بالا با مراعات حداقل فاصله یک روز تا زمان اجرایی مجمع مرسوم و رایج است.

اگر تمامی مالکین سهام در هر زمان تصمیم به اجرایی مجمعی داشته باشند، با حضور کلیه آن ها در جلسه مجمع عمومی،لازم به انتشار آگهی دعوت و دیگر مقدمات نیست . به بیان دیگر امکان دارد مقام دعوت کننده ، تمام مقدمات از جمله نشر آگهی دعوت و یا فرستادن دعوت نامه بصورت کتبی را انجام دهد و تمام مالکین سهم در جلسه حضور پیدا کنند . در این زمان نیازی به تسلیم اصل آگهی دعوت و مدارک ارسال دعوت نامه کتبی به اداره ثبت شرکت ها نخواهد بود.

موسسه حقوقی ثبت کریم خان مجموعه ای متشکل از برترین متخصصان و مشاوران جهت تشریفات دعوت مجمع عمومی شرکت سهامی و ثبت دستور جلسه در خدمت شما بزرگواران باشد.

نظرات() 

شنبه 28 اردیبهشت 1398

تشکیل و ثبت شرکت های ایرانی

نویسنده: nazanin nazanin   

تشکیل و ثبت شرکت های ایرانی

ثبت شرکت

بنابر ماده ۱ قانون ثبت شرکت ها ، شرکتی که در ایران تاسیس و مرکز اصلی آن در کشور ما باشد ایرانی به حساب می آید.

تشکیل و ثبت شرکت های ایرانی

قانون تجارت در ماده ۲۲۰ معین کرده است: ” هر شرکت ایرانی که اکنون کارآیی داشته یا در آینده تاسیس شود و با فعالیت در امور تجارتی مطابق شرکت های ذکر شده و قوانین و مقررات عمل ننماید شرکت تضامنی به حساب می آید و شرایط مرتبط به شرکت های تضامنی در آن حاکم می شود.”

طی مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰،هر شرکت تجاری ایرانی مطابق قانون ثبت شرکت ها که موظف به ثبت می باشد میبایست در تمامی اسناد و مدارک خود بیان نماید که به عنوان چه نمره ای در ایران به ثبت می رسد.مرکز اصلی شرکت که دفتر ویژه ای برای ثبت می باشد ، ” اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی “محل ثبت شرکت ها در تهران بوده و در خارج از آن “اداره ثبت اسناد” می باشد. درخواست ثبت شرکت به وسیله مدیران صورت می گیرد.

اظهارنامه درخواست ثبت و تقاضانامه ثبت شرکت می بایست مطابق قوانین و مقررات برای ثبت شرکت ارائه گردد.برای ثبت توسط اداره ثبت شرکت ها می بایست برگه های چاپی مخصوص آماده و نظم دهی گردد،به این ترتیب درخواست کننده این مدارک را در دو نسخه سامان دهی کرده و به مرجع ثبت ارائه می نماید.

به موجب ماده ۱۹۶ ق.ت مدارکی لازم برای ثبت شرکت ها در آیین‌نامه دادگاه ها به تفسیر ذیل می باشد:

    شرکت نامه شامل مشخصات شرکت
    اساسنامه
    صورت جلسه مجمع عمومی
    صورت جلسه انتخاب مدیران و قبولی آن ها
    رسید سرمایه

زمانی که درخواست ثبت شرکت در دو نسخه با پیوست های آن به مسئول ثبت عرضه شود یک نسخه از آن در پرونده نگهداری شده و نوشته های مربوط به آن در دفتر مخصوص به ثبت می رسد و مسئول آن نسخه دوم را با درج تاریخ و شماره ثبت به همراه امضاء و مهر به درخواست کننده ارائه می دهد و پس از این می بایست دارندگان امضاء، دفتر مخصوص را امضاء کنند .ثبت در این دفاتر مشابه ثبت سند در دفترخانه اسناد رسمی می باشد .مطابق ماده ۵ اصلاح اساس نامه ، اداره ثبت شرکت ها در تهران و شهرستان ها در ثبت شرکت نامه نماینده دفترخانه های رسمی به حساب می آیند.

بنابر ماده ۱۹۷ ق.ت در ماه اول تاسیس هر شرکت،مطابق اساس نامه وزارت دادگستری گزیده ای از شرکت نامه و پیوست های آن آگهی می شود.و به موجب ماده ۱۹۸ چنانچه پس از طی یک ماه مراجعه ای برای ثبت صورت نگرفت ،هر فرد فعال در پروژه با مراجعه به دادگاه می تواند به رد فعالیت های شرکت بعد از یک ماه اقدام نماید.هرزمانی که برای تغییر در اساسنامه ، تمدید اعتبار یا زوال یک شرکت و مشخص نمودن کیفیت یا خروج بعضی از شرکا و یا تغییر نام شرکت تصمیم گیری شود می بایست قوانین موجود در مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ ارعایت شود.
ثبت شعبه شرکت

اگر در زمان تاسیس شرکت شعبه آن نیز مشخص شده باشد همزمان با شرکت اصلی ثبت و اطلاع داده می شود ولی اگر شعبه بعد از مدتی تاسیس شود ،جزء تغییرات در شرکت به حساب می آید و مطابق قوانین و مقررات تغییر به ثبت و آگهی آن مبادرت می کنند.ثبت شعبه شرکت در همان محل شعبه چاپ می شود.
شرکت فرعی

پس از مدتی شرکت اصلی شرکت دیگری را در درون شرکت نامبرده تاسیس می نماید که سرمایه آن شامل حال شرکای اصلی بوده که در این صورت قوانین ثبت مشابه ثبت شرکت اصلی می باشد ولی فقط هزینه ثبت به اندازه سرمایه اضافه شده به سرمایه اصلی عرضه می شود.

شرکت کریم خان با به کارگیری از کارشناسان متخصص و با تجربه با چندین سال تجربه ی شما عزیزان را در راستای تشکیل و ثبت شرکت های ایرانی راهنمایی می کند.

نظرات() 

شنبه 28 اردیبهشت 1398

ثبت برند آب معدنی

نویسنده: nazanin nazanin   

ثبت برند آب معدنی

نکاتی در باره ثبت برند آب معدنی

آب معدنی آبی است که به شکل طبیعی یا مصنوعی دارایی مواد معدنی شده است.اکثرا این آب ها در طی فرآیندی طبیعی کربناته یا گاز دار می باشند در حالی که چنان مورد نیاز نیست . از سوی دیگر,آب های معدنی اغلب از سرچشمه آبی بدست می آیند که مملوء از برخی از مواد معدنی می باشند که تاثیرات بسیار خوبی بر سلامت و دارد.در حال حاضر شرکت های متعددی در حوزه ی تولید آب معدنی مبادرات نموده اند که به علت منافع مدنی و سلامت افراد جامعه این علائم باید به ثبت برسند.

ثبت برند آب معدنی

در همین خصوص،ماده ۵ تصویبنامه در تاریخ۳ اردیبهشت ۱۳۲۸ ، ثبت آن ها طبق شرایط زیر الزامی شده است:

    داروهای اختصاصی ( سپسیالتیه ) مورد استفاده طبی یا جهت مداوا کردن که با دستور پزشک یا بدون آن استفاده میشود.
     انواع کنسرو و مواد غذایی ، آردهای مخصوص، چای های مختلف ، شکلات ، آب نبات، پنیر، شیر، مربا، ترشی، کره و روغن های گوناگون و سایر… که جز مواد غذایی هستند که در پوشش و یا ظرف ها و به نام خاصی تعیین شده اند.
     انواع آب های معدنی یا گازدار، شربت آب های میوه … که نام و ظرف معینی به دسترس فروشنده ها برای فروش قرار می دهند.
     وسایل آرایش و مواردی که جهت استفاده به صورت مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود از جمله صابون ، خمیر ، پودر ، محلول عطریات ، ادکلن و پماد

کلیه کالا های دارویی و طبی و مواد غذایی نام برده در آیین نامه فوق، از جمله مواردی که در کشور خودمان و یا در خارج کشور تولید و وارد ایران شود و در فروشگاه های بزرگ یا بازارها با نام ها از قبل تعیین شده که بر روی آن ها درج شده جهت فروش عرضه میشود که می بایست علامت صنعتی یا تجارتی داشته و ثبت شده باشند که بر روی برچسب موارد زیر آورده شود:

     نام تجارتی و آدرس تولید کننده محصول با ذکر کشور مبدا
    شماره ثبت علامت در ایران

به موجب ماده ی ۲ این آیین نامه، نشان ها و اطلاعات بالا باید پیش از در دسترس گذاشتن جنس جهت فروش درج آن روی اجناسی که از خارج وارد شده ضروری است.برچسب تنطیم شده در ماده ی ۱ می بایست به شکلی ضمیمه شود که به راحتی آن را از روی پوشش یا ظرفی که در آن جنس به دسترس فروش گذاشته می شود جدا کرد و به صورتی مقرر گردد که اسم کشور تولید کننده واسم و نشانی مبدا علامت و شماره ثبت و از هنگامی که وزارت بهداری اعلام کند شماره و تاریخ امکان فروش در ایران به سهولت قابل خواندن باشد.کلیه این اطلاعات که بر روی برچسب ضمیمه شده به اجناس خارجه احتمال دارد به زبان خارجی به غیر فارسی باشد استفاده از زبان فارسی هم اختیاری است.
ویژگی های علائم تجاری

علائم تجاری می بایست خصوصایت زیر را داشته باشد:

     باعث انحراف مصرف کنندگان نشود.
     می بایست تمایز داشته ونوآوری داشته باشد.

براساس ماده ۹ قانون ثبت علائم و اختراعات:”به موجب شرایط زیر متصدی شعبه نام برده در ماده ۶ درخواست ثبت را قبول نخواهند کرد:

    زمانی که علامت ضد قوانین درج شده در قانون است.
     هنگامی که علامت سابقه ثبت داشته باشد و یا مشابه علامت دیگری که ثبت شده است باشد و در حدی باشد که مشتریان عادی یعنی افرادی که اطلاعات خاصی ندارند گمراه کننده باشد”

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند آب معدنی
شخص حقیقی:

     کپی شناسنامه فرد در خواست کننده
     کپی کارت ملی فرد در خواست کننده
     کپی کارت بازرگانی(زمانی که به لاتین باشد)
     کپی مجوز فعالیت(مجوز تشکیل،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،مجوز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر نوع تصدیق فعالیت صدور از سازمان ها نظارتی و حاکمیتی دولتی)
     نمونه علامت تجاری در کادر ۱۰ در ۱۰

شخص حقوقی:

    کپی شناسنامه مدیر عامل شرکت
     کپی کارت ملی مدیر عامل شرکت
     کپی روزنامه ی تشکیل و آخرین تغییرات شرکت (از آخرین تغییرات شرکت بیشتر از ۲ سال نباید گذشته باشد)
     کپی مجوز فعالیت(مجوز تشکیل ، پروانه ی بهره برداری ، پروانه ی ساخت ، مجوز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر نوع تصدیق فعالیت صدوره از سازمان ها نظارتی و حاکمیتی دولتی)
     کپی کارت بازرگانی(زمانی که به لاتین باشد)
     یک نمونه از علامت مورد تقاضا(در کادر ۱۰ در ۱۰)

نکته: هنگامی که در تصویر علامت یا اسم مد نظر شما برای ثبت کلمه یا حروف لاتین بهره ی برده نشده باشد ،عرضه ی کارت بازرگانی اجباری نخواهد بود.

ارائه خدمات حرفه ای درثبت برند آب معدنی در دپارتمان تخصصی ثبت کریم خان جهت متقاضیان محترم آماده همراهی است.

نظرات() 

شنبه 28 اردیبهشت 1398

اساسنامه ثبت تعاونی

نویسنده: nazanin nazanin   

اساسنامه ثبت تعاونی

اساسنامه میبایست در شرکت های تعاونی تنظیم شود و مقاصد آن تعیین گردد. اساسنامه باید حداقل دارای موارد زیر باشد:

     مقصود از تاسیس شرکت
     اسم تعاونی با درج کلمه تعاونی
     زمان شرکت تعاونی
     حیطه فعالیت های شرکت (در کدام شهر یا روستا یا وزارتخانه و …)
     گونه شرکت تعاونی ( تولید یا مصرف )
     مرکز اصلی فعالیت شرکت ( اقامتگاه مرکزی و هر یک از شعبات آن )
     اندازه سرمایه شرکت
     قوانین مرتبط به اعضای شریکان جدید
     پایه های اصلی شرکت
     قوانین اداری و مالی شرکت
     زوال و تصفیه شرکت

اساسنامه ثبت تعاونی
تصویب اساسنامه ثبت تعاونی

با حضور حداقل دو سوم کاندیدای حاضر در نخستین انجمن عمومی عادی، اساسنامه تعاونی تصویب می شود. کاندیدای عضو که با نخستین مورد تصویب شده انجمن عمومی عادی درباره اساسنامه موافق نباشند،قادرند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را فسخ نمایند.

در مصوبات اساسنامه، قانون اقلیت دو سوم در رابطه با اکثریت مورد نیاز درجهت مصوب نمودن دیگر فعالیت ها در نخستین انجمن عمومی عادی اقلیت بالایی است، تعیین می نماید. تسلیم عضویت از سوی کاندیدان عضویتی که با اساسنامه موافق نمی باشند،در همان جلسه انجمن( نخستین جلسه انجمن عمومی عادی که به مصوب نمودن اساسنامه اقدام می نمایند.) صورت می پذیرد.

پس از جلسه ذکرشده، تقاضای تسلیم عضویت مورد قبول واقع نمی شود. تسلیم تقاضا عضویت می بایست پس از پذیرش اساسنامه و پیش از آغاز فعالیت های انجمن درمورد دیگر موردهای دستور جلسه، شامل انتصاب هیئت مدیره و بازرسان و ….به عمل آید و از شاهدان در جلسه، اشخاصی که به تسلیم تقاضا عضویت مبادرت نموده اند، میبایست فوراً جلسه انجمن را رهاکنند، چون وجود این اشخاص در جلسه انجمن یا همکاری آن ها در ارزیابی دیگر دستورات ، به دلیل اینکه از مقوله کاندیداها عضویت بیرون آمده اند،ارزشی نخواهد داشت.به غیر از تصمیم درباره اساسنامه ،وجود این اشخاص در جلسه و رای آن ها،در تصمیمات انجمن فاقد اعتبار خواهد بود.

بعد از معارفه امضاهای جایز شرکت تعاونی ،آورده های نقدی و غیرنقدی مرتبط با سهام اشخاص ذکرشده میبایست به آن ها برگردانده شود. هزینه های مرتبط به آورده افرادی که تقاضای عضویت خود را برگردانده اند، به این معنی که اندازه سرمایه و شمار سهام آن ها از شمار سهام شرکت که در اساسنامه آخری به تصویب رسیده برداشته شود و اندازه سرمایه و سهامی که پس از کاسته شدن به دست می آید ، در آن درج گردد.

از شیوه بیانات ذکرشده قانون که به کاندیداها عضویتی که با نخستین مصوبه انجمن عمومی عادی توافق نداشته باشند، رخصت می دهد که در همان جلسه تقاضای عضویت خود را برگردانده و اینگونه لحاظ می گردد افرادی قادرند به برگرداندن عضویت خود مبادرت نمایند که در جلسه انجمن حاضر باشند.منطق مخالف محتوای بیانات قانون این است ،زمانی که افراد مخالف با اساسنامه سکوت نمایند و در جلسه انجمن به برگشت تقاضای عضویت مبادرت ننمایند، این سکوت نشانه رضایت است و در حیطه کاندیدان عضو شرکت می باشد. چنانچه بنا به ضوابط مرتبط، پس از تاسیس و به ثبت نمودن شرکت یا نهادهای تعاونی، قادرند از عضویت کناره گیری نمایند.

میبایست رئیس و منشی انجمن کلیه صفحات اساسنامه تصویب شده را امضا نمایند و با جلسه انجمن شمار تمام رای های مرتبط به اساسنامه و شمار رای های موافق، مخالف و ممنتع – جداگانه ذکر نمایند.

موسسه حقوقی کریم خان ، عرضه ی خدمات برتر، مشتری مداری و رضایت مشتریان از افتخارات درخشان مجموعه ی ما می باشد.ثبت کریم خان در زمینه تصویب اساسنامه ثبت تعاونی شمارا یاری می نمایند.

نظرات() 

شنبه 28 اردیبهشت 1398

توضیحاتی در مورد کارت بازرگانی

نویسنده: nazanin nazanin   

توضیحاتی در مورد کارت بازرگانی
تعریف کارت بازرگانی

کارت بازرگانی مجوزی است که به موجب مقررات گمرکی کشور،صاحب آن(شخص حقیقی و حقوقی) با در دست داشتن آن،به تجارت در زمینه واردات و صادرات کالا مبادرت می نماید.بنابراین اگر شخصی دارای کارت بازرگانی باشد می تواند فعالیت های مربوط به واردات و صادرات را در ایران انجام دهد.از طریق شعبه های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران و شهرستان ها به نام درخواست کننده کارت بازرگانی صادر می شود.

توضیحاتی در مورد کارت بازرگانی
کاربردهای کارت بازرگانی

    واردات از مناطق آزاد
    صادرات تمامی اجناس مجاز بازرگانی
    صدور ویزای تجاری
    صدور گواهی مبدا
    عضویت در اتاق بازرگانی
    ارتباط با تاجران خارجی
    داد و ستد اطلاعات تجاری در سطح جهان
    شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی داخلی و خارجی
    اقدام به فعالیت های صادرات و واردات کالا به صورت تجاری
    اقدام به کارمزد کاری در گمرک
    ثبت سفارش و ترخیص کالا

انواع کارت بازرگانی
    کارت بازرگانی تجاری

کارت بازرگانی مجوزی است که صاحبان آن ها(شخصی حقیقی و یا حقوقی) با در دست داشتن آن در زمینه واردات و صادرات کالا تجارت می کنند.این تجارت شامل ثبت سفارش و ترخیص اجناس تا واردات از مناطق آزاد،کارمزد کاری در گمرک و صادرات اجناس مجاز شامل می باشد.
   کارت بازرگانی خدماتی

این نوع کارت برای اشخاص حقوقی که دارای مجوز سرمایه گذاری در زمینه امورخدماتی می باشند صادر می شود.روشن است که صاحبان این کارت مجاز به واردات کالا در عرصه ی فعالیت خود می باشند.
   کارت بازرگانی موردی

این کارت زمانی صادر می شود که برای اشخاص حقیقی و حقوقی فقط یک بار راغب به مرخص نمودن کالاهای خود می باشند.
   کارت بازرگانی تولیدی/صنعتی

این کارت،برای اشخاص حقوقی که دارای مجوز سرمایه گذاری در عرصه امور تولیدی می باشند صادر می شود.صاحبان این کارت لوازم کارگاهی و مواد اولیه لازم را تولید و پس از آن صادر می کنند.
صدور کارت بازرگانی

کارت بازرگانی زمانی صادر می شود که بازرگانان شرکت خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند.بازرگانانی که به صدور این کارت اقدام می کنند می بایست اطلاعات کافی در مورد تجارت خود را به اتاق بازرگانی مطابق فرم های اتاق بازرگانی ارائه دهند و از سوی دو نفر از عضو های اتاق بازرگانی معارفه شوند.برای تاجران و شرکت های خارجی صدور کارت بازرگانی مشروط به داد و ستد متقابل می باشد به این منظور که زمانی کارت بازرگانی به تاجران خارجی ارائه می شود که کشور آن ها هم رخصت فعالیت بازرگانی به تاجران ایرانی بدهند.
شرایط صدور کارت بازرگانی

کارت بازرگانی بصورت حقیقی و حقوقی دریافت می شود.ضوابط اخذ کارت بازرگانی بنابر اساس نامه ی مرتبط به صدور کارت بازرگانی عبارتست از:
    اشخاص حقیقی

    دارا بودن حداقل ۲۴ سال تمام
    داشتن محل کسب
    حداقل سه سال سابقه کار در فعالیت های بازرگانی یا دارا بودن مدارک تحصیلی رشته تجارت، عرضه این مدارک به گواهی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
    آشنایی به قوانین تجارت خارجی و گمرکی،پولی،مالی و اداری کشور
    دارا بودن شایستگی مالی،اخلاقی و اجتماعی با موافقت یکی از بانک های طرف معامله و عرضه برگ عدم سوء پیشینه
    داشتن سرمایه و اعتبار بانکی لازم و کافی برای فعالیت
    دارا بودن دفاتر پلمپ شده و عرضه اظهارنامه ثبتی
    محول کردن تعهد درباره پیروی از سیاست کلی وزارت بازرگانی و رعایت شرایط از سوی دولت و یا وزارت بازرگانی در جهت مشخص نمودن راه و روش سیاست بازرگانی و ممنوع کردن واردات و صادرات کالا
    محول کردن تعهد حاکی بر استفاده درست از کارت بازرگانی در فعالیت های تجاری

شرایط دریافت کارت بازرگانی اشخاص حقیقی غیر ایرانی

    دارا بودن تمامی ضوابط تعیین شده جدا از برگه پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت
    دارا بودن پروانه کار و اقامت معتبر
    اقدام دوطرفه کشور تبعیت شده آن ها درباره ایرانیان ساکن آن کشور(به جز موارد خاص که صدور این کارت بدون توجه به اقدام دو طرفه کشور متبوع صورت می گیرد درخواست کننده به تعیین وزارت بازرگانی نیازمند باشد،وزارت نام برده نسبت به مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این نوع از درخواست کنندگان بدون رعایت نمودن ضوابط اقدام دوطرفه به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران آگاهی دهد).

*بنابر ماده ۷ آیین نامه نامبرده،اشخاصی که نام میبریم مجاز به دریافت کارت بازرگانی نمی باشند.

    افرادی که به دلیل انجام خلاف،از تمام و یا قسمتی از حقوق اجتماعی با حکم قطعی از طرف مراجع قضایی محروم شده اند.
    افراد ورشکستی که به دلیل تقلب و یا ورشکستگانی که کارهای آن ها پاک سازی نشده باشد.
    اشخاصی که به فساد اخلاقی معروف می باشند.

تذکر

چنانچه در هر یک از موارد نامبرده تخلفی صورت گیرد و با عرضه مدارک غیرمطابق با واقعیت،کارت بازرگانی آن ها باطل شده و به اداره جات مربوطه اعلام می شود.
    اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی و سازمان های تولیدی ثبت شده در ایران ،با رعایت قوانین ذیل،کارت بازرگانی را از وزارت بازرگانی تهران و شهرستان ها اقدام کنند.

شرکت های درخواست کننده کارت بازرگانی می بایست شرایط نام برده را دارا باشند.

تبصره۱-عرضه پروانه کار و اقامت معتبر از مراجع دارای صلاحیت برای اتباع خارجی
تبصره ۲-تایید صلاحیت مدیران خارجی به وسیله سفارتخانه کشور مورد تابع
تبصره ۳-برای مدیر عاملان شرکت های خارجی ثبت شده در ایران زمانی کارت بازرگانی صادر می شود که به صورت دو طرفه آن کشور نیز برای ایرانیان این حق را حفظ کند.
مدارک لازم صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی

    یک برگ اصل اظهارنامه ثبت شده در دفاتر بازرگانی که دارای تایید اداره ثبت شرکت ها باشند(دارای امضای درخواست کننده کارت بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتراز طرف اداره ثبت شرکت ها)
    اصل تاییدیه عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن ۶ ماه به بعد نباشد.
    دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده(کامل کردن آن از وب سایت که مهر و امضاء درخواست کننده و گواهی امضاء به وسیله دفتر اسناد رسمی را دارا باشد)
    موضوع ۱۸۶ ماده ی قانون مالیات های مستقیم ،اصل تصفیه حساب مالیاتی حاکی بر بدون اشکال بودن صدور کارت بازرگانی.
    اصل کارت ملی برای برابر با اصل کردن و کپی از از پشت و روی آن
    سه قطعه عکس ۴*۶،جدید،تمام رخ ،ساده
    عرضه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)
    تبصره:صاحبان پروانه ی بهره برداری صنعتی،کشاورزی،معدنی،خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری،
    اطلاعات و ارتباطات(ICT) از مرجع های مربوطه با دارا بودن دو سال انقضا از تاریخ صدور پروانه،از عرضه مدارک ذکر شده معاف می باشند.
    اصل کارت پایان خدمت یا معافیت آقایان برای برابر با اصل نمودن و کپی از پشت و روی آن.
    متولدین سال های ۱۳۳۷ و ماقبل آن به همراه ارائه مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن به همراه کپی مدرک تحصیلی که به کارت پایان خدمت نیازی ندارند.
    -متولدین سال های ۱۳۳۴ و ماقبل آن ، عرضه کپی مدرک لیسانس که به کارت پایان خدمت نیازی ندارند.
    -متولدین سال های ۱۳۲۸ و ماقبل آن، عرضه کپی مدرک دکترا که به کارت پایان خدمت نیازی ندارند.
    دارا بودن حداقل سن ۲۳ سال تمام.
    اصل تاییدیه بانک که تنها روی فرم الف مورد قبول است حاکی بر تایید حساب جاری و مزیت اعتبار بانکی به نام درخواست کننده (با مهر امضای رئیس شعبه)درضمن حساب های جاری شتاب مرتبط به شهرستان ها اگر روی فرم (الف)تایید شود مورد قبول می باشد.
    در زمان تشکیل پرونده عرضه دسته چک حساب جاری مربوطه برای مشاهده ضروری می باشد.
    ارائه یکی از مدارک ذیل:
    الف-اصل و کپی شش دانگ سند مالکیت به نام درخواست کننده ،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
    ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری که دارای اعتبار به نام درخواست کننده می باشد،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
    ج-اصل و کپی سند مالکیت که به نام غیر بوده واصل و کپی اجاره نامه عادی به نام درخواست کننده متقاضی برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)با امضای دوشاهد
    ۱عرضه اصل و کپی مدرک تولیدی برای واحدهای آن که دارای اعتبار می باشد از یکی از آن وازارتخانه ها ضروری می باشد.(این بند برای بخش های تولیدی دارای پروانه ی کسب شامل نمی شود.)
    عرضه کد اقتصادی جدید(اصل و کپی)و یا گواهی پیش ثبت نام در سایت و تعهد بر عرضه کد اقتصادی جدید پس از صدور

مدارک اولیه لازم برای صدور کارت بازرگانی حقوقی

    اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل تاییدیه پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها
    ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، اصل تصفیه حساب مالیاتی حاکی بر معرفی اتاق و بلاقید بودن صدور کارت بازرگانی
    اصل تاییدیه عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن ۶ ماه نگذشته باشد.
    خرید تمبر ۱۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب دارائی واحد صدور قبض که فرم توسط اتاق ارائه می شود.
    کد اقتصادی
    گواهی گمرک به کاربرده ماده ۷ عدم اقدام به قاچاق-با معرفی اتاق-
    شرکت های سهامی خاص:عرضه کپی و اصل اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی خاص یا عام ؛شرکت های با
    مسئولیت محدود:عرضه کپی و اصل درخواست ثبت شرکت های داخلی و شرکتنامه رسمی کپی و اصل آیین نامه شرکت
    کپی و اصل روزنامه رسمی درباره تاسیس و تمامی تغییرات شرکت که در زمینه شرکت صادرات و واردات ذکر شده باشد.
    اصل وکپی از کلیه صفحات شناسنامه(حداقل سن ۲۳ سال تمام)
    اصل وکپی کارت ملی عکسدار
    اصل وکپی مدرک تحصیلی-با حداقل مدرک دیپلم
    شناسه ملی شرکت
    شش قطعه عکس ۴×۶(جدید،تمام رخ،پشت نویسی شده)
    اصل وکپی شش دانگ سند مالکیت و ارائه اجاره نامه کد دار به نام شرکت با اجاره بودن محل و در سربرگ شورای اصناف و پرینت کد رهگیری مطابق بند ۱-۱-۴بخشنامه صدور و تمدید کارت بازرگانی که با رشته فعالیت و کسب و کار تجاری هماهنگی داشته باشد.
    عرضه قبض فیش های پرداختی به بانک ملی به اسم اتاق های بازرگانی
    با داشتن وکیل ارائه اصل وکالتنامه رسمی

مدت اعتبار کارت بازرگانی

بنابر خواسته متقاضیان زمان اعتبار کارت بازرگانی یک تا پنج سال می باشد که با تایید آن از طریق وزارت بازرگانی دارای اعتبارخواهد بود.

گروه موسسه حقوقی کریم خان که مجموعه ای شامل بهترین مشاوران با بهره گیری از خدمات بهینه در کمترین زمان و هزینه در مورد کارت بازرگانی به شما عزیزان ارائه می دهد.

نظرات() 

ارکان تصمیم گیری در ثبت و اداره شرکت سهامی

توضیحاتی در باب ارکان تصمیم گیری در ثبت و اداره شرکت سهامی

تنظیم شرکت سهامی ، به گونه دموکراتیک ، بر دوش سه پایه اصلی شرکت می باشد: پایه تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) ، پایه اداره کننده ( هیات مدیره ) و پایه نظارت کننده ( بازرس).

مجمع عمومی دارندگان سهام مانند فرمانده قوا می باشد و پایه های دیگر شرکت به او مرتبط است و میبایست شیوه عملکرد شرکت را به او عرضه نمایند؛تصمیم های مهم شرکت با عدم تایید مجمع عمومی،هیچ ارزشی ندارد ،اما مجمع عمومی جهت مدیریت شرکت ،قادر به برقراری جلسه در هر روز نمی باشد ، به همین دلیل، میبایست به صورت دموکراتیک ، هیات مدیره ای تعیین نماید تا به عنوان وکیل از سوی او برای انجام کارها مبادرت نماید.هیات مدیره که مدیریت شرکت را عهده دار می باشد فردی را در مقام مدیر عامل شرکت تعیین می نماید .مجمع عمومی دارندگان سهام میبایست افراد ( بازرسان ) را جهت بررسی فعالیت های شرکت انتخاب نمایند تا او را از حالات شرکت و شیوه عملکرد مدیران آگاه نمود.تعیین بازرس به معنی این نمی باشد که مدیران میبایست تحت نظر او اقدام نمایند .

ارکان تصمیم گیری در ثبت و اداره شرکت سهامی

بنابراین آیین گذار به مدیران شرکت اطمینان کرده و گمان بر این است که فعالیت مدیران برای سود شرکت می باشد، به جز مواردی که مغایر با آن ثابت گردد.تثبیت این کار که به وسیله بازرسان شرکت مشخص می گردد،از بهر مدیران دربردارنده وظایف مدنی دشواری می باشد.

عنوان این مقاله که ارزیابی قوانین حاکم بر رکن های تصمیم گیری در شرکت سهامی می باشد که در مبحث” ارکان تصمیم گیری در ثبت و اداره شرکت سهامی (۱ ) ” تا اندازه ای توضیح دادیم. در این مقوله ادامه این بحث را توضیح می دهیم.
صورت های مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی به دو صورت ایجاد می گردد :

    مجمع عمومی عادی سالیانه : میبایست هرسال یکبار زمانی که در اساسنامه مقرر شده تاسیس شود.
    مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده : بجز زمان های تعیین شده در اساسنامه ،براساس تعیین هیات مدیره یا بازرس تاسیس می شود. به عنوان نمونه جهت برکناری مدیر یا انتخاب جانشین مدیر ایجاد مجمع عمومی به صورت فوق العاده ضروری می باشد.

سوال : مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی جهت بررسی ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی پیشین می بایست طی چه زمانی تاسیس گردد ؟

جواب : حداکثر طی ۴ ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت براساس ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم ، ” اشخاص حقوقی موظفند اظهارنامه و ترازنامه و صورت حساب منافع و خسارات مربوط به دفاتر قانونی با لسیت ماهیت شریکان و افراد دارای سهام و اندازه سهام شرکت یا شمار سهام و محل هر یک از آن ها را به محدوده سکونت شخض حقوقی ارائه و مالیات مربوط به آن را پرداخت نمایند “.از این رو مجمع عمومی میبایست طی ۴ ماه پیش از انتهای سال مالی جهت پذیرش ترازنامه و صورت حساب منافع و خسارات ایجاد شود.
اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی

    ارزیابی ترازنامه و صورت حساب منافع و خسارات سال مالی پیشین و درخواست ها ،بدهی شرکت و فاکتور دوره و ترازنامه سالیانه شرکت که میبایست بعد از خواندن عملکرد بازرسان شرکت اعمال گردد.عدم خواندن عملکرد بازرس شرکت در مجمع عمومی،تصمیم گیری دررابطه با ترازنامه و صورت حساب منافع و ضررهای سال مالی پیشین دارای اعتبار نمی باشد.
    مصوب نمودن تقسیم بندی منافع میان دارندگان سهام که این کار تنها بعد از تصویب مجمع عمومی امکان پذیر می باشد و مدیران شرکت قادر به گرفتن این تصمیمات نمی باشند. شایان ذکر است چنانچه شرکت دارای منافعی در سال مالی پیش داشته باشد میبایست حداقل ده درصد از سود سالانه ( ماده ۲۳۷ ل. ا. ق. ت ) میان دارندگان سهام ضروری می باشد. ( ماده ۹۰ ل. ا. ق. ت )
    انتصاب مدیران و بازرسان، بجز نخستین مدیران و بازرسان که به وسیله مجمع عمومی موسس مشخص می گردند. ( مواد ۱۰۸ و ۱۴۴ ل. ا. ق. ت )
    مشخص نمودن حق الزحمه عضوهای هیات مدیره و پاداش آنان
    برکناری مدیران و بازرسان ( مواد ۱۰۷ و ۱۴۴ ل . ا. ق. ت )
    مشخص نمودن روزنامه کثیرالانتشار جهت قید اطلاعیه های شرکت ، به جز نخستین روزنامه که به وسیله مجمع عمومی موسس معین می گردد.
    مصوب نمودن خریدوفروش های بفیته شده میان شرکت با اعضاء هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت یا سازمان هایی که اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیر عامل آن ها هستند.

مرجع دعوت کننده مجمع عمومی عادی سالانه

    در مرحله نخست هیات مدیره میبایست در زمان تعیین شده در اساسنامه به این دعوت مبادرت نمایند.
    چنانچه هیات مدیره مجمع عمومی عادی سالیانه را در زمان تعیین شده دعوت نکنند،بازرسان شرکت موظفند به دعوت مجمع مذکور مبادرت نمایند.
    در بعضی مواقع سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام شرکت را دارا می باشند، به دعوت مجمع عمومی مبادرت می نمایند.

موارد دعوت مجمع عمومی به وسیله هیات مدیره

    دعوت از مجمع عمومی عادی سالیانه : هیات مدیره میبایست مجمع عمومی عادی سالیانه را در زمان تعیین شده دعوت نماید. ( ماده ۹۱ ل. ا. ق. ت )
    دعوت از مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده : هیات مدیره قادر است درزمان مناسب مجمع عمومی عادی را به صورت فوق العاده دعوت کند.
    دعوت از مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده : چنانچه به دلیل فوت یا استعفا یا محرومیت از ضوابط فردی جانشین می شوند و چنانچه عضو جانشین مشخص نشده باشد ،الباقی مدیران میبایست مجمع عمومی عادی شرکت را برای کامل نمودن عضوهای هیئت مدیره دعوت کنند.
    دعوت از مجمع عمومی فوق العاده : چنانچه به دلیل خسارت های واردشده حداقل نیمی از سرمایه شرکت برفنا رود هیات مدیره موظف است فورا مجمع عمومی فوق العاده ، دارندگان سهام را دعوت می نماید تا عنوان زوال یا حیات شرکت تصمیم گیری نمایند.
    دعوت به تقاضای سهام داران : افراد دارای سهام که حداقل یک پنجم سهام شرکت را دارا می باشند،می توانند دعوت دارندگان سهام را جهت ایجاد مجمع عمومی از هیات مدیره تقاضا نمایند و هیات مدیره میبایست حداکثر بیست روز مجمع تقاضاشده را با توجه به تجملات تعیین شده دعوت نمایند

موارد دعوت مجمع عمومی به وسیله بازرسان

    چنانچه هیات مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در زمان تعیین شده دعوت نماید بازرسان شرکت موظف اند به دعوت مجمع نام برده مبادرت نمایند.
    دعوت از مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده : بازرسان شرکت قادرند در زمان مناسب مجمع عمومی عادی را به صورت فوق العاده ایجاد نمایند.
    دعوت از مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده : چنانچه هیات مدیره از دعوت مجمع عمومی جهت تعیین مدیری که عنوان او بی سرپرست مانده جلوگیری نمایند، هر فرد قادر است از بازرس شرکت تقاضا نماید که مجمع عمومی عادی را برای کامل نمودن شمار مدیران دعوت نمایند و بازرس موظف است به اجرای این تقاضا مبادرت نمایند.
    دعوت به تقاضای سهام داران : افراد دارای سهامی که حداقل یک پنجم سهام شرکت را دارا باشند،قادرند با تقاضا از سوی هیات مدیره از دعوت مجمع عمومی، دعوت مجمع را از بازرسان شرکت تقاضا نمایند و بازرسان موظف اند مجمع درخواست شده را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند.

دعوت از مجمع عمومی به وسیله سهام داران

سهام دارانی که حداقل یک پنجم سهام شرکت را دارا باشند،قادرند با ضوابط زیر به دعوت مجمع عمومی مبادرت نمایند :

    آنان می توانند نخست دعوت دارندگان سهام را جهت ایجاد مجمع عمومی از هیات مدیره تقاضا نمایند و هیات مدیره می بایست حداکثر بیست روز مجمع مورد مورد تقاضا را با توجه به تجملات تعیین شده دعوت نمایند.احتمال دارد این مجمع عمومی ،مجمع عمومی عادی یا فوق العاده باشد.
    چنانچه هیات مدیره از دعوت مجمع عمومی سرپیچی نماید، تقاضا کنندگان قادرند از بازرسان شرکت دعوت مجمع را تقاضا کنند و بازرسان موظف اند با توجه به تجملات مشخصه مجمع خواسته شده را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند.
    چنانچه بازرسان از دعوت مجمع عمومی سرپیچی نمایند، افراد دارای سهامی که حداقل یک پنجم سهام شرکت را دارا باشند می توانند به صورت مستقیم به دعوت مجمع مبادرت نمایند. زیرا تمامی تجملات درباره دعوت مجمع را مراعات کرده و در اطلاعیه دعوت به پذیرفته نشدن تقاضای خود به وسیله هیات مدیره و بازرس بیان نماید.
    چنانچه سهامدارانی که صاحب حداقل یک پنجم سهام شرکت باشند، خود آنان به دعوت از مجمع عمومی مبادرت نمایند،عنوان دستور مجمع در تقاضانامه بیان می گردد و هیات رئیسه مجمع همچنین از میان دارندگان سهام انتصاب می گردند.

همکاران ما در ثبت شرکت کریم خان در کوتاه ترین زمان ممکن شما را در رسیدن به اهدافتان در عرصه ثبت و اداره شرکت سهامی یاری خواهند کرد.

نظرات() 

شنبه 28 اردیبهشت 1398

انتخاب هیئت مدیره در آغاز تشکیل شرکت

نویسنده: nazanin nazanin   

انتخاب هیئت مدیره در آغاز تشکیل شرکت

انتخاب هیئت مدیره شرکت تعاونی در آغاز تشکیل شرکت

جهت اداره امور تعاونی و برابر اساسنامه هیئت مدیره سازمان دهی میشود که کمتر ۳ و بیشتر از ۷ نفر نباشد و با سمت اعضاء اصلی تعاونی می باشند و تا یک سوم اعضاء اصلی هم به عنوان اعضاء علی البدل تعیین میشود که در تعاونی های بزرگ و در برابر بیشتر شدن اعضاء تعاونی در برابر هر ۴۰۰ نفر ۱ نفر به عنوان عضو علی البدل منسوب میشود ؛ منوط به اینکه عده ای اعضاء اصلی و علی البدل مجموعاَ از ۱۵ نفر تجاوز نکند و اعضاء تعاونی با رای مخفی سهامداران جهت زمان دو سال تعیین می شوند و دریافت رای جهت تمام اعضاء یک نوبت به شمار می آید . اشخاص دارای رای بیشتری می باشند به عنوان اعضاء اصلی و آنانی که آراء شان کم تر است به عنوان اعضاء علی البدل منتخب می شوند و انتخاب دوباره آن ها نیز مشکلی ندارد.

انتخاب هیئت مدیره شرکت تعاونی در آغاز تشکیل شرکت

مشخص کردن اعضاء هیئت مدیره و علی البدل با بیشترین آراء ثابت مجمع عمومی بوده و درحالی که در دور اول رای گیری تمامی داوطلبان یا تعدادی از آن ها دارای بیشترین نشوند بی درنگ از میان اشخاصی که اکثریت آراء را احراز نموده اند به تعداد دو برابر اعضاء اصلی و علی البدل با بیشترین نسبی رای گیری می شود و در نخستین جلسه هیئت مدیره یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان منشی تعیین میشود .

زمانی که یکی از اعضاء هیئت مدیره درگذشت یا کنارگیری کرد و یا ممانعت قانونی داشته و یا غیبت بدون اجازه باشد یکی از اعضاء علی البدل که اکثریت آراء را به دست آورده است به جای او تعیین خواهد شد .خدمات اعضاء هیئت مدیره در تعاونی بی مزد بوده در حالی که هنگامی که جهت امور تعاونی ماموریتی به آنان داده شده است هزینه آن ماموریت به آن ها داده خواهد شد.

افزون بر این مجمع عمومی قادرست از نفع خالص سالانه مبلغی را به عنوان پاداش به هر یک از آن ها بدهد.
شرایط هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسان

اعضاء هیئت مدیره و بازرسان و مدیر عامل به همراه شرایطی که جهت عضویت در تعاونی مشخص شود میبایست موارد زیر داشته باشد:

    مشخصات یا سابقه مورد نیاز را جهت اجرای وظیفه مناسب با تعاونی داشته باشند.
    اطمینان و متعهد شدن و ضمانت عملی به انسان ( زمانی که تعاونی میان اقلیت های دینی معرفی شده در قانون اساسی باشد مسئولیت عملی دین خودشان )
    نداشتن سوء سابقه مالی و یا محکومیت در دادگاه های اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی
    عضو نبود در گروه های متحارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و تقلب اسناد
    نداشتن معروفیت به فساد اخلاقی و مالی
    هیئت مدیره بی درنگ بعد از تعیین میبایست یک نفر را به عنوان مدیر عامل از میان اعضاء و یا بیرون از اعضاء تعاونی جهت زمان دو سال انتخاب نماید که زیر نظر هیئت مدیره اداره امور تعاونی را بر عهده گرفته و تصمیمات مجمع عمومی را اجراء نمایند.
    مسئولیت و اختیارات و حقوق و امتیاز مدیر عامل برابر آیین نامه ای است که هیئت مدیره توصیه نموده و مجمع عمومی تایید می نماید.

وظایف و اختیارات هیئت مدیره

برابر ماده ۳۷ وظایف و اختیاراتی که در قانون برای هیئت مدیره انتخاب گردیده است به توصیف زیر است:

    فراخوان مجمع عمومی عادی و فوق العاده در شرایط مورد نیاز
    برگزاری درست و واقعی محتوایی اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی برابر قوانین و مقررات مربوطه
    فسخ و نصب و قبول کنارگیری مدیر عامل و ناظر بر عملیات وی و توصیه مقدار حقوق مدیر عامل به مجمع عمومی
    قبول تقاضایی عضویت و گرفتن تصمیم در مورد واگذاری سهم تک تک اعضاء به یکدیگر و دریافت کنارگیری هر یک از اعضاء هیئت مدیره
    بازرسی برهزینه های تعاونی و مطالعه به حساب ها و تسلیم به بازرس یا بازرسان و ارائه به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع عمومی
    تدوین و مقرر کردن طرح ها و برنامه ها و بودجه ها و دیگر پیشنهادات و تسلیم آن به مجمع عمومی برای گرفتن تصمیم
    انتخاب نماینده از میان اعضاء تعاونی جهت حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت ها و اتحادیه هایی که تعاونی در آن ها شرکت می کنند.
     تنظیم دستورکارکرد های داخلی و اهدا کردن آن به مجمع عمومی برای تصویب
    انتخاب نماینده یا وکیل در دادگاه ها و مراجع قانونی و دیگر سازمان ها با حق وکیل غیر.
    انتخاب و معرفی مالکان امضاء مجاز ” یک یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق مدیر عامل “
    تصمیمات هیئت مدیره به طور کلی گرفته می شود و هیچ کدام از اعضاء هیئت اجازه ندارد به صورت فردی از اختیارات هیئت مدیره استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی داشته باشد.هیئت مدیره قادرند بخشی از اختیارات خود را به مدیر عامل واگذار نمایند.

مجموعه حرفه ای و حقوقی ثبت کریم خان، با سالها تجربه مدیریت در انتخاب هیئت مدیره شرکت تعاونی در آغاز تشکیل شرکتخدمات بهینه ی را براز بازرگانان محترم و عزیز انجام داده است.

نظرات() 

شنبه 28 اردیبهشت 1398

امکان یا عدم امکان اخذ وام توسط مدیران

نویسنده: nazanin nazanin   

امکان یا عدم امکان اخذ وام توسط مدیران

مدیر عامل شرکت سهامی

موسسه حقوقی کریم خان درخصوص امکان یا عدم امکان اخذ وام توسط مدیران توضیحاتی را ارائه می دهد. نکته های ذیل درباره مدیر عامل شرکت سهامی دارای اهمیت می باشند:

    فردی می باشد که به وسیله هیات مدیره جهت مدیریت فعالیت های شرکت تحت نظارت هیات مدیره انتخاب می گردد .
    مدیر عامل میبایست شخص حقیقی باشد،مغایر با عضوهای هیات مدیره که شخص حقیقی یا حقوقی می باشد. ( ماده ۱۲۴ ل. ا. ق. ت )
    مدیر عامل احتمال دارد یک نفر یا بیشتر از یک نفر باشد.چنانچه مدیر عامل بیشتر از یک نفر باشد،آنان را هیات عامل می نامند.
    مدیر عامل به وسیله هیات مدیره انتخاب می گردد و همچنین از طریق هیات مدیره برکنار می گردد. ( ماده ۱۲۴ ل. ا. ق. ت و تبصره آن )
    چارچوب وظایف و زمان مسئولیت و حق الزحمه مدیر عامل هم به وسیله هیات مدیره مشخص می گردد. ( ماده ۱۲۴ ل. ا. ق. ت )
    اسم و اطلاعات و محدوده وظایف مدیر عامل میبایست با فرستادن رونوشتی از صورت جلسه هیات مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع داده شود و بعد از به ثبت رسیدن در روزنامه رسمی آگهی گردد.( ماده ۱۲۸ ل. ا. ق. ت )
    زمان مدیریت مدیر عامل در چارچوب قانون نمی گنجد ، ولی چنانچه مدیر عامل جزء اعضای هیات مدیره همان شرکت باشد زمان مدیریت عامل او از زمان عضو بودن او در هیات مدیره بیشتر نمی باشد. ( ماده ۱۲۴ ل. ا. ق. ت )
    مدیر عامل توانایی عضوییت در هیات مدیره همان شرکت را دارد ولی نمی تواند در همان سان رئیس هیات مدیره همان شرکت قرار بگیرد ،به جزاینکه سه چهارم رای های حاضر در مجمع عمومی پذیرش گردد. ( ماده ۱۲۴ ل. ا. ق. ت )

امکان یا عدم امکان اخذ وام توسط مدیران
نکاتی در باره امکان یا عدم امکان اخذ وام از شرکت توسط مدیران

    مدیر عامل و عضوهای هیات مدیره،همسر ، پدر ، مادر ، اجداد ، برادر و خواهر نمی توانند وامی از شرکت دریافت کنند. این واگذاری وام به خودی خود نقض می گردد.
    شرکت توانایی ضمانت قروض اشخاص مذکور را ندارد، به این معنی که متعهد آن ها شود یا شکلی به جز ضمانت تعهدات به قروض آنان را عهده دار گردد. این ضمانت به خودی خود نقض می گردد .
    محدودیت های نام برده در این ماده دو استثناء دارد:

آن گروه از عضوهای هیات مدیره که شخص حقوقی اند، از این چارچوب ها عفو می گردند، به این ترتیب موسسه ها به گروهی از عضوهای هیات مدیره که شخص حقوقی اند، وام اعطا می نمایند یا بدهی های آنان را متعهد شوند.ولی وکیل شخص حقوقی در جلسه های هیات مدیره که شخص حقیقی میباشد ،شامل این چارچوب ها است و شرکت توانایی اعطای وام یا قروض آن ها را ندارد.

بانک ها و موسسه های اعتباری که از این چارچوب ها مورد عفو قرار می گیرند و توانایی اعطای وام به مدیر عامل یا اعضاء هیات مدیره خود را دارند یا می توانند قروض آنان را ضمانت نمایند،البته اگر در شرایط عادی اجرا گردد.

امکان یا عدم امکان اجرای معاملات مشابه با موضوع شرکت به وسیله مدیران :

    عضوهای هیات مدیره و مدیر عامل قادر نمی باشند داد وستدی مانند معاملات شرکت که دربردارنده رقابت با فعالیت های شرکت باشد اجرا نمایند.
    هر مدیری که از قوانین سرپیچی نماید و باعث آسیب به شرکت شود.بنابراین دربرابر خسارات موظف میباشند.

ثبت کریم خان با توجه به تخصص مشاوران شما را در امکان یا عدم امکان اخذ وام توسط مدیران راهنمایی می نماید.

نظرات() 

چگونگی ثبت انجمن در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی

انجمن علمی به انجمنی انتساب می شود که در یک رشته علمی تعیین شده (مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم تحقیقات پژوهشی و فناوری )فعالیت کنند.این انجمن ها به عنوان
بنیاد های علمی اجازه فعالیت علاقه مندان را در عرصه های مختلف علمی امکان پذیر میسازد.با اشاره به ماده ی ۱روش تاسیس و صدور تشکیل انجمن های علمی و ادبی و هنری، تاسیس انجمن های علمی و ادبی و هنری و توافق پایانی با تشکیل آن ها و صدور جواز تشکیل و تجدید پروانه و بررسی وجاهت اجرای کار آن ها بر اساس مورد زیر نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی،بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

ثبت انجمن در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی

تقاضا کنندگان تشکیل انجمن های علمی در زمان تقاضا،نیاز به توجه موارد زیر الزامیست:میزان اعضا هیات تاسیس کننده حداقل ۱۰ نفر باشند.(با تلفیق ۶۰% مرتبه علمی استادی و دانشیاری)
اعضاء هیات تاسیس کننده اشخاص معرفی شده هیات علمی دانشگاه ها و سازمان ها تحقیقی و متخصصین دستگاه های اجرایی در رشته مورد نظر باشند.با هدف مشارکت فعال و فراگیر بودن انجمن ها،هیات سازمان ها نباید از یک دانشگاه یا یک موسسه تحقیقی و یا یک دستگاه اجرایی خاص باشند.
اعضای هیات سازمان و هیات مدیره ملزم باید:

    تابعیت ایران
    ملزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
    عدم سوء پیشینه کیفری،عدم نقش مفید در تحکیم رژیم گذشته و عدم وابستگی به احزاب و گروه های ضد با نظام
    ارائه سطح تحصیلی و تجارب علمی،فنی،ادبی و هنری مناسب براساس تشخیص کمیسیون مربوط

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل انجمن های علمی

    کامل کردن و فرستادن فرم درخواست تشکیل از سوی اعضای هیات موسس
    کامل کردن و فرستادن فرم پرسشنامه احراز هویت و اعضای هیات موسس
    عرضه اساسنامه انجمن
    عرضه خلاصه حسب حال علمی هر یک از اعضای هیات موسس(cv)
    عرضه کپی آخرین مدرک تحصیلی و آخرین حکم کارگزینی
    عرضه طرح توجیهی ضرورت تاسیس انجمن( در یک صفحه)
    عرضه مدارکی از انجمن های مشابه بین المللی در صورت وجود

توجه:اساسنامه می بایست در ۳ نسخه اصلی آماده شود و کلیه صفحات آن را اعضا هیات موسس امضا کنند.در این صورت سفارش می شود بعد از کامل شدن اساسنامه،یک نمونه از آن را جهت رسیدگی اولیه به دفتر انجمن های علمی عرضه کنند.همچنین،اساسنامه انجمن ها و هر گونه تغییر در موارد آن باید به تایید وزارت مربوط برسد.
اساسنامه پیشنهادی هیات موسس

    مقصود از تاسیس انجمن،موضوع فعالیت و نام آن
    اساس تشکیلات،شرح وظایف،حدود اختیارات و تعهدات هر رکن
    شرایط عضویت در انجمن
    شرایط انتخاب مسئولان و کارگزاران انجمن
    مرکز اصلی انجمن و شرایط فعالیت احتمالی مرکز انجمن در شهرستان ها
    منابع تامیت مالی انجمن
    زمان فعالیت
    ترتیب انحلال و تسویه

پس از صدور جواز تشکیل انجمن،هیات موسس می تواند برحسب مقررات مربوط نسبت به ثبت انجمن مبادرت کند.زمان اعتبار پروانه صادره حداکثر ۴ سال است و انجمن مکلف است سه ماه قبل از انقضای مدت مذکور درخواست تجدید پروانه انجمن را به کمیسیون تقدیم میکند.

 

هنگامی که ثبت انجمن در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی خود را به شرکت ثبت کریم خان میسپارید مطمئن از دریافت آن در کوتاه ترین زمان و کم ترین هزینه باشید زیرا کادر مجموعه ما شما را در تمامی مراحل همراهی می کند.

نظرات() 

تهیه گزارش های مالی و تنظیم صورت دارایی در شرکت سهامی

کارگزار و به بیان دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن می باشد.سهام داران با انتخاب اعضای هیات مدیره و اطمینان به وجاهت کاری و تدبیر آنان سرمایه های خود را به شرکت می سپارند و آنان هم با استفاده از تفکر و ابتکار خود بعد از انقضای سال مالی سود مناسبی بدست شرکت و سهام داران می رسد.در این بخش تامین گزارش های مالی و صورت دارایی در شرکت سهامی که یکی از وظیفه های هیات مدیره است پیگیری می شود.

تهیه گزارش های مالی و تنظیم صورت دارایی در شرکت سهامی

همان شکل که گفته شد تامین گزارش های مالی و مقرر صورت دارایی و طلب وظایف اصل هیات مدیره است و جهت اینکه بازرس قانونی در طی سال مالی از وضعیت مالی شرکت آگاه باشد و تمامی امور معوق به پایان سال مالی نشود در ماده ۱۳۷ ” لایحه ” هیات مدیره وظیفه دارند هر در نیم یک سال چکیده صورت دارایی و طلب های شرکت را به بازرس قانونی تسلیم کند.در ماده ۲۳۲ ” لایحه ” هم وظیفه ی هیات مدیره در اتمام سال مالی مشخص و تنظیم شده صورت دارایی، طلب ، ترازنامه ، حساب نفع و ضرر و کارکرد شرکت را به پیوسته گزارش فعالیت ها و وضع عمومی شرکت مقرر کرده و حداقل بیست روز پیش از زمان مجمع عمومی عادی شرکت در اختیار بازرس قانونی قرار دهد.

هیات مدیره در مقرر حساب عملکرد و صورت نفع و ضرر مطابق مواد ۲۳۳ تا ۲۳۶ ” لایحه ” نیاز به مراعات موازینی است که در همین حال در استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی واضح و با جزییات مشخص شده است و شرکت ها و بازرسان و حسابرسان شرکت وظیفه ی به مراعات آن ها می باشند.

بعد از تامین و مقرر نمودن صورت های مالی بالا و تسلیم آن به بازرس قانونی شرکت و وصول اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به درستی و نادرستی گزارش هیات مدیره،به هدف رسیدگی و گرفتن تصمیم در مورد کارکرد سال مالی پیش و تایید ترازنامه و حساب نفع و ضرر شرکت مطابق ماده ۱۳۸ ” لایحه ” هیات مدیره مکلفند از مجمع عمومی سالانه سهام داران طی زمانی که در اساسنامه احتیاط شده و طبق معمول حداکثر چهار ماه بعد از انقضای سال مالی خواهد بود فراخوان دهند.

قانون گذار جهت انجام نشدن اصلی ترین وظایف هیات مدیره،تضمین انجام کیفری و حقوقی محکمی در نظر گرفته و مطابق ماده ۲۵۴ ” لایحه ” مادامی که اعضای هیات مدیره حداکثر تا نیم سال بعد از اتمام سال مالی مجمع عمومی عادی را دعوت نکند یا مدارک و اسناد مالی تنظیم شده در ماده ۲۳۲ ” لایحه ” را به موقع مقرر و ارائه ننماید به حبس از دو تا شش ماه و یا به مجزات نقدی از ۲۰ هزار تا ۲۰۰ هزار ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

قابل ذکر است مطابق بند ۲ ماده ۲۰۱ ” لایحه ” هنگامی که تشکیل مجمع عمومی سالانه صورت نگیرد جهت بررسی به حساب های هر یک از سال های مالی تا ده ماه از زمان که اساسنامه مشخص کرده،هر ذی نفع قادراست انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد.آشکار است حق سهام دار که سرمایه خود را در شرکتی به هیات مدیره میدهد احراز اطلاع از وضعیت حساب های شرکت، چگونگی هزینه شدن سرمایه، آگاهی از میزان نفع و دلیل ضرر عملیات شرکت است.بدین معنی فروگذاری و بی مبالاتی هیات مدیره به این حق واضح ترین و بزرگ ترین خطا و جفا نسبت به سهام داران است که سروری مدیران هستند. قانون گذار هم به حق نسبت به این موضوع توجه بخصوص کرده و علاوه بر شرح عنوان مجرمانه جهت مدیران خاطی حق درخواست انحلال شرکت را برای سهام داران منظور کرده است.

تهیه گزارش های مالی و تنظیم صورت دارایی در شرکت سهامی به مرجع ثبت شرکت ها کاری آسان است هنگامی که تیم مجرب ما درثبت حقوقی کریم خان شما را همراهی کنند.

نظرات() 

شنبه 28 اردیبهشت 1398

انتقال مالکیت اظهارنامه طرح صنعتی

نویسنده: nazanin nazanin   

انتقال مالکیت اظهارنامه طرح صنعتی

انتقال حق مالکیت اظهارنامه طرح صنعتی در جریان ثبت

ارائه اظهارنامه به مرجع ثبت از الزامات ثبت طرح صنعتی می باشد. اظهارنامه ثبت طرح صنعتی میبایست در دو رونوشت و در شکل ویژه ای و به زبان فارسی تهیه گردد و بعد از درج تاریخ، به وسیله درخواست کننده یا وکیل او امضاء گردد.تاریخ اظهارنامه اثرات حقوقی بسیاری را دارد که میبایست درخواست کننده آن را رعایت نماید. با نظر به بند الف ماده ۲۷ قانون مصوب ۱۳۸۶، تاریخ اظهارنامه مرتبط با ثبت طرح صنعتی دقیقاٌ مانند تاریخ ارائه آن به اداره مالکیت صنعتی می باشد، البته در هنگام ارائه ، اظهارنامه شامل تمامی مشخصات درخواست کننده و اجرای گرافیکی محصول دربردارنده طرح صنعتی را آسان می نماید.اظهارنامه میبایست حاوی اطلاعات طرح باشد و زمانی که درخواست کننده طراح نباشد،اظهارنامه با مدرکی باشد که حق درخواست کننده را جهت ثبت طرح صنعتی تاکید کند.

انتقال مالکیت اظهارنامه طرح صنعتی

براساس ماده ۴۸ قانون مصوب ۱۳۸۶، حقوق مالکیت متاثر از ارائه اظهارنامه منوط به طرح صنعتی است که قابلیت انتقال را دارا می باشد.البته بنابر ماده ۵۰ قانون مصوب ۱۳۸۶، قرارداد اجازه بهره برداری مرتبط با اظهارنامه طرح صنعتی صورت می گیرد.در انجام مواد مذکور در قانون، در ماده ۸۰ آیین نامه مصوب ۱۳۸۷ ،واگذاری حقوق مالکیت متاثر از ارائه اظهارنامه یا اجازه بهره برداری از آن می بایست بنا به تقاضای کتبی افراد به مرجع ثبت اطلاع داده و در پرونده قید می شود.انجام این دگرگونی ها به واریز مبالغ تعیین شده در جدول هزینه ها بستگی دارد.

با نظر به مواد مذکور نام بردن موارد ذیل الزامی می باشد :

    مالکیت اظهارنامه مرتبط به طرح صنعتی را میتوان به افراد انتقال نمود.البته واگذاری هرنوع اجازه بهره برداری از اظهارنامه مرتبط به طرح صنعتی میسر می باشد.
    دگرگونی در مالکیت اظهارنامه با تقاضای کتبی هر فرد دارای نفع از سوی اداره مالکیت صنعتی صورت می گیرد و میبایست در آن اداره ثبت گردد.اثرات این نوع دگرگونی در رابطه با افراد ثالث به ارائه تقاضای یاد شده بستگی دارد. بنابراین اگر این دگرگونی به اداره مالکیت صنعتی ارسال نگردد و ثبت نشود در رابطه با افراد ثالث قابل اتکا نمی باشد.
    قرارداد اجازه بهره برداری در رابطه با اظهارنامه طرح صنعتی میبایست به اداره مالکیت صنعتی ارائه گردد.این سازمان بنابر ماده ۵۰ قانون ، محتوای قرارداد را به صورت مخفی نگهداری و اجازه بهره برداری آن را ثبت و اطلاع می دهد. اثرات این قراردادها دررابطه با اشخاص ثالث به مرحله های بالا بستگی دارد.
    اجازه بهره برداری که اطلاع داده می شود ولی دگرگونی در مالکیت اظهارنامه به اطلاعیه احتیاج ندارد.
    زمانی که طراح حقوق مالکیت متاثر از ارائه اظهارنامه را به شخصی دیگر واگذار می نمایند،این انتقال مستقر شده و در ادامه این روند و با اجرای روند ثبت و دریافت تاییدیه مرتبط به حقوق مادی متاثر از ثبت طرح به او وابسته است.

استرداد اظهارنامه

حقوق بازگرداندن اظهارنامه از حقوقی می باشد که در قانون مصوب ۱۳۸۶ جهت درخواست کنندگان مقرر شده است.بنابر ماده ۲۶ قانون مصوب ۱۳۸۶، درخواست کننده تا هنگامی که اظهارنامه تحت نظارت می باشد،می تواند آن را بازگرداند.ماده ۷۹ آیین نامه مصوب ۱۳۸۷ در اعمال ماده ۲۶ قانون مصوب ۱۳۸۶ به تفسیر ذیل می باشد :

درخواست کننده یا وکیل قانونی او در مواقع پیش از ثبت طرح صنعتی قادر است علاوه بر ارائه تقاضای کتبی به مرجع ثبت، اظهارنامه خود را تحویل دهد.در صورت بازگرداندن اظهارنامه مبالغ واریزی برگردانده می شود.

مرکز تخصصی کریم خان ، با مشاوران متخصص در زمینه ی حق مالکیت اظهارنامه طرح صنعتی خدمات خود را به صورت خاص ارائه می نماید.

نظرات() 

شنبه 28 اردیبهشت 1398

اوراق معاف از ثبت در سازمان بورس

نویسنده: nazanin nazanin   

اوراق معاف از ثبت در سازمان بورس

موسسه حقوقی کریم خان درخصوص اوراق معاف از ثبت در سازمان بورس و اوراق بهادار توضیحاتی ارائه می دهد:

به زبان عامیانه به معنای بازار است که در فرهنگ واژگان در مقابل کلمه داد و ستد قید شده است . از نگاه علم اقتصاد بورس، به شکلی بازار داد و ستد و یا شکلی از سامانه خرید و فروش انتساب می شود که در آن امور قیمت گذاری و خرید و فروش اوراق بهادار مثل سهام شرکت ها، پول های کشورهای متعدد ، طلا و کالا و … انجام می شود. بورس به دو نوع قسم است :

    بورس کالا
    بورس اوراق بهادار

اوراق معاف از ثبت در سازمان بورس
تعریف بورس اوراق بهادار

بازاری به شرح موارد زیر : ( بند ۳ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار )

    متشکل و خود سامان دهی شده
    در آن اوراق بهادار مثل سهام شرکت ها به وسیله ی کارگزاران و یا معامله گران، مورد داد و ستد قرار می گیرد.
    بورس اوراق بهادار در شکل شرکت سهامی عام تاسیس و اداره می شود.

تعریف اوراق بهادار

هر نوع صفحه برگه یا سند است که : ( بند ۲۴ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار )

    مشتمل حقوق مالی توان واگذاری جهت مالک اصل و یا سود آن باشد.
    انتخاب و ابلاغ اوراق بهادار مستعد داد و ستد بر عهده شورای عالی بورس و اوراق بهادار است.
    به اوراق بهادار ، اسباب مالی هم ابلاغ می شود.

بازارهای مرتبط با بورس اوراق بهادار

بازارهای بورس به توصیف زیر است : ( ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار )
  بازار اولیه

بازاری است که نخستین ارائه و پذیره نویسی اوراق بهادار موخر الانتشار در آن اجرا می شود و منابع ناشی از عرضه اوراق بهادار در دست ناشر قرار می گیرد.
  بازار ثانویه

بازاری است که اوراق بهادار، بعد از ارائه ابتدایی، در آن مورد مبادله قرار می گیرد.
 بازار مشتقه

بازاری است که در آن قراردادهای اخیر و اجازه داد و ستد حاکی بر اوراق بهادار یا کالا مبادله می شود.
اوراق معاف از ثبت در سازمان بورس و اوراق بهادار

اوراق زیر از ثبت در برابر سازمان بورس بخشوده شده اند . با توجه به این موضوع نشر دهنده اوراق بهاداری که از ثبت معاف است، وظیفه دارد اطلاعات و ویژگی های اوراق و روش و موارد توزیع و فروش آن را به سازمان بورس ابلاغ کند . اوراق معاف از ثبت در برابر سازمان بورس از جمله : ( ماده ۲۷ قانون بازار اوراق بهادار )

    اوراق مشارکت دولت ، بانک مرکزی و شهرداری ها
    اوراق مشارکت دولت ، بانک مرکزی و شهرداری ها
    اوراق بهادار ارائه شده در قسمت های خصوصی همچون سهامی که به وسیله شرکت های سهامی عام در مقابل قروض شرکت مختص به طلبکاران صدور می شود.
    سهام هر شرکت سهامی عامی که تمام حقوق مالکین سهام آن کمتر از ارقام مشخص شده به وسیله ی سازمان بورس باشد.
    دیگر اوراق بهاداری که به تفکیک شورای عالی بورس لازم به ثبت نداشته باشند، از جمله اوراق منتشره به وسیله سازمان و مراجع قانونی

همراهی متخصصان مجرب ما را در ثبت حقوقی ثبت کریم خان پذیرا باشید تا در کوتاه ترین زمان ممکن شما را دانستن اوراق معاف از ثبت در سازمان بورس و اوراق بهادار یاری کند.

نظرات() 

شنبه 28 اردیبهشت 1398

آثار عدم ثبت شرکت سهامی عام

نویسنده: nazanin nazanin   

آثار عدم ثبت شرکت سهامی عام

شرکت های تجارتی همواره براساس عقد بوجود می آیند و دارای شخصیت حقوقی می باشند.براساس ماده ی ۵۸۳ قانون تجارت،تمامی شرکت های تجارتی ذکر شده در این قانون شخصیت حقوقی دارند و با توجه به ماده ی ۱۹۵ قانون تجارت،ثبت تمامی شرکت های ذکر شده در این قانون الزامی و تابع کلیه مقررات قانونی ثبت شرکت ها می باشد.درحقوق ایران در مورد آغاز شخصیت حقوقی شرکت های تجاری مطلبی ذکر نشده است،بنابراین تعیین آغاز شخصیت حقوقی شرکت از این جهت مورداهمیت واقع شده است که نقطه آغاز حقوق و تعهدات شرکت را تعیین می نماید.

آثار عدم ثبت شرکت سهامی عام

این که شرکت در چه تاریخی تشکیل می گردد،بستگی به نوع شرکت دارد و هر شرکتی از ضوابط خاصی تبعیت می کند.در مورد شرکت سهامی عام با توجه به ماده ۱۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت از زمان قبولی کتبی مدیران و بازرسان شرکت،شرکت تشکیل شده به حساب می آید و در ماده ی ۲۰ لایحه ی اصلاحی قانون تجارت تاسیس شرکت سهامی خاص معین و ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها تعیین شده است.در خصوص شرکت تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود با توجه به مواد ۹۶ و ۱۱۸ و ۱۸۵ قانون تجارت زمانی شرکت تشکیل می گردد که کلیه سرمایه ی نقدی پرداخت و سهم الشرکه ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم گردد.

بنابراین براساس ماده ی ۱۷ لایحه،اگر چه پیش از ثبت ،شرکت سهامی به وجود می آید اما قانونگذار جهت عدم ثبت،آثاری را از جمله موارد ذیل پیش بینی نموده است:

    ممنوعیت استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت سهامی در حال تاسیس(ماده ۲۲ لایحه)
    ممنوعیت صدور گواهینامه ی موقت سهم و ورقه سهم پیش از ثبت شرکت(ماده ۲۸ لایحه)
    ممنوعیت صدور اوراق قرضه(ماده ۵۵ لایحه)

از دیگر از ضمانت اجراهای عدم ثبت این است که چنانچه شرکت تا شش ماه از تاریخ ارائه اظهارنامه ماده ۶ لایحه ثبت نشده باشد مجاز به انحلال است.(طبق ماده ۱۹ لایحه)در صورتی که شرکت باطل شده یا به دلیل عدم ثبت منحل شود،کلیه هزینه ها و تعهداتی که صورت پذیرفته است تنها بر عهده ی موسسین قرار می گیرد و آن ها در این مورد مسئولیت تضامنی خواهند داشت.(ماده ی ۲۳ لایحه ی اصلاحی قانون تجارت)

یادآوری:مقصود از موسسان افرادی هستند که در راه اندازی شرکت پیشقدم بوده و ابتکار تشکیل آن را به دست دارند،خواه مباشراَ و خواه به واسطه وکیل اقدامات لازم جهت تشکیل شرکت را انجام بدهند.پس از تشکیل شرکت،دیگر سمت یا عنوانی تحت عنوان موسس وجود ندارد.

ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها از شرایط تشکیل هیچ یک از شرکت ها نمی باشد و شرکت ها با رعایت شرایط ذکر شده در قانون تشکیل شده به شمار می روند و از شخصیت حقوقی برخوردار هستند اما به عنوان یک الزام قانونی باید ثبت گردند.

ثبت کریم خان آماده ی پاسخگویی به تمامی سوالات شما در زمینه های ثبت شرکت سهامی عام می باشد.

نظرات() 

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398

ابطال گواهی نامه ثبت طرح صنعتی

نویسنده: nazanin nazanin   

ابطال گواهی نامه ثبت طرح صنعتی

نکاتی در مورد ابطال گواهی نامه ثبت طرح صنعتی

اگر طرح صنعتی ثبت شده با توصیفی که قانونگذار از طرح صنعتی تسلیم کرده سازگاری نداشته باشد، بدین سان که طرح تنها دیدگاه عملکردی و فنی داشته باشد یا اگر طرح صنعتی ثبت شده ناسازگاری با نظم جامعه یا وجاهت رفتاری و برابری با شرع داشته باشد و یا طرح عاری موارد نوآوری یا با اصالت بودن باشد و یا با حقوق شخص ثالث در اختلاف باشد، سبب تقاضای ذینفع که می تواند رقیبان تجاری طراح باشد، دادگاه گواهینامه طرح صنعتی ثبت شده را بطلان اعلام میکند.

ابطال گواهی نامه ثبت طرح صنعتی

دستور دادگاه مربوط با بطلان جزئی یا کلی در بیشتر مقررات کشورها دارای تاثیر افت دارد و اثر آن به مدت ثبت طرح صنعتی بر می گردد.با مسلم شدن حکم دادگاه حاکی بر بطلان طرح صنعتی ثبت شده ، موضوع به مرجع ثبت اعلام و مرجع ذکر شده نسبت به ثبت آن مبادرت و در اولین زمان اقدام به منتشر کردن آن می نماید.در قانون مصوب ۱۳۸۶ و در ماده ۲۹ آن، شرایط بطلان ثبت طرح صنعتی مشخص شده است.

به موجب ماده ۲۹ قانون ، هر ذی نفع قادر است از دادگاه لغو ثبت طرح صنعتی را تقاضا کند . در این حالت میبایست ثابت کند که شخصی که طرح صنعتی به اسم وی ثبت شده سازنده آن طرح یا جانشین قانونی او نیست و یا یکی از شرط های درج شده در مواد ۲۰ و ۲۱ مراعات نشده است . در مواد ۲۰ و ۲۱ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری اشاره شده است :

ماده ۲۰ : از دیدگاه قانون، هر نوع مرکب شدن خطوط یا رنگ ها و هرنوع طرح سه بعدی با خطوط، رنگ ها یا بدون آن، به نوعی که مرکبی از اشکال یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است. در یک طرح صنعتی فقط دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تحول در ظاهری شامل پشتیبانی از این قانون نمی باشد.

مطابق ماده ی ۲۱ ،طرح صنعتی هنگامی توانایی ثبت را دارد که ابتکاری و با مفهوم باشد . طرح صنعتی هنگامی ابتکاری محسوب میشود که توسط انتشار به شکل ملموس و یا توسط بکارگیری به هر روش دیگر پیش از زمان ارائه اظهارنامه یا بر اساس مورد پیش از اولویت اظهارنامه جهت ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای همگام آشکار نشده باشد .با توجه به علت،طرح صنعتی باید ممتاز داشته باشد و جدید باشد.طرح صنعتی هنگامی با اصالت به شمار می رود که به طور خودمختار به وسیله ی طراح به وجود آمده و فتوکپی و تقلید طرح های موجود نباشد ، به روش که از نظر یک کاردان مطلع ، متمایز از طرح هایی باشد که پیش تر در در دسترس همگان قرار گرفته است . به موجب قوانین بیشتر کشورها ،یک طرح صنعتی باید گیرا و جذاب باشد.

به موجب بخش اخیر ماده ۱۸ قانون مصوب ۱۳۸۶، هر گواهینامه طرح صنعتی که ابطال شده باشد، از زمان ثبت طرح فسخ محسوب می شود. رای پایانی دادگاه به اداره مالکیت صنعتی اعلام می گردد و اداره مذکور آن را ثبت و بعد از اخذ هزینه، آگهی مرتبط به آن را در اسرع وقت منتشر می کند.

زیرا، با دقت به ماده ۱۰۳ آیین نامه مصوب ۱۳۸۷ رئیس قوه قضاییه، هر ذی نفع قادراست از دادگاه مورد اطمینان تنظیم در ماده ۵۹ قانون ، لغو طرح صنعتی را تقاضا نماید. به عبارت دیگر میبایست درپی تقاضایی ثابت کند که یکی از موارد درج شده در مواد ۲۰ و ۲۱ قانون مراعات نشده است و یا فردی که طرح صنعتی به اسم وی ثبت شده، سازنده حقیقی آن طرح یا جانشین قانونی او نیست.با دقت به بخش اخیر ماده ذکر شده، تقاضایی تنظیم در این ماده میبایست دارای پیوسته های زیر باشد :

    اصل یا کپی گواهینامه تمامی اسناد و مدارک مثبت ادعای بطلان
    رسید مربوط به پرداخت امانت ارائه تقاضایی لغو به دادگاه به توصیف ذکر شده در جدول هزینه ها
    وکالت نامه ،هنگامی که تقاضانامه به وسیله وکیل ارائه شود

به موجب ماده ۱۰۴ آیین نامه مصوب ۱۳۸۷ رئیس قوه قضاییه، هر زمان ثبت طرح صنعتی لغو شود؛ از زمان ثبت ، فسخ محسوب می شود. رای پایانی دادگاه به مرجع ثبت اعلام می شود و مرجع نام برده آن را ثبت و به هزینه محکوم له، آگهی مرتبط به آن را در اسرع وقت احتمال در روزنامه رسمی انتشار میابد . محکوم له قادراست هزینه مذکور را جزء خسارات از محکوم علیه ادعا کند. آگهی نام برده مشمول اطلاعات طرح صنعتی و قید خلاصه ای از محتوایی رای پایان دادگاه در این مورد خواهد بود.

با دقت به مطالب که بالا اشاره شده نکات زیر را اجباری می داند :

    هر زمان در ثبت طرح صنعتی مراعات مقررات نشده باشد، با تقاضا ذینفع موضوع قابل طرح در دادگاه است و دادگاه می تواند دستور به لغو ثبت طرح صنعتی بدهد.
    در قانون از ذینفع توصیفی به عمل نیامده است.
    لغو طرح صنعتی به سبب حکم دادگاه می تواند نسبت به کل طرح یا بخشی از آن باشد.
    پس از صدور حکم حتمی حاکی بر لغو ثبت طرح صنعتی، مراتب به مرجع ثبت اعلام و مرجع ثبت آن را ثبت و به مخارج محکوم له در روزنامه رسمی انتشار یابد.
    حکم صد درصد صادره مربوط با لغو ثبت طرح صنعتی دارای تاثیرات افت دارد ؛ بدین سان که هرزمان ثبت طرح صنعتی لغو شود، از زمان ثبت لغو محسوب می شود.

ارائه خدمات حرفه ای ثبتی درباب ابطال گواهی نامه ثبت طرح صنعتی در دپارتمان تخصصی ثبت کریم خان به بهترین امکانات در اختیار متقاضیان می باشد.

نظرات() 

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو